Provincie Utrecht

Op 29 mei 2019 is het coalitieakkoord 2019-2023 Nieuwe energie voor Utrecht verschenen. Als duurzame, energiezuinige provincie wil het provinciebestuur werken aan een betere luchtkwaliteit en versnelde woningbouw vooral bij knooppunten van openbaar vervoer. Buiten de steden en dorpen is meer ruimte nodig voor natuur en recreatie en voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Utrecht heeft in 2023 minimaal 1.100 hectare nieuwe natuur. De verbinding tussen stad en land en tussen boer en consument wordt versterkt. Er komt een provinciale voedselagenda voor kortere ketens en lokale productie en afzet van voedsel. De coalitie zet in op duurzame landbouw waarbij een rendabele bedrijfsvoering het uitgangspunt blijft.

Energietransitie en provinciaal fonds

De energietransitie wordt een speerpunt van het college. Iedereen kan hieraan meedoen en kan meedelen in de opbrengsten van duurzame energieopwekking in de omgeving. Een fonds helpt inwoners die daar zelf niet de middelen voor hebben om besparings- en verduurzamingsmaatregelen te treffen. Het provinciebestuur stimuleert en faciliteert klimaatneutraal en circulair bouwen. Ook maakt het extra middelen vrij om de inwoners van de provincie droge voeten te laten houden. Om de steden en dorpen bereikbaar en gezond te houden kiest het provinciebestuur voor verbetering van het openbaar vervoer en geeft het de fiets ruim baan.

Samen met partners in de regio stelt de provincie een regionale economische agenda op en stimuleert zij de circulaire economie. Ook investeert de provincie in een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) om maatschappelijke opgaven in de regio te versnellen, het economisch profiel te versterken en investeringen aan te trekken. In de Omgevingsvisie zal zij bepalen hoe en waar extra recreatievoorzieningen komen.

Samen met de Utrechtse gemeenten zal het College werken aan versterking van de culturele identiteit en een kunst- en cultuuraanbod waar iedereen aan kan deelnemen. Rijksmonumenten worden gekoesterd en voor het behoud daarvan zal geld beschikbaar komen. De Stichting Samenwerkende Kasteelmusea wordt verbreed tot een ‘shared service-organisatie’ voor Utrechtse streekmusea om hun positie te versterken; musea die zorgen voor lokale binding, cultuur dichtbij en identiteitsvorming.

Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2021-2024, ‘Voor Jong en Altijd’

De provincie Utrecht ondersteunt het Programma Klimaatbestendige Aanpak Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen met € 320.000. Daarmee kunnen eigenaren hun monument verduurzamen. Verder geeft de provincie (financiële) steun aan monumenteneigenaren voor restauratie en herbestemming. Ook het mede door de provincie gefinancierde Cultuurfonds voor Monumenten Utrecht zal eigenaren ondersteunen. Verder zal Monumentenwacht Utrecht eveneens in de komende periode monumenteneigenaren met advies bijstaan in het behoud van hun panden, mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht zal goed beheer van Utrechts erfgoed stimuleren en bijdragen aan een ruimere bekendheid ervan. Zo zal nader onderzoek plaatsvinden om het beleid voor Utrechtse kasteel- en streekmusea te versterken, zullen Utrechtse kasteelmusea provinciale subsidie ontvangen en zullen er provinciale subsidies en opdrachten zijn voor een groter publieksbereik van het Utrechts erfgoed.

De cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie is beschermd via de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Om verantwoorde ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren zal de provincie een specifiek programma ‘Cultuur en leefomgeving’ starten om de inzet van ontwerp, kunst en vormgeving te bevorderen. Bijvoorbeeld via ontwerpend vooronderzoek.

Contactpersonen: Gedeputeerde voor o.a. cultuur en erfgoed is Rob van Muilekom (PvdA)

Scroll naar boven