Voorwaarden Ithakaprijs en Ithakastipendium

 • De prijs moet betrekking hebben op een publicatie of journalistieke productie in de geschreven media en documentaires die in 2019 of 2020 is verschenen. Het stipendium betreft onderzoek dat in 2020/2021 moet worden verricht. Indien deze termijn wordt overschreden, dient hierover met de secretaris van de jury in overleg worden getreden ten einde de uitkering van het stipendium veilig te stellen. Toegekende stipendia zullen worden uitgekeerd nadat het onderzoek is gepubliceerd of via internet openbaar beschikbaar is.
 • Het onderzoek of de productie heeft betrekking op Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en/of landgoederen. Het onderzoek of de productie is voor een breed publiek toegankelijk. Voorts geldt als voorwaarde dat het boek in het jaar nadat de prijs is uitgereikt, (nog) leverbaar moet zijn.
 • Alle inzendingen dienen tussen 1 december 2019 en 1 augustus 2020 te worden gedaan.  De inzendingen voor de prijs moeten in zesvoud bij de secretaris worden ingediend.  Aanvragen voor het stipendium zijn niet langer dan drie A4-s en kunnen zijn voorzien bijlage met afbeeldingen. De aanvraag kan digitaal worden gericht aan rdessing@skbl.nl Indien de aanvraag voor het stipendium in geprinte of gedrukte vorm wordt gedaan, dient dit in zesvoud te worden ingediend. Voor tv- of filmproducties dienen de inzendingen in zesvoud in dvd-vorm te worden ingezonden.
 • De jury behoudt zich het recht voor om bij uitblijvende of ongeschikte inzendingen voor het stipendium twee prijzen toe te kennen voor verricht onderzoek of journalistieke producties. Ook kan het zijn dat de jury ervoor kiest om een stipendium van € 10.000,- toe te kennen aan een groter project. In dit geval vervalt de prijs.
 • Personen aan wie het Ithakastipendium is toegekend, kunnen in volgende jaren niet meer meedingen.
 • Onderzoeksinstituten, terreinbeherende organisaties (TBO’s), omroepen en andere professionele organisaties met meer dan tien medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 • Publicaties en/of producties van juryleden of waaraan juryleden een vorm van medewerking hebben verleend, zijn uitgesloten van mededinging.
 • De prijs en het stipendium worden op dinsdag 27 oktober 2020 (onder voorbehoud) uitgereikt. Indien u een inzending doet, verzoeken wij u met nadruk aanwezig te willen zijn op die middag. Voorts dient u zich vooraf te realiseren dat van u, indien u de prijs wint, een korte toelichting op uw boek of productie wordt verwacht tijdens de prijsuitreiking.
 • Publicaties en/of producties van juryleden of waaraan juryleden een vorm van medewerking hebben verleend, zijn uitgesloten van mededinging.
 • Als de inzending een publicatie betreft van een promovendus of medewerker van een jurylid, dan trekt deze zich tijdens de jurybeoordeling terug.
 • (Ongepubliceerde) doctoraal/masterscripties zijn uitgesloten ook al is een deel in de vorm van een artikel gepubliceerd.
 • Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd en ingezonden voorstellen, publicaties/producties worden niet geretourneerd.

Indien u voor de prijs een publicatie of  journalistieke productie indient geldt als aanvullende voorwaarde dat u in persoon aanwezig bent op de dag waarop de prijs wordt uitgereikt of iemand als uw vertegenwoordiger hiervoor afvaardigt. Bovendien dient u zich op de dag waarop de prijsuitreiking plaatsvindt te realiseren dat u de winnaar kunt zijn en dat u daarom een korte speech voorbereidt als dankwoord.

 • De aanvraag voor het stipendium kan worden ingediend bij de secretaris van de jury
 • Publicaties, dvd’s en andere inzendingen kunnen in zesvoud worden gezonden aan:

sKBL
t.a.v. Dhr. René W.Chr. Dessing
Landfortseweg 4
7078 BT MEGCHELEN