Provincie Groningen

Borg Rusthoven, Wirdum

De ‘Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020’ vormt de basis voor de meeste plannen van de provincie. Het betreft de integrale langetermijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie kwam in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) voor milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Gedeputeerde voor (o.a.) cultuur en erfgoed is Mirjam Wulfse (VVD).

Omgevingsvisie

Er zijn zes grote opgaven waar de provincie aan werkt: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, Energietransitie en Erfgoed (ruimtelijke kwaliteit en landschap). De Omgevingsvisie omvat kernkarakteristieken die bescherming verdienen. Het gaat hier om belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen.

De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten zelf, maar vooral ook de context van deze objecten. Twee van de kernkarakteristieken vormen landgoederen, borgen en borgterreinen. Het is aan de gemeenten om beschermende maatregelen voor deze kernkarakteristieken te nemen. De provincie stimuleert het behoud en herstel ervan.

De Verhalen van Groningen

De website www.deverhalenvangroningen.nl geeft informatie over de provincie Groningen, maakt onderlinge verbanden zichtbaar en stimuleert samenwerking. Inwoners en bezoekers krijgen via de website een samenhangend, maar ook gedifferentieerd beeld van de provincie.

De provincie zet tevens in op andere digitale technieken (social media, smartphones, etc.). Ook via deze kanalen kunnen inwoners of bezoekers informatie krijgen over de regio, bij voorbeeld ter plekke. In het kader van De Verhalen van Groningen is door de provincie subsidie verstrekt aan enkele buitenplaatsen, zoals Borg Verhildersum, de Fraeylemaborg, de Menkemaborg en Museum Nienoord.

Fraeylemaborg, Slochteren. Foto: Helene Blaak

Verbinden, Versterken, Vernieuwen

De belangrijkste thema’s in het coalitieakkoord zijn veiligheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, participatie en een bloeiende provincie. Samen met de Groninger gemeenten en andere overheden wil het nieuwe College onder meer werken aan een betere schadeafhandeling en – herstel ten gevolge van de aardbevingen in de provincie. Bij duurzaamheid stimuleert de provincie burgerinitiatieven en zet in op energiebesparing, vergroening, nieuwe energievormen en circulaire economie. De provincie steunt lokale energieloketten en maakt voorfinanciering mogelijk van installaties voor zonne-energie.

Initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid in dorpen en wijken worden gestimuleerd. De investeringen in erfgoed en landschap hebben vooral betrekking op restauratie en herbestemming. Professionaliseren van de cultuursector is een doel. Bij landschap en natuur streeft de provincie naar integrale afwegingen bij complexe vraagstukken en zet in op samenwerking met  betrokken partijen bij de uitvoering.

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

De provincie Groningen kiest in haar uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024 voor versterking van de erfgoedsector. Samenwerking en verdere professionalisering zijn de middelen daartoe.

De drie ondersteunende erfgoedinstellingen in de provincie, te weten Erfgoedpartners, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht zullen hun expertise in het verwerven van onderhoudsbudget met de hele sector delen. Erfgoedpartners en Centrum voor Groninger Taal en Cultuur zullen samenwerken als één loket voor materieel en immaterieel erfgoed. De Monumentenwacht krijgt meer subsidie om verduurzaming van monumenten en omgang met groen erfgoed te stimuleren. En er zal een Shared Service Center komen dat diensten biedt aan alle erfgoedorganisaties in ICT, marketing, educatie, educatie, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid.

Twee subsidieregelingen zullen uiteenlopende projecten in de erfgoedsector mogelijk maken. De subsidieregeling incidenteel cultuurbudget richt zich op samenwerkingsprojecten tussen cultuur en toerisme, cultuur en sociaal domein, digitalisering en drempelverlagende projecten voor doelgroepen die nog niet of nauwelijks van erfgoed gebruik maken. De subsidieregeling vernieuwing van vaste presentaties in het erfgoed ondersteunt projecten hierin.