Provincie Zeeland

Zeeuwse Ankers

De provincie vindt de beleving van de Zeeuwse identiteit van groot belang voor zowel bewoners als bezoekers. Daarom blijft zij betrokken bij het project Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland. Dit project is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties op het gebied van cultuur en andere terreinen.

Zeeuwse Ankers biedt vanuit het materieel en immaterieel erfgoed en vanuit het landschap aanknopingspunten om de provincie te ontdekken, te beleven en te ontwikkelen. Zo krijgen de bezoekers van de website verhalen gepresenteerd over kenmerkende Zeeuwse landschapselementen, personen, documenten, gebouwen en gebeurtenissen. De website biedt ook routes, collecties en activiteiten.

Westhove
Westhove

Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024

In Zeeland is voor de jaren 2022-2024 een Ontwikkelagenda Cultuurveld van kracht met focus op de intrinsieke waarde van cultuur, vernieuwing en verbreding, en de basis op orde.  Het provinciale beleidskader voor de ontwikkelagenda is de Zeeuwse Omgevingsvisie (2021) met ambities voor 2050 en doelen voor 2030.  Vernieuwing zoekt het provinciebestuur in domeinverbindingen van cultuur met o.a. natuur, leefbaarheid, vorming, maatschappelijke opgaven als energietranisitie, en economie

In 2022 zal het provinciebestuur een Erfgoedvisie ontwikkelen, met verbindingen naar duurzaamheid en klimaatadaptatie. De cultuurhistorische basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in Zeeland vormt de  Kaart Cultuurhistorie Zeeland. Daarop staan karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. Om eigenaren van monumenten, met name niet woonhuizen, te ondersteunen bij behoud en ontwikkeling (herbestemming en verduurzaming) van hun panden is ook in Zeeland een Loods Herbestemming Monumenten aangesteld.

Verder stimuleert de provincie samenwerkingsverbanden van vrijwilligersorganisaties. Het museumbeleid van de Provincie Zeeland is gericht op een kernkeuze van de basisinfrastructuur van provinciale musea: de zogenoemde themamusea. Het vertalen van de erfgoedlijnen naar kunst- en cultuurroutes, onder de vleugels van Zeeuwse Ankers en in samenwerking met detailhandel, horeca en toeristisch ondernemingen en met bijdragen van de themamusea, wil de provincie ondersteunen. Om het verhaal van Zeeland zichtbaar en beleefbaar te maken subsidieert de provincie Erfgoed Zeeland en Zeeuwse Ankers als een samenwerkingsverband van Zeeuwse erfgoedorganisaties. Hierbij gaat het om ontsluiting en behoud van het (immaterieel) cultureel erfgoed door middel van verhalen, video’s, routes en activiteiten.