door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Utrecht

Op 29 mei 2019 is het coalitieakkoord 2019-2023 Nieuwe energie voor Utrecht verschenen. Als duurzame, energiezuinige provincie wil het provinciebestuur werken aan een betere luchtkwaliteit en versnelde woningbouw vooral bij knooppunten van openbaar vervoer. Buiten de steden en dorpen is meer ruimte nodig voor natuur en recreatie en voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Utrecht heeft in 2023 minimaal 1.100 hectare nieuwe natuur. De verbinding tussen stad en land en tussen boer en consument wordt versterkt. Er komt een provinciale voedselagenda voor kortere ketens en lokale productie en afzet van voedsel. De coalitie zet in op duurzame landbouw waarbij een rendabele bedrijfsvoering het uitgangspunt blijft.

Energietransitie en provinciaal fonds

De energietransitie wordt een speerpunt van het college. Iedereen kan hieraan meedoen en kan meedelen in de opbrengsten van duurzame energieopwekking in de omgeving. Een fonds helpt inwoners die daar zelf niet de middelen voor hebben om besparings- en verduurzamingsmaatregelen te treffen. Het provinciebestuur stimuleert en faciliteert klimaatneutraal en circulair bouwen. Ook maakt het extra middelen vrij om de inwoners van de provincie droge voeten te laten houden. Om de steden en dorpen bereikbaar en gezond te houden kiest het provinciebestuur voor verbetering van het openbaar vervoer en geeft het de fiets ruim baan.

Samen met partners in de regio stelt de provincie een regionale economische agenda op en stimuleert zij de circulaire economie. Ook investeert de provincie in een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) om maatschappelijke opgaven in de regio te versnellen, het economisch profiel te versterken en investeringen aan te trekken. In de Omgevingsvisie zal zij bepalen hoe en waar extra recreatievoorzieningen komen.

Samen met de Utrechtse gemeenten zal het College werken aan versterking van de culturele identiteit en een kunst- en cultuuraanbod waar iedereen aan kan deelnemen. Rijksmonumenten worden gekoesterd en voor het behoud daarvan zal geld beschikbaar komen. De Stichting Samenwerkende Kasteelmusea wordt verbreed tot een ‘shared service-organisatie’ voor Utrechtse streekmusea om hun positie te versterken; musea die zorgen voor lokale binding, cultuur dichtbij en identiteitsvorming.

Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2021-2024, ‘Voor Jong en Altijd’

De provincie Utrecht ondersteunt het Programma Klimaatbestendige Aanpak Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen met € 320.000. Daarmee kunnen eigenaren hun monument verduurzamen. Verder geeft de provincie (financiële) steun aan monumenteneigenaren voor restauratie en herbestemming. Ook het mede door de provincie gefinancierde Cultuurfonds voor Monumenten Utrecht zal eigenaren ondersteunen. Verder zal Monumentenwacht Utrecht eveneens in de komende periode monumenteneigenaren met advies bijstaan in het behoud van hun panden, mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht zal goed beheer van Utrechts erfgoed stimuleren en bijdragen aan een ruimere bekendheid ervan. Zo zal nader onderzoek plaatsvinden om het beleid voor Utrechtse kasteel- en streekmusea te versterken, zullen Utrechtse kasteelmusea provinciale subsidie ontvangen en zullen er provinciale subsidies en opdrachten zijn voor een groter publieksbereik van het Utrechts erfgoed.

De cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie is beschermd via de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Om verantwoorde ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren zal de provincie een specifiek programma ‘Cultuur en leefomgeving’ starten om de inzet van ontwerp, kunst en vormgeving te bevorderen. Bijvoorbeeld via ontwerpend vooronderzoek.

Contactpersonen: Gedeputeerde voor o.a. cultuur en erfgoed is Rob van Muilekom (PvdA)

Scroll naar boven