door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland telt ongeveer 600 beschermde rijksmonumenten in de categorie kasteel en buitenplaats. Het erfgoed is belangrijk voor de provincie en daarom voert zij er specifiek beleid op. Het groene en statige karakter van dit erfgoed zorgt voor rust en ruimte in het stedelijk gebied. Om dit te behouden heeft de provincie een zogeheten ‘landgoedbiotoop’ of ‘kasteelbiotoop’ ingesteld.

De biotoop bestaat uit de kern van het landgoed (huis met tuin/park) of kasteel/ruïne, met daaromheen een bufferzone, het ‘blikveld’. Ook waardevolle elementen, zoals zichtlijnen, panorama’s, wegen of waterloop bij het landgoed, kunnen er deel van zijn. De bescherming van de biotoop is vastgelegd in de Verordening Ruimte (artikel 2.3.6 Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop).

Genieten van erfgoed

Buitenplaats Bisdom van Vliet, Haastrecht

De provincie richt zich concreet op herbestemming, onderwaterarcheologie en transformatie van het cultuurlandschap. Maar ook op regionale beeldverhalen en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Verder is er jaarlijks een budget voor de restauratie van rijksmonumenten.

De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed niet alleen beschermen, maar ook beleefbaar maken. Om die reden wil de provincie samen met andere partijen zo veel mogelijk mensen in staat stellen het erfgoed te bezoeken, de geschiedenis te leren kennen en ervan te genieten. De provincie onderscheidt daarbij zeven ‘erfgoedlijnen’. Het gaat hier om geografische structuren, zoals kust, trekvaarten, oude duinenrij, een eiland, enzovoort. Hieraan liggen meerdere monumentale stippen die gezamenlijk één historisch verhaal vertellen.

Een erfgoedlijn: Landgoederenzone

Een mooi voorbeeld van een erfgoedlijn is de landgoederenzone van Monster tot en met Hillegom. Hiervoor hebben diverse partijen (landgoedeigenaren, overheden, bedrijven, etc.) zich verenigd in de erfgoedtafel Landgoederenzone. Er is een gezamenlijke ambitie die door de uitvoering van projecten stapje voor stapje wordt gerealiseerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om restauratie, publieksevenementen, herbestemming en routes. Het beter toegankelijk maken van natuur en landschap werd door het College van Gedeputeerde Staten vastgelegd in het coalitieakkoord 2015-2019. Om de Landgoederenzone Zuid-Holland bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, is in 2017 het merk Hollands Buiten ontwikkeld.

Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017 – 2020

In het erfgoedbeleid staat beschermen, beleven en benutten centraal. De provincie richt zich al geruime tijd vooral op 7 erfgoedlijnen, waaronder één voor de landgoederenzone. Een integrale benadering van alle functies die bij zo’n gebied staat voorop. Zo wordt onder andere de recreatieve toeristische functie van erfgoed meegenomen. De provincie koerst in deze periode op duidelijke eindbeelden van erfgoedlijnen, de maatregelen die nodig zijn om het eindbeeld te bereiken, de projecten die daaraan bijdragen. De erfgoedlijnen moeten aansluiten op de thematische verhaallijnen van het NBTC Holland Marketing, zoals de Kastelen en landgoederenroute.

Bij de uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie zullen integrale gebiedsvisies worden verwerkt. De deelkaarten + agenda’s, die door de erfgoedtafel Landgoederenzone ontwikkeld zijn, kunnen daarvoor een bruikbare opstap vormen.

De provincie verleent ook restauratiesubsidies. De provinciale Erfgoedmonitor zal een belangrijk instrument worden voor gefundeerde beleidskeuzen voor behoud van en investering in monumenten. Herbestemming belangrijk doel van de provincie. Daarom ondersteunt zij initiatiefnemers met financiering van adviezen op maat. Binnen de erfgoedlijnen stimuleert de provincie de herbestemming van monumenten en beeldbepalende gebouwen in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen.

Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Met de Duurzame Monumenten-Lening kan een eigenaar van een (rijks)monument tegen een lage rente geld lenen. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen ten behoeve van energiebesparende maatregelen.

Scroll naar boven