door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Noord-Holland

De provincie wil het cultureel erfgoed behouden en de publieke toegankelijkheid ervan vergroten. Noord-Holland is rijk aan cultureel erfgoed. Zo telt de provincie maar liefst vier werelderfgoederen: de Waddenzee, Beemster, Stelling van Amsterdam en de Amsterdamse grachtengordel.

Daarnaast heeft Noord-Holland diverse bijzondere erfgoederen, zoals de Westfriese Omringdijk, het oude polderlandschap en de dijkenstructuur. Er zijn ook nog talrijke andere monumenten te bewonderen, zoals molens, boerderijen en industriële, militaire en religieuze gebouwen. Voor al deze iconen in het landschap streeft de provincie naar behoud en toegankelijkheid.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Om het landschap te sparen is het zaak om nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen bestaande infrastructurele verbanden te realiseren. Mocht uitbreiding noodzakelijk zijn, dan is het van groot belang dat die bijdraagt aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek.

De ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’ schetst de provinciale visie. De Leidraad is toepasbaar voor partijen die werken aan veranderingen in het landschap. Maar ook bij het beoordelen van ontheffingsaanvragen bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied. Het doel is dat bij de plannen de cultuur, de monumenten en archeologie integraal worden meegenomen. Met name duurzaamheid is een belangrijk thema in het monumentenbeleid. 

Provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid

In het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 stelt de provincie Noord-Holland prioriteiten voor de periode tot en met 2025. Als drie belangrijkste opgaven beschouwt het provinciebestuur: transformatie van het cultuurlandschap met de cultuurhistorische waarden als vertrekpunt, aanpak van leegstand, herbestemming en verduurzaming, en bereikbaarheid en toegankelijkheid van de culturele infrastructuur.  

De provincie ondersteunt via Steunpunt Monumenten en Archeologie gemeenten bij een gebiedsgerichte aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie koppelt daarbij structuren aan provinciale gebiedsopgaven. Provinciale middelen voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumenten zet de provincie vooral in voor provinciale structuren. Landgoederenzones van Kennemerland en van het Gooi zijn daar voorbeelden van. Ook kennisnetwerken worden met die prioriteit in stand gehouden. Bij herbestemming van monumenten moet ruimte komen voor meervoudige bestemmingen om daarmee de kansen op behoud te vergroten. Vanuit verduurzaming koppelt de provincie restauratiesubsidie aan energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Scroll naar boven