Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland telt ongeveer 600 beschermde rijksmonumenten in de categorie kasteel en buitenplaats. Het erfgoed is belangrijk voor de provincie en daarom voert zij er specifiek beleid op. Het groene en statige karakter van dit erfgoed zorgt voor rust en ruimte in het stedelijk gebied. Om dit te behouden heeft de provincie een zogeheten ‘landgoedbiotoop’ of ‘kasteelbiotoop’ ingesteld.

De biotoop bestaat uit de kern van het landgoed (huis met tuin/park) of kasteel/ruïne, met daaromheen een bufferzone, het ‘blikveld’. Ook waardevolle elementen, zoals zichtlijnen, panorama’s, wegen of waterloop bij het landgoed, kunnen er deel van zijn. De bescherming van de biotoop is vastgelegd in de Verordening Ruimte (artikel 2.3.6 Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop).

Genieten van erfgoed

De provincie richt zich concreet op herbestemming, onderwaterarcheologie en transformatie van het cultuurlandschap. Maar ook op regionale beeldverhalen en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Verder is er jaarlijks een budget voor de restauratie van rijksmonumenten.

De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed niet alleen beschermen, maar ook beleefbaar maken. Om die reden wil de provincie samen met andere partijen zo veel mogelijk mensen in staat stellen het erfgoed te bezoeken, de geschiedenis te leren kennen en ervan te genieten. De provincie onderscheidt daarbij zeven ‘erfgoedlijnen’. Het gaat hier om geografische structuren, zoals kust, trekvaarten, oude duinenrij, een eiland, enzovoort. Hieraan liggen meerdere monumentale stippen die gezamenlijk één historisch verhaal vertellen.

Een erfgoedlijn: Landgoederenzone

Een mooi voorbeeld van een erfgoedlijn is de landgoederenzone van Monster tot en met Hillegom. Hiervoor hebben diverse partijen (landgoedeigenaren, overheden, bedrijven, etc.) zich verenigd in de erfgoedtafel Landgoederenzone. Er is een gezamenlijke ambitie die door de uitvoering van projecten stapje voor stapje wordt gerealiseerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om restauratie, publieksevenementen, herbestemming en routes. Het beter toegankelijk maken van natuur en landschap werd door het College van Gedeputeerde Staten vastgelegd in het coalitieakkoord 2015-2019. Om de Landgoederenzone Zuid-Holland bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, is in 2017 het merk Hollands Buiten ontwikkeld.