Zeeland

Provincie Zeeland

Op 19 april 2016 is de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 verschenen. Doel van de provincie is een toekomstbestendige culturele infrastructuur te maken die toegankelijk is voor een breed publiek en dienstbaar is aan het vestigingsklimaat, leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

De provincie vindt de beleving van de Zeeuwse identiteit van belang voor zowel bewoners als voor bezoekers. Daarom continueert zij haar betrokkenheid bij het project Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland. Dit project biedt vanuit het materieel en immaterieel erfgoed en het Zeeuwse landschap aanknopingspunten om de provincie te ontdekken, te beleven en te ontwikkelen. Ook vormt Zeeuwse Ankers het kader voor samenwerking met partners op het gebied van cultuur en andere terreinen. Het digitale platform biedt verhalen over kenmerkende Zeeuwse landschapselementen, personen, documenten, gebouwen en gebeurtenissen e.d. Daarnaast zijn er routes, collecties en activiteiten in de website opgenomen.

In de sector cultureel erfgoed zijn veel vrijwilligers actief. Zij dragen bij aan het behouden en beleven van cultureel erfgoed. Om de bestaande kennis bij de vrijwilligers te behouden over te dragen werken alle provinciale erfgoedorganisaties samen als ‘erfgoedhuis voor Zeeland’ in de verbetering van onderling contact en informatie-uitwisseling, scholing en deskundigheidsbevordering, communicatie en kennisbehoud en kennisopbouw. De provincie Zeeland ondersteunt deze samenwerking op het gebied van vrijwilligers met subsidie. Verder wil de provincie onderzoeken hoe duurzaamheid – onderdeel van de economische agenda van de provincie – ook in de monumentenzorg versterkt wordt.

De provincie voert de regie over een structureel budget – voor Zeeland van ruim € 1,3 miljoen – voor de restauratie van rijksmonumenten. Voorwaarde hierbij is dat de instandhouding, maar ook het gebruik van het monument na de restauratie gewaarborgd is. Samen met de gemeenten beoordeelt de provincie welke rijksmonumenten er jaarlijks in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Om de kwaliteit bij restauratie te geborgen subsidieert de provincie onder meer het Restauratie Opleidingsproject.

https://www.zeeland.nl/search/zeeland/Nota%20provinciaal%20cultuurbeleid%202017-2020

www.zeeuwseankers.nl

Slot Moermond, Renesse
Slot Moermond, Renesse

 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. Zij biedt informatie, advies en ondersteuning en is daarmee uitvoerder van het provinciaal beleid voor cultureel erfgoed. Zo actualiseert SCEZ voor de Provincie Zeeland de database Cultuurhistorische Hoofdstructuur met de meest recente gegevens, die van belang zijn voor de ruimtelijke plannen in de provincie. Verder ondersteunt SCEZ via maandelijks planoverleg Zeeuwse overheden bij de instandhouding en de ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed, ondersteunt zij het Meldpunt (bedreigd) Erfgoed Zeeland en herbergt de Monumentenwacht. Zie de website van SCEZ. Ook voert de SCEZ diverse publieksprojecten uit, waaronder de Culturele Biografie van Zeeland.

Op het gebied van kastelen en buitenplaatsen bestaat sinds 2007 het Platform Kastelen en Buitenplaatsen in Zeeland als schakel tussen beleidsmakers, de verschillende organisaties en de eigenaren. SCEZ voert het secretariaat. Doelen zijn het vergroten van het bewustzijn aangaande bescherming en behoud, het verankeren van buitenplaatsen en kastelen en hun omgeving in de ruimtelijke ordening en bevordering van erfgoededucatie, archeologie en cultuurtoerisme. Of het platform op provinciaal of landelijk niveau wordt voortgezet hangt af van de behoefte hieraan bij beheerstichtingen en particuliere eigenaren in Zeeland. SCEZ blijft wel aanspreekpunt voor deze categorie erfgoed. Meer informatie vindt u hier.

Zorghvliet, Ellewoutsdijk
Zorghvliet, Ellewoutsdijk

 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Deze stichting heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden, waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden, in Zeeland. Dat doet zij door beheer en ontwikkeling van natuur en landschap te stimuleren, vooral gericht op de kleine landschapselementen. Zowel groene, bijvoorbeeld lange rijen knotwilgen langs een sloot, als cultuurhistorische, zoals een damhek langs een oprijlaan. Het gaat om behoud én vernieuwing, zoals nieuwe inplant. Op die manier wordt het landschap streekeigen en herkenbaar. Vrijwilligers spelen hierbij een erg grote rol. De stichting geeft advies, verstrekt subsidie, stelt inrichtingsplannen op en verzorgt wandelnetwerkprojecten. Zie verder de website.


Contactpersonen

  • Gedeputeerde voor Economie, Milieu, Landbouw en Cultuur: Ben de Reu (PvdA). 0118-631327. geen openbaar e-mailadres
  • Provinciehuis: contact met contactpersoon Berit Sens liep via Leo Adriaanse van SCEZ
  • SCEZ: Leo Adriaanse. 0118-670889. lcm.adriaanse@scez.nl