Provincie Limburg

De provincie Limburg telt ongeveer 265 kastelen, variërend van onbewoonbare ruïnes tot grote buitenhuizen. Het provinciale beleid voor monumenten, archeologie en immaterieel erfgoed is in 2016 vastgelegd in een drieluik. Met de subtitels: ‘Monument in beweging’, ‘Archeologie in de Etalage’ en ‘Toekomst voor erfgoed’. Behalve een beleidskader en uitvoeringsprogramma zijn ook de ambities voor het erfgoed geformuleerd: 

 • grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid;
 • beter publieksbereik;
 • meer samenhang en maatschappelijke impact.

Actielijnen erfgoedbeleid

De provincie hanteert in het erfgoedbeleid een kostenefficiënte benadering en kiest voor drie actielijnen:

 • Erfgoed beleven
  De basis voor het gebruik en levend houden van het (immaterieel) erfgoed wordt gevormd door het beheer van de fysieke en digitale collecties en het ontsluiten ervan voor een groot publiek. Het gaat hier om collecties, objecten, verhalen, data, informatie en kennis. Hiervoor is bundeling van kennis nodig, van collecties op een aantal fysieke locaties, standaardisatie en toekomstbestendigheid.
 • Erfgoed op orde
  De provincie heeft een integraal erfgoedloket ingesteld. De functies van huidige erfgoedorganisaties worden aan dit loket gekoppeld. Ook komen hier bestaande instellingen samen en kan zo voor de beste organisatievorm en locatie worden gekozen.
 • Erfgoed kapitaliseren
  De provincie gaat ervan uit dat het ontwikkelen van een erfgoedregeling op inhoudelijke thema’s en goede criteria een positieve invloed heeft op de samenwerking en ondernemerschap.

‘Monument in beweging’

Het eerder genoemde ‘Beleidskader monumenten: Monument in beweging’ omvat verschillende doelen:

 • Instandhouding van monumenten door restauratie en duurzame herbestemming.
 • Het publieksbereik vergroten om de kracht van het monumentaal erfgoed als verbindende factor in de samenleving beter te benutten. Zo zijn nieuwe projecten met name gericht op het betrekken en bereiken van de jeugd.
 • Een effectiever monumentenbeleid, onder andere door:
  • het vergroten van de samenhang tussen partijen en beleidsvelden;
  • programma’s gericht op het behoud, beleving en herbestemming van het monumentaal erfgoed.

Eenvoudige procedures, meer onderzoek

Specifiek voor de sector ‘kastelen’ wil de provincie Limburg bij de Rijksoverheid aandringen op vereenvoudiging van de procedures van de BRIM-subsidies. (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten). De provincie wil zo het gebruik van groen erfgoed door eigenaren vergroten. Ook wil zij onderzoek naar betere bescherming van bijzondere interieurs en verduurzaming van de monumentensector.