Provincie Zeeland

In de Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 beschrijft de provincie haar doelen op het gebied van cultuur. Zeeland streeft naar een toekomstbestendige culturele infrastructuur. Toegankelijk voor een breed publiek en dienstbaar aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Zeeuwse Ankers

De provincie vindt de beleving van de Zeeuwse identiteit van groot belang voor zowel bewoners als bezoekers. Daarom blijft zij betrokken bij het project Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland. Dit project is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties op het gebied van cultuur en andere terreinen.

Zeeuwse Ankers biedt vanuit het materieel en immaterieel erfgoed en vanuit het landschap aanknopingspunten om de provincie te ontdekken, te beleven en te ontwikkelen. Zo krijgen de bezoekers van de website verhalen gepresenteerd over kenmerkende Zeeuwse landschapselementen, personen, documenten, gebouwen en gebeurtenissen. De website biedt ook routes, collecties en activiteiten.

Steun voor vrijwilligers in de culturele sector

In de sector cultureel erfgoed zijn veel vrijwilligers actief. Zij dragen bij aan het behouden en beleven van het erfgoed. Om de bestaande kennis bij de vrijwilligers te onderhouden en over te dragen werken alle provinciale erfgoedorganisaties nauw met elkaar samen.

Deze samenwerking, ‘het erfgoedhuis voor Zeeland’, beoogt het verbeteren van onderlinge contacten en informatie-uitwisseling, scholing en deskundigheidsbevordering, communicatie, kennisbehoud en kennisopbouw. De provincie Zeeland biedt ondersteuning via subsidies. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe duurzaamheid, als onderdeel van de economische agenda, ook in de monumentenzorg kan worden verbeterd.

Subsidie restauratie van monumenten

De provincie Zeeland voert de regie over een structureel budget van ruim € 1,3 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten. Samen met de gemeenten beoordeelt de provincie welke rijksmonumenten er jaarlijks in aanmerking komen voor een subsidie. Voorwaarde is dat zowel de instandhouding als het gebruik van het monument na de restauratie gewaarborgd is. Om de kwaliteit bij restauratie te borgen subsidieert de Zeeuwse provincie onder meer het Restauratie Opleidingsproject.