door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Overijssel

De waarde van historische landgoederen

Herinckhave, Fleringen

Overijssel kent relatief veel historische landgoederen van vóór 1960. De 270 landgoederen beslaan bijna 10% van de oppervlakte van de provincie. Deze gebieden omvatten ook nog eens 40% van de Overijsselse bossen. Het belang van de landgoederen heeft de provincie enige jaren terug al vertaald in specifiek beleid: de Agenda Landgoederen. Primair gericht op gemeenten, landgoedeigenaren en andere professioneel betrokkenen. Het betrof onder andere onderzoeken, workshops en subsidies voor herstel en behoud. Maar ook projecten opgezet voor de inwoners van Overijssel. Zo werd de problematiek inzichtelijk gemaakt rond het in stand houden en ontwikkelen van landgoederen. De landgoederen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van provinciale doelstellingen. Bijvoorbeeld op het terrein van natuur (Ecologische Hoofdstructuur), landschap, cultuurhistorie, water en recreatie toerisme.

Landgoederenbeleid in cijfers

Enkele resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel werden als volgt in cijfers uitgedrukt:

  • Algemene kengetallen: 775 landgoederen (waarvan 150 historische tot 1850) hebben gezamenlijk 30.000 hectare grond, 10% van de provincie. Dit bezit beslaat 8% van alle landbouwgrond.
  • Kengetallen van verleende subsidies: met provinciale subsidies zijn 52 landgoedversterkingsplannen gemaakt, 55 groene, 32 rode en 36 algemene herstelprojecten uitgevoerd.
  • De herstelsubsidies bedroegen in totaal € 4,5 miljoen. Met de subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is 235 hectare landbouwgrond op landgoederen omgezet in natuur.

Samen cultuur maken

De provincie Overijssel zal haar bewoners stimuleren om kennis te maken met de provinciale cultuur en om hun eigen mogelijkheden te leren ontdekken en ontplooien. De middelen daartoe zijn cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Hiermee inspireert en ondersteunt de provincie de scholen, gemeenten, culturele instellingen, verenigingen, groepen en individuele talenten om bij te dragen aan de Overijsselse cultuur. Zie ook de Cultuurnota van de Provinciale Staten Overijssel.

Samen bouwen aan Overijssel

Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten koerst op een krachtige economie, goede bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, aantrekkelijk wonen en ruimte, vitaal landelijk gebied en goed samenleven.
Bij klimaatadaptatie wordt voortgebouwd op de Regionale Klimaatadaptatie Strategie. Bij de energietransitie zet de provincie zoveel mogelijk in op bestaande instrumenten als de Omgevingsvisie en worden de voorwaarden bij  het Energiefonds verruimd. Andere speerpunten zijn een grotere biodiversiteit en het investeren in nationale parken.

In het cultuurbeleid zoekt het college de verbinding met het DNA van Overijssel: regionale identiteiten, van bijvoorbeeld ambachten, streekgebonden architectuur en samenwerking tussen kleine musea. Er komt een special actieplan voor verder investeren in het behoud van leefbaarheid in kernen, dorpen en steden. 

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

In het cultuurbeleid 2021-2024 Raak! kiest het provinciebestuur van Overijssel als uitgangspunten: de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen, zoekt de provincie verbinding tussen partijen op gemeenschappelijke thema’s en met andere provinciale opgaven buiten de cultuursector.

Bij cultureel erfgoed zet de provincie in op haar wettelijke archeologische depottaak, op het vertrekken van restauratiesubsidies voor rijksmonumenten en het in stand houden van een provinciaal steunpunt voor gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken in de monumentenzorg.

Daarnaast zal de provincie het vertellen van verhalen over erfgoed en het beleefbaar maken van de geschiedenis ondersteunen. Bijvoorbeeld via een bestaand medium als het Verhaal van Overijssel, en daarbij specifiek gericht op het onderwijs. De provincie koerst op meer samenhang tussen erfgoed en andere opgaven, zoals duurzaamheid (programma Nieuwe Energie Overijssel) en vrije tijd (programma Gastvrij Overijssel). Binnen de erfgoedsector wil de provincie de kennis bij gesubsidieerde instellingen laten delen met andere, kleinere organisaties. Zij ondersteunt het netwerk van kleinere cultuurhistorische organisaties, zoals kleine musea en oudheidkamers, bij de uitvoering van hun activiteiten. En zij activeert het bestaande netwerk van Overijsselse erfgoedgemeenschappen ten behoeve van behoud van Overijsselse tradities.  De subsidieregeling ‘Verhaal van Overijssel’ krijgt als doelgroep kleinere initiatieven en met een voorkeur voor projecten met inwonersparticipatie.

Scroll naar boven