door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Zeeland

Zeeuwse Ankers

De provincie vindt de beleving van de Zeeuwse identiteit van groot belang voor zowel bewoners als bezoekers. Daarom blijft zij betrokken bij het project Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland. Dit project is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties op het gebied van cultuur en andere terreinen.

Zeeuwse Ankers biedt vanuit het materieel en immaterieel erfgoed en vanuit het landschap aanknopingspunten om de provincie te ontdekken, te beleven en te ontwikkelen. Zo krijgen de bezoekers van de website verhalen gepresenteerd over kenmerkende Zeeuwse landschapselementen, personen, documenten, gebouwen en gebeurtenissen. De website biedt ook routes, collecties en activiteiten.

Westhove
Westhove

Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024

In Zeeland is voor de jaren 2022-2024 een Ontwikkelagenda Cultuurveld van kracht met focus op de intrinsieke waarde van cultuur, vernieuwing en verbreding, en de basis op orde.  Het provinciale beleidskader voor de ontwikkelagenda is de Zeeuwse Omgevingsvisie (2021) met ambities voor 2050 en doelen voor 2030.  Vernieuwing zoekt het provinciebestuur in domeinverbindingen van cultuur met o.a. natuur, leefbaarheid, vorming, maatschappelijke opgaven als energietranisitie, en economie

In 2022 zal het provinciebestuur een Erfgoedvisie ontwikkelen, met verbindingen naar duurzaamheid en klimaatadaptatie. De cultuurhistorische basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in Zeeland vormt de  Kaart Cultuurhistorie Zeeland. Daarop staan karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. Om eigenaren van monumenten, met name niet woonhuizen, te ondersteunen bij behoud en ontwikkeling (herbestemming en verduurzaming) van hun panden is ook in Zeeland een Loods Herbestemming Monumenten aangesteld.

Verder stimuleert de provincie samenwerkingsverbanden van vrijwilligersorganisaties. Het museumbeleid van de Provincie Zeeland is gericht op een kernkeuze van de basisinfrastructuur van provinciale musea: de zogenoemde themamusea. Het vertalen van de erfgoedlijnen naar kunst- en cultuurroutes, onder de vleugels van Zeeuwse Ankers en in samenwerking met detailhandel, horeca en toeristisch ondernemingen en met bijdragen van de themamusea, wil de provincie ondersteunen. Om het verhaal van Zeeland zichtbaar en beleefbaar te maken subsidieert de provincie Erfgoed Zeeland en Zeeuwse Ankers als een samenwerkingsverband van Zeeuwse erfgoedorganisaties. Hierbij gaat het om ontsluiting en behoud van het (immaterieel) cultureel erfgoed door middel van verhalen, video’s, routes en activiteiten.

Scroll naar boven