door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Groningen

Borg Rusthoven, Wirdum

De ‘Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020’ vormt de basis voor de meeste plannen van de provincie. Het betreft de integrale langetermijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie kwam in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) voor milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Gedeputeerde voor (o.a.) cultuur en erfgoed is Mirjam Wulfse (VVD).

Omgevingsvisie

Er zijn zes grote opgaven waar de provincie aan werkt: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, Energietransitie en Erfgoed (ruimtelijke kwaliteit en landschap). De Omgevingsvisie omvat kernkarakteristieken die bescherming verdienen. Het gaat hier om belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen.

De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten zelf, maar vooral ook de context van deze objecten. Twee van de kernkarakteristieken vormen landgoederen, borgen en borgterreinen. Het is aan de gemeenten om beschermende maatregelen voor deze kernkarakteristieken te nemen. De provincie stimuleert het behoud en herstel ervan.

De Verhalen van Groningen

De website www.deverhalenvangroningen.nl geeft informatie over de provincie Groningen, maakt onderlinge verbanden zichtbaar en stimuleert samenwerking. Inwoners en bezoekers krijgen via de website een samenhangend, maar ook gedifferentieerd beeld van de provincie.

De provincie zet tevens in op andere digitale technieken (social media, smartphones, etc.). Ook via deze kanalen kunnen inwoners of bezoekers informatie krijgen over de regio, bij voorbeeld ter plekke. In het kader van De Verhalen van Groningen is door de provincie subsidie verstrekt aan enkele buitenplaatsen, zoals Borg Verhildersum, de Fraeylemaborg, de Menkemaborg en Museum Nienoord.

Fraeylemaborg, Slochteren. Foto: Helene Blaak

Verbinden, Versterken, Vernieuwen

De belangrijkste thema’s in het coalitieakkoord zijn veiligheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, participatie en een bloeiende provincie. Samen met de Groninger gemeenten en andere overheden wil het nieuwe College onder meer werken aan een betere schadeafhandeling en – herstel ten gevolge van de aardbevingen in de provincie. Bij duurzaamheid stimuleert de provincie burgerinitiatieven en zet in op energiebesparing, vergroening, nieuwe energievormen en circulaire economie. De provincie steunt lokale energieloketten en maakt voorfinanciering mogelijk van installaties voor zonne-energie.

Initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid in dorpen en wijken worden gestimuleerd. De investeringen in erfgoed en landschap hebben vooral betrekking op restauratie en herbestemming. Professionaliseren van de cultuursector is een doel. Bij landschap en natuur streeft de provincie naar integrale afwegingen bij complexe vraagstukken en zet in op samenwerking met  betrokken partijen bij de uitvoering.

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

De provincie Groningen kiest in haar uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024 voor versterking van de erfgoedsector. Samenwerking en verdere professionalisering zijn de middelen daartoe.

De drie ondersteunende erfgoedinstellingen in de provincie, te weten Erfgoedpartners, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht zullen hun expertise in het verwerven van onderhoudsbudget met de hele sector delen. Erfgoedpartners en Centrum voor Groninger Taal en Cultuur zullen samenwerken als één loket voor materieel en immaterieel erfgoed. De Monumentenwacht krijgt meer subsidie om verduurzaming van monumenten en omgang met groen erfgoed te stimuleren. En er zal een Shared Service Center komen dat diensten biedt aan alle erfgoedorganisaties in ICT, marketing, educatie, educatie, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid.

Twee subsidieregelingen zullen uiteenlopende projecten in de erfgoedsector mogelijk maken. De subsidieregeling incidenteel cultuurbudget richt zich op samenwerkingsprojecten tussen cultuur en toerisme, cultuur en sociaal domein, digitalisering en drempelverlagende projecten voor doelgroepen die nog niet of nauwelijks van erfgoed gebruik maken. De subsidieregeling vernieuwing van vaste presentaties in het erfgoed ondersteunt projecten hierin.

Scroll naar boven