Utrecht

Klik hier voor informatie over de HollandCity aanpak

Provincie Utrecht

Kasteel Amerongen

Utrecht telt meer dan 300 historische buitenplaatsen. Veel van deze ensembles bevinden zich in buitenplaatszones, waar erfgoed en landschappelijke waarden worden gecombineerd. De buitenplaatsen zijn van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit en maken de provincie aantrekkelijk als verblijf- en vestigingsplaats. Typerend voor Utrecht is de concentratie van buitens in langgerekte zones langs rivieren en wegen. De belangrijkste zones zijn de Vechtgordel en de Stichtse Lustwarande.

Van 2012 tot en met 2015 heeft de provincie Utrecht een  Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen Provincie Utrecht 2012-2015 uitgevoerd met de volgende uitkomsten:

  • Een speciaal artikel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening dat behoud door ontwikkeling van historische buitenplaatszone het uitgangspunt is. Daarmee is meer ruimte gekomen voor betere exploitatiemogelijkheden;
  • Er is € 7,4 miljoen restauratiesubsidies aan buitenplaatsen besteed;
  • De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop, een beschrijving van de kenmerken van buitenplaatsen in negen buitenplaatszones in de provincie; onder andere ter inspiratie bij ruimtelijke plannen;
  • De Leidraad Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen, een handreiking voor proces en realisatie. Hierin staat een stappenplan waarmee een eigenaar een goed onderbouwd plan kan maken voor ruimtelijke ontwikkelingen die de exploitatie versterken;
  • Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen waarin landelijke en regionale partijen bij Utrechtse buitenplaatsen periodiek kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen en dat jaarlijks een symposium over buitenplaatsen organiseert;
  • Structurele marketingsamenwerking tussen vier Utrechtse kasteelmusea in stichting Samenwerkende Kasteelmusea.

Op 27 mei 2016 is de cultuur- en erfgoednota van de provincie Utrecht Alles is nu 2016-2019 verschenen. Daarin maken buitenplaatsen integraal onderdeel uit van het erfgoedbeleid en blijven zij één van de vier prioritaire erfgoedthema’s. De cultuur- en erfgoednota stelt alleen doelen en kaders vast, de cultuursector mag de benodigde activiteiten voorstellen en uitvoeren. De provincie Utrecht gaat meer inzetten op kruisbestuiving tussen terreinen als cultuur, natuur en recreatie en zal meer onderzoek doen naar behoeften en gedrag van publiek voor cultuur. De Erfgoedmonitor als informatiebron voor de staat van rijksmonumenten in de provincie zal worden doorontwikkeld en blijft de basis voor onder andere toekenning van restauratiesubsidies. Het provinciale fonds voor restauratiesubsidies Fonds Erfgoedparels wordt structureel met € 1 miljoen verhoogd tot jaarlijks € 3 miljoen. Het accent in restauratiesubsidies ligt op historische buitenplaatsen. Dit fonds financiert ook duurzaamheidscans.

Kasteelmusea zullen een grotere rol krijgen in het recreatie- en toerismebeleid van de provincie Utrecht. Verder krijgen Kasteel Amerongen en Slot Zuylen ook de komende vier jaar een structurele subsidie en ontvangt stichting Samenwerkende Kasteelmusea, het samenwerkingsverband van vier Utrechtse kasteelmusea, voor vier jaar subsidie om onder meer 15% groei in publieksbereik te bewerkstelligen. De provincie stimuleert via partnerorganisatie Landschap Erfgoed Utrecht de verdere groei in erfgoedbeheer door vrijwilligers en de inzet van deskundigheid ten behoeve van beheerplannen en verdienmodellen voor cultureel erfgoed.

Verder financiert de provincie het Platform Utrechtse Buitenplaatsen, stimuleert samenwerking tussen kunst/vormgeving en erfgoed, en maakt advies en ondersteuning mogelijk voor een sterkere bedrijfsvoering van gesubsidieerde culturele (vrijwilligers)organisaties. De provincie Utrecht wil het bestaande instrument cultuurpacten, overeenkomsten tussen provincie en gemeenten, uitbreiden. Bijvoorbeeld om de profilering van gemeenten en regio’s te versterken, zoals rond kastelen en buitenplaatsen. In cultuureducatie zal minimaal 30% van de projecten over erfgoed gaan. De provincie Utrecht ondersteunt de landelijk opererende sKBL  met een financiële bijdrage voor 2017 en 2018 en borgt daarmee wisselwerking en verbreding van activiteiten in de provincie.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/cultuurnota-2016

De Hollandse Buitenplaats
Buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die ouder is dan de instelling van provinciale grenzen en daarmee overstijgen ze ook die grenzen. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en patriciaat opgericht. Dit legitimeert de inzet om de buitenplaatsen vanuit een landelijke en/of interregionale activiteit zichtbaar te maken. Een wens die bij de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland gezamenlijk leeft. In deze drie provincies ontstond een vorm van buitenleven, dat uit grote overeenkomsten bestond in aanleg en gebruik. Men kan hierbij voor het gemak uitgaan van de term de Hollandse buitenplaatsen waarvan er ook een groot aantal langs de Utrechtse waterwegen werd aangelegd. Het gebied omvat de Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, de binnenduinrand van Alkmaar tot Den Haag en de Bollenstreek.

Het pilotproject De Hollandse Buitenplaats heeft tot doel dit interprovinciale unieke verhaal onder de aandacht te brengen bij een breed publiek van onder andere natuurliefhebbers, cultuur- en erfgoedliefhebbers en gezinnen ((groot)ouders, kinderen). Op het digitale platform zal men informatie vinden over Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in het algemeen en het verhaal van de Hollandse buitenplaatsen in het bijzonder. Maar ook zal er actuele bezoekersinformatie en een activiteitenagenda te raadplegen zijn. In 2018 wordt hard gewerkt aan het realiseren van het platform,  zodat het in 2019 operationeel is.

Landschap Erfgoed Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht is ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht. De missie van Landschap Erfgoed Utrecht is ‘Samen zorgen voor het waardevolle landschap en erfgoed van de provincie Utrecht om er nu en in de toekomst van te kunnen genieten’.
Samen met overheden, eigenaren van buitenplaatsen en andere instellingen zet Landschap Erfgoed Utrecht zich in om onder andere buitenplaatsen voor nu en de toekomst te behouden. Landschap Erfgoed Utrecht is daarom een van de uitvoeringspartners van de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012- 2015 van de provincie Utrecht en verricht daarbij talrijke activiteiten. Zo coördineert LEU het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Dit is het sinds 2012 bestaande netwerk van beleidsmakers, organisaties en eigenaren van buitenplaatsen, dat kennis en ervaring deelt tot nut van alle buitenplaatsen.
Lees meer over de ambities en activiteiten van Landschap Erfgoed Utrecht.

UtrechtAltijd.nl
De website UtrechtAltijd.nl is opgezet door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en gefinancierd met subsidie van de Provincie Utrecht. Zij bevat verhalen uit de provincie, zowel uit het verleden als uit het heden. Voor de redactionele inhoud van Utrechtaltijd.nl is voortgebouwd op de rijke inhoud van CollectieUtrecht.nl en Erfgoed-Utrecht.nl. Met de komst van UtrechtAltijd.nl zijn deze twee websites opgeheven.

Kasteel Loenersloot
Kasteel Loenersloot

Het Utrechts Landschap
Stichting Het Utrechts Landschap is opgericht in 1927 en heeft ruim 5000 hectare Utrechtse natuur in eigendom. Daarbij beheert de stichting ook molens, buitenplaatsen, kastelen en oude steenfabrieken. Het Utrechts Landschap stelt zich ten doel om het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie Utrecht te bevorderen. Hieronder valt alles wat de kwaliteit van natuur en het landschap in de provincie ten goede komt.

Het Utrechts Landschap probeert dit doel te bereiken door actief natuur, landschap en erfgoed te behouden, te versterken en te ontwikkelen. Zij betrekt daar zoveel mogelijk mensen bij en maakt het mogelijk dat velen ervan kunnen genieten. De organisatie kent veel activiteiten om de gebieden toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het erfgoed van Het Utrechts Landschap, waaronder Kasteel Loenersloot is te vinden op de website.
Hier kunt u het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 van Het Utrechts Landschap lezen.

 


Contactpersonen

  • Gedeputeerde voor Cultuur, Cultuurhistorie, Recreatie, Bodem en Milieu: Mariëtte Pennarts (Groen Links). geen email
  • Provinciehuis: contactpersoon Geerte Wachter. 030-2582739 / 06-11868601. Geerte.Wachter@provincie-utrecht.nl

Nieuws

Nieuwe voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
23 februari 2015