door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland ziet historische landgoederen en buitenplaatsen als identiteitsbepalende fenomenen (‘parels’) voor verschillende Gelderse streken. Het gaat met name om de Veluweflanken, de Zuidelijke IJsselvallei en de Graafschap. In het rivierengebied vormen de vele kastelen een waardevolle, aantrekkelijke collectie erfgoed. Het erfgoed is ook belangrijk voor de Gelderse vrijetijdseconomie. Gedeputeerde voor o.a. cultuur en erfgoed is Peter Drenth (CDA).

De waarde van historisch erfgoed

Kasteel Wijchen

De provincies Gelderland en Utrecht lieten in 2012 de baten onderzoeken van de aanwezigheid van historische landgoederen en buitenplaatsen (‘Instandhouden loont’, Witteveen+Bos, juli 2012). Hun waarde bleek verrassend hoog: als vestigingsplaatsfactor voor wonen en werken en als bijdrage aan de natuur en de vrijetijdseconomie. De eigenaren van de landgoederen en buitenplaatsen bleken echter weinig baat van hun bezit te hebben. Sindsdien steunt de provincie Gelderland de eigenaren via verschillende programma’s.

Programma Ontwikkelen met kwaliteit

Onder het adagium ‘Ontwikkelen met kwaliteit’ maakt de provincie afspraken met landgoedeigenaren over duurzame instandhouding van de landgoederen en de daar voorkomende kwaliteiten. De provincie biedt financiële ondersteuning bij het realiseren van landschapsdoelen. Als er ruimtelijke ontwikkelingen nodig zijn voor het duurzaam voortbestaan van een landgoed als economische eenheid, dan zoekt de provincie samen met de eigenaar naar de mogelijkheden. Eigenaren die hun landgoed willen ontwikkelen, krijgen daartoe de mogelijkheden, mits de ontwikkeling past bij de monumentale kwaliteiten. 

Een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat

Historische buitenplaatsen behoren tot de collectie Gelderland, net als de beschermde dorpsgezichten, archeologische monumenten en vestingwerken. De provincie wil met eigenaren, organisaties en andere overheden werken aan het behoud van de kwaliteit ervan.

De provincie acht ook het vertellen en beleven van de Gelderse verhalen van belang voor een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat – zo is in de koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’ beschreven. Zij wil daarom de geschiedenis van Gelderland verankeren in de identiteit van de Gelderse regio’s en ook de maatschappelijke rol van musea versterken. Bovendien faciliteert de provincie cultuureducatie en intensiveert zij de presentatie van collecties beeldende kunst die met Gelderland verbonden zijn.

Samen voor Gelderland

In het coalitieakkoord Samen voor Gelderland 2019-2023 stelt het College van Gedeputeerde Staten actief te willen zijn in de energietransitie via innovatie, energiebesparing, hernieuwbare energie en uitbouw van een energie-infrastructuur. Op het gebied van recreatie en toerisme ligt het accent op de verdere ontwikkeling van Gelderse regio’s. Te intensieve recreatie ten koste van natuurkwaliteit zal worden vermeden.

Wat betreft erfgoed wil men Gelderse musea stimuleren hun organisaties toekomstbestendig te maken en wordt gekeken naar een (her)invoeren van de Gelderse Museumdag. Restaureren, herbestemmen en verduurzamen van monumenten wordt gestimuleerd.  Vanuit het idee, dat landgoederen en bosgebieden de parels van Gelderland zijn, wil men eigenaren meer ruimte geven om te ondernemen, waardoor zij tot beter beheer in staat zijn. 

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

De provincie kiest voor een uitgangspuntennotitie en niet voor een met meerjarige doeleinden uitgewerkt erfgoedbeleid om snel en flexibel in te kunnen spelen op belangrijke actuele ontwikkelingen, zoals Covid-19. Ook de samenhang tussen provinciale beleidsterreinen valt hiermee te versterken. Via  het programma SteenGoed Benutten kan bijvoorbeeld een invulling van een monumentaal pand of leegstaande kerk worden gevonden. En de culturele infrastructuur is van belang voor het vestigingsklimaat en krijgt daarom een plaats in een gebiedsagenda.

De provincie ziet bij het ondersteunen en ontwikkelen van cultuur en erfgoed verschillende rollen voor haar.  In subsidieverstrekking wordt de drempel voor aanvragers eenvoudiger, zodat ook vrijwilligers gemakkelijker subsidie kunnenaanvragen. Ook deze beleidsperiode zal er sprake zijn van structurele subsidies en incidentele subsidies om ontwikkelingen te stimuleren en accenten te leggen. Verder zullen bestaande samenwerkingsverbanden in de sector worden geïnventariseerd en zal gezamenlijk worden bekeken hoe deze samenwerkingen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. in de Cultuur-en Erfgoedpacten tussen gemeenten en instellingen ziet de provincie een gewaardeerd instrument dat zij samen met deze partijen wil doorontwikkelen, juist om de regionale identiteiten ruimte te geven. Bestaande regelingen, zoals die voor musea, voor producties en festivals krijgen een plaats binnen de Pacten.

De provincie wil de kennis over geschiedenis en erfgoed verbinden met actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt daarvoor samen met de Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland en Omroep Gelderland. De provincie zal verder eigenaren helpen, met expertise en ook financieel, bij restauraties, herbestemmingen en verduurzaming mogelijk te maken. Hierbij zal zij ook een gebiedsgerichte aanpak hanteren. In samenwerking met het programma Energietransitie zullen er in drie gebieden pilots worden uitgevoerd.

Met de Monumentenwacht, het Gelders Genootschap, het Gelders Restauratiecentrum, Gelders Landschap en Kastelen en de Stichting Oude Gelderse Kerken zal de provincie de samenwerking voortzetten in de Gelderse Erfgoed Alliantie. Concrete projecten en het bevorderen van innovatie en kennisdeling staan daarin centraal.

In het Samenwerkingsverband Erfgoed, gefaciliteerd door het Gelders Genootschap, zal de provincie de Gelderse gemeenten ondersteunen in hun erfgoedbeleid en de uitvoering daarvan. Daarmee moeten cultuurhistorische gebiedskenmerken van de Provincie Gelderland versterkt worden. Een van de belangrijkste taken is de organisatie van het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland, waarin Spreekuur, Bouwplanoverleg en Ruimtelijk Planoverleg geïntegreerd zijn. Het gaat hierbij om de (verplichte) advisering in het kader van de omgevingsvergunning.

Scroll naar boven