Zuid-Holland

Klik hier voor informatie over de HollandCity aanpak

Provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn 600 beschermde rijksmonumenten in de categorie kasteel en buitenplaats. De Provincie Zuid-Holland voert een specifiek beleid voor dit voor deze provincie zeer belangrijke erfgoed. Het groene en statige karakter zorgt voor rust en ruimte in het stedelijk gebied. Om het te behouden heeft de provincie een zogeheten ‘landgoedbiotoop‘ of ‘kasteelbiotoop ingesteld. Deze bestaat uit de kern van het landgoed (huis met tuin en/of park) of het kasteel/de kasteelruïne zelf met hier omheen een bufferzone, het zogenaamde blikveld. Ook waardevolle elementen, zoals zichtlijnen, panorama’s, weg of waterloop waaraan het landgoed ligt, kunnen er deel van zijn. De bescherming van de biotoop is vastgelegd in de Verordening Ruimte (artikel 2.3.6 Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop). Uitgebreidere informatie over het beleid van de Provincie Zuid-Holland voor landgoederen en buitenplaatsen vindt u hier

Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg
Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg

De Provincie Zuid-Holland wil haar erfgoed niet alleen beschermen, maar ook beleefbaar maken. De provincie maakt het – samen met anderen – mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over de geschiedenis. Daarbij richt de Provincie Zuid-Holland zich tot en met 2016 op zeven erfgoedlijnen. Dat zijn geografische structuren, zoals de kust, trekvaarten, oude duinenrij, een eiland, enzovoort, waaraan meerdere monumentale stippen liggen die gezamenlijk één historisch verhaal vertellen. De Landgoederenzone van Monster tot en met Hillegom is één van deze erfgoedlijnen. Diverse partijen (landgoedeigenaren, overheden, bedrijven, etc.) hebben zich verenigd in de erfgoedtafel Landgoederenzone met een gezamenlijke ambitie. Door de uitvoering van projecten wordt deze ambitie stapje voor stapje gerealiseerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om restauratie, publieksevenementen, herbestemming en routes.

Het in 2015 gevormde College van Gedeputeerde Staten heeft in haar coalitieakkoord 2015-2019 vastgelegd om natuur en landschap beter toegankelijk te maken en zet het programma Erfgoedlijnen voort. Het college heeft besloten om het erfgoedlijnenbeleid (met de erfgoedlijn Landgoederenzone) voort te zetten in de bestuursperiode 2015-2019. Een begin 2015 uitgevoerde monitor over de erfgoedlijnen heeft niet geleid tot beleidswijzigingen. Het ruimtelijk beleid met betrekking tot de landgoedbiotopen wordt in deze periode voortgezet. Lees meer.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is sinds 1999 uitvoerder van het provinciaal cultuurbeleid en ondersteunt het (historische) erfgoedveld. Netwerktaken en belevingstaken staan centraal. Het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie, gericht op gemeenten, eigenaren en particulieren, is er onderdeel van. Het erfgoedhuis zorgt ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en -gebruikers hun erfgoed beter en gemakkelijker kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken. Meer informatie over al haar activiteiten vindt u hier.

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt nauw samen met het Zuid-Hollands Landschap, onder andere bij de specifieke website over buitenplaatsen.
Het Erfgoedhuis zelf verzamelt onder andere informatie over landgoederenzones: nieuws, verhalen, toeristische gegevens en een database over buitenplaatsen. Zie hier.

Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

De Hollandse Buitenplaats

Buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die ouder is dan de instelling van provinciale grenzen en daarmee overstijgen ze ook die grenzen. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en patriciaat opgericht. Dit legitimeert de inzet om de buitenplaatsen vanuit een landelijke en/of interregionale activiteit zichtbaar te maken. Een wens die bij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gezamenlijk leeft. In deze drie provincies ontstond een vorm van buitenleven, dat uit grote overeenkomsten bestond in aanleg en gebruik. Men kan hierbij voor het gemak uitgaan van de term de Hollandse buitenplaatsen waarvan er ook een groot aantal langs de Utrechtse waterwegen werd aangelegd. Het gebied omvat de Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, de binnenduinrand van Alkmaar tot Den Haag en de Bollenstreek.

Het pilotproject De Hollandse Buitenplaats heeft tot doel dit interprovinciale unieke verhaal onder de aandacht te brengen bij een breed publiek van onder andere natuurliefhebbers, cultuur- en erfgoedliefhebbers en gezinnen ((groot)ouders, kinderen). Op het digitale platform zal men informatie vinden over Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in het algemeen en het verhaal van de Hollandse buitenplaatsen in het bijzonder. Maar ook zal er actuele bezoekersinformatie en een activiteitenagenda te raadplegen zijn. In 2018 wordt hard gewerkt aan het realiseren van het platform,  zodat het in 2019 operationeel is.

Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap bestaat sinds 1934 en is een natuurbeschermingsorganisatie in de provincie Zuid-Holland. Zij koopt natuurgebieden aan om ze veilig te stellen, onderhoudt ze en maakt ze voor iedereen toegankelijk. Hierbij gesteund door beschermers, donateurs, vrijwilligers en bedrijfsvrienden. Naast het reguliere natuurbeheer voert de stichting veel grote en kleine projecten uit, zoals het herstel van Landgoed Ockenburgh in Den Haag of de restauratie van een oude tuinmuur. Bekijk hier de website.


Contactpersonen

  • Gedeputeerde voor Milieu, Water, Cultureel Erfgoed en Maatschappij: Rik Janssen (SP). 070-4417086. secrjanssen@pzh.nl
  • Provinciehuis: contactpersoon Nadja van den Heuvel 070-4416159 / 06-54330219. n.vanden.heuvel@pzh.nl