door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Noord-Brabant

Erfgoed is essentieel voor de verbeeldingskracht in de samenleving. Dat stelt de provincie Noord-Brabant  in De (verbeeldings)kracht van erfgoed. Beleidskader Erfgoed 2016-2020. De beste voorbereiding op de toekomst is kennis van ons verleden. Het erfgoed kan gemeenschappen bij elkaar brengen. Het is daarom de ambitie van de provincie om de verhalen van Brabant te blijven vertellen. Er zijn vier belangrijke thema’s:

  • Bevochten Brabant
  • Religieus Brabant
  • Innovatief Brabant
  • Bestuurlijk Brabant

Verhaallijnen en verbinding met nu

Huize Twijnmeer, Gemonde

De genoemde thema’s zijn eerder al gebruikt in het beleidsprogramma voor herbestemming van grote erfgoedcomplexen, de zogenoemde Erfgoedfabriek. De verdere invulling van de verhalen zal de komende periode plaatsvinden.

Vanuit de vier verhalen legt de provincie verbindingen met hedendaagse cultuur, samenleving, economie, leefbaarheid, natuur, onderwijs- en kennisinstellingen. De thema’s zullen ook verbinding krijgen met de nieuwe Omgevingsvisie van Noord-Brabant.

De ambities van Noord-Brabant

Landgoederen en kastelen vormen een prominent onderdeel van het verhaalthema Bestuurlijk Brabant. Belangrijke voorbeelden zijn de clusters van stadspaleizen, kastelen en landgoederen in en bij de steden Den Bosch (Groene Woud), Breda en Bergen op Zoom (Brabantse Wal). Met deze clusters wil de provincie ook de recreatieve en toeristische potentie van deze steden vergroten.

De provincie wil ook inzetten op behoud en (door)ontwikkeling van landgoederen. Op die manier wil zij bijdragen aan de vergroting van natuur en landschap. Een herbestemmingsopgave speelt slechts beperkt bij kastelen en buitenplaatsen. De provincie zal structureel bijdragen aan de restauratie en het onderhoud van de topmonumenten Markiezenhof in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk.

Samenvattend kiest de provincie Noord-Brabant in de erfgoedsector voor drie strategische rollen: richting geven (met behulp van de vier verhaallijnen), beweging stimuleren (partijen verbinden) en ‘mogelijk maken’ (met bijvoorbeeld deregulering of subsidie).

Sinds maart 2021 kent de provincie het Beleidskader Vrije Tijd, Sport en Cultuur 2021-2022. In dat kader worden veel lijnen uit het voorgaande cultuurbeleid voortgezet. Belangrijke elementen zijn:  ondersteuning van professionele kunst- en cultuurinstellingen, leefbaarheid verhogen via lokale projecten, cultureel (toeristisch) ondernemerschap stimuleren, en meer bekendheid geven aan cultuur(toeristisch) aanbod. Daarbij zijn ook beleefbare routestructuren van belang. In deze jaren werkt de provincie ook aan een nieuw beleidskader met als horizon 2030.

Scroll naar boven