Voorwaarden Ithakaprijs en Ithakastipendium

Voorwaarden en spelregels Ithakaprijs

 • De Ithakaprijs wordt door de jury jaarlijks toegekend aan de naar haar oordeel beste inzending over een of meer kastelen, historische buitenplaatsen en/of landgoederen (KBL) in Nederland. Voor de Ithakaprijs komen in aanmerking boeken, journalistieke producties en documentaires, tot stand gekomen en voor iedereen toegankelijk gepubliceerd of vertoond in het jaar voor of het jaar van de uitreiking van de prijs.
 • De Ithakaprijs bedraagt € 5000.
 • In het geval dat er meer dan één auteur of maker van een inzending is, wordt bij de inzending door de uitgever of hoofdredacteur bij aanmelding van deelneming schriftelijk aangegeven welke personen de eventuele winnaars van de prijs zullen zijn. De prijs kan niet aan een organisatie of instelling worden toegekend tenzij dit vooraf is overeengekomen met de jurysecretaris.
 • Wanneer leden van de jury zelf een bijdrage aan de inzending hebben geleverd, ziet de voorzitter van de jury erop toe dat het betreffende jurylid geen deel heeft aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken inzending. Als een jurylid de enige auteur of maker van een inzending is, wordt deze inzending uitgesloten van mededinging. In het geval dat een jurylid een grote of maatgevende bijdrage aan een inzending heeft geleverd, beslist de voorzitter van de jury of de inzending kan worden toegelaten.
 • In het juryrapport worden alle tot de mededinging toegelaten inzendingen kort besproken en wordt de keuze voor de prijswinnaar nader toegelicht. De keuze voor de prijswinnaar vindt plaats op basis van een eenvoudige meerderheid van stemmen. Mochten de stemmen staken, dan is de stem van de voorzitter van de jury beslissend. Het juryrapport is definitief, er is geen beroep tegen mogelijk en over de beslissingen van de jury wordt niet gecorrespondeerd.
 • De termijn voor de inzending loopt van 1 december 2022 tot 1 augustus 2023. De inzending vindt schriftelijk in zesvoud plaats bij de jurysecretaris: Landfortseweg 4, 7078 BT Megchelen. De inzendingen worden eigendom van de jury.
 • De jury maakt niet voor de uitreiking van de prijs bekend wie de prijs krijgt of krijgen. Van de inzenders wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking en zich in de vorm van een dankwoord hebben voorbereid op het ontvangen van de prijs.
 • De jury kan besluiten niet tot de uitreiking van de prijs over te gaan. Het bedrag van de prijs kan door de jury dan bestemd worden voor een stipendium, eventueel een additioneel stipendium, of aan het bedrag voor prijzen en stipendium van het volgende jaar worden toegevoegd.

Voorwaarden en spelregels Ithakastipendium

 • Voor het bij de Ithakaprijs omschreven aandachtsgebied, dat samenvalt met het aandachtsgebied van de sKBL, is een stipendium voor onderzoek beschikbaar ten bedrage van € 5000,- dat wordt uitgekeerd nadat het onderzoek is gepubliceerd en/of de resultaten via het internet publiekelijk beschikbaar zijn. De stipendiaat zorgt er voor dat de secretaris van de jury tijdig op de hoogte is van publicatie en openbaarmaking.
 • Het stipendium is bedoeld voor in het jaar van uitreiking en het daaropvolgende jaar uit te voeren onderzoek. In het geval dat de uitvoering van het onderzoek deze termijn zal overschrijden of dat publicatie pas na deze termijn zal plaatsvinden, moet de stipendiaat in overleg treden met de secretaris van de jury.
 • De jury voor het Ithakastipendium is dezelfde als de jury voor de Ithakaprijs. Studenten van leden van de jury kunnen geen aanvraag voor een stipendium indienen. In het geval van medewerkers of collega’s kan dat wel, maar het betrokken jurylid neemt dan niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Juryleden kunnen geen stipendiumaanvraag indienen.
 • De toekenning van een stipendium vindt plaats aan één tot twee onderzoekers en kan slechts eenmaal worden aangevraagd. De jury kan besluiten geen stipendium te verlenen. In dat geval kan het bedrag van het stipendium worden gereserveerd voor de volgende jaarronde of worden gebruikt voor de toekenning van een additionele Ithakaprijs in het huidige jaar.
 • (Ongepubliceerde) doctoraal/masterscripties zijn uitgesloten ook al is een deel in de vorm van een artikel gepubliceerd.
 • De termijn voor de inzending loopt van 1 december 2022 tot 1 augustus 2023. Aanvragen voor een stipendium worden digitaal gericht aan de jurysecretaris via een email gericht aan rdessing@skbl.nl  De aanvraag omvat maximaal drie A4’tjes met eventueel een bijlage met één of meer afbeeldingen.
 • In het juryrapport wordt inhoudelijk alleen ingegaan op de aanvraag waar het stipendium aan wordt toegekend. Het juryrapport is definitief en over het besluit van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Jury Ithakaprijs en Ithakastipendium

 • De juryleden voor de Ithakaprijs en het Ithakastipendium worden jaarlijks benoemd door het bestuur van de sKBL en kunnen onmiddellijk herbenoemd worden. Het reglement van prijs en stipendium wordt door het bestuur van de sKBL vastgesteld.
 • In de gevallen waarin het reglement van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium niet voorziet, besluit de jury en doet daarvan mededeling aan het bestuur van de sKBL.
 • De leden van de jury ontvangen geen honorarium, maar kunnen onkosten declareren bij het bestuur van de sKBL. 
Scroll naar boven