Provincie Limburg

Gasthuis Bemelen

In de beleidsbrief erfgoed 2022-2023, De kracht van erfgoed  zet de provincie Limburg in op het herstel van de erfgoedsector na corona (met accent op lokale en regionale musea en  erfgoedvrijwilligers), publieksbereik, digitale ontsluiting, en samenwerking binnen de erfgoedsector via de Coöperatie Erfgoed Limburg;

Behoud van vrijwilligers en werving van nieuwe vrijwilligers vindt de provincie essentieel voor het behoud van Limburgs erfgoed.  Daarom wil de provincie de sector hierin ondersteunen, onder andere door het historisch besef van Limburgers te verbreden, en erfgoed beleefbaarder te maken. Met dit laatstgenoemde doel voor ogen heeft de provincie een subsidieregeling voor erfgoedparticipatie ontwikkeld. De provincie wil verder immaterieel erfgoedgemeenschappen meer bij de Coöperatie Erfgoed Limburg betrekken.

De provincie wil een versnelde realisatie van een duurzame digitale infrastructuur in het Limburgse erfgoed. Daarvoor worden onder meer extra middelen beschikbaar gesteld, gericht op deskundigheidsbevordering en innovatie. Binnen het beleidskader Monumenten zal de provincie ook middelen ter beschikking stellen om verhalen van het gebouwd erfgoed te ontsluiten en te vertellen. Het kan gaan om bijvoorbeeld projecten binnen de Coöperatie Erfgoed Limburg en om verhalen van Limburgs erfgoed toegankelijk te maken.