Provincie Noord-Brabant

Erfgoed is essentieel voor de verbeeldingskracht in de samenleving. Dat stelt de provincie Noord-Brabant  in De (verbeeldings)kracht van erfgoed. Beleidskader Erfgoed 2016-2020. De beste voorbereiding op de toekomst is kennis van ons verleden. Het erfgoed kan gemeenschappen bij elkaar brengen. Het is daarom de ambitie van de provincie om de verhalen van Brabant te blijven vertellen. Er zijn vier belangrijke thema’s:

  • Bevochten Brabant
  • Religieus Brabant
  • Innovatief Brabant
  • Bestuurlijk Brabant

Verhaallijnen en verbinding met nu

Huize Twijnmeer, Gemonde

De genoemde thema’s zijn eerder al gebruikt in het beleidsprogramma voor herbestemming van grote erfgoedcomplexen, de zogenoemde Erfgoedfabriek. De verdere invulling van de verhalen zal de komende periode plaatsvinden.

Vanuit de vier verhalen legt de provincie verbindingen met hedendaagse cultuur, samenleving, economie, leefbaarheid, natuur, onderwijs- en kennisinstellingen. De thema’s zullen ook verbinding krijgen met de nieuwe Omgevingsvisie van Noord-Brabant.

De ambities van Noord-Brabant

Landgoederen en kastelen vormen een prominent onderdeel van het verhaalthema Bestuurlijk Brabant. Belangrijke voorbeelden zijn de clusters van stadspaleizen, kastelen en landgoederen in en bij de steden Den Bosch (Groene Woud), Breda en Bergen op Zoom (Brabantse Wal). Met deze clusters wil de provincie ook de recreatieve en toeristische potentie van deze steden vergroten.

De provincie wil ook inzetten op behoud en (door)ontwikkeling van landgoederen. Op die manier wil zij bijdragen aan de vergroting van natuur en landschap. Een herbestemmingsopgave speelt slechts beperkt bij kastelen en buitenplaatsen. De provincie zal structureel bijdragen aan de restauratie en het onderhoud van de topmonumenten Markiezenhof in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk.

Samenvattend kiest de provincie Noord-Brabant in de erfgoedsector voor drie strategische rollen: richting geven (met behulp van de vier verhaallijnen), beweging stimuleren (partijen verbinden) en ‘mogelijk maken’ (met bijvoorbeeld deregulering of subsidie).

Sinds maart 2021 kent de provincie het Beleidskader Vrije Tijd, Sport en Cultuur 2021-2022. In dat kader worden veel lijnen uit het voorgaande cultuurbeleid voortgezet. Belangrijke elementen zijn:  ondersteuning van professionele kunst- en cultuurinstellingen, leefbaarheid verhogen via lokale projecten, cultureel (toeristisch) ondernemerschap stimuleren, en meer bekendheid geven aan cultuur(toeristisch) aanbod. Daarbij zijn ook beleefbare routestructuren van belang. In deze jaren werkt de provincie ook aan een nieuw beleidskader met als horizon 2030.

Scroll naar boven