door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Friesland

Dekema State, Jelsum

Voor Fryslân 2030-2050 zet de provincie in op een sterke economie en optimale bereikbaarheid, die zorgen voor welvaart en welzijn. Beide vormen de grondslag voor een vitale en leefbare regio.

Investeren in de leefomgeving

Economische vitaliteit genereert de middelen voor investeringen in omgevingskwaliteiten. Door de Friese economie te vergroenen en steeds meer circulair te maken, vallen economische voorspoed en werkgelegenheidsgroei te koppelen aan een natuurlijke leefomgeving met veel kwaliteiten.

Binnen die leefomgeving zijn er karakteristieken waarmee mensen zich verbonden voelen. Denk aan de verscheidenheid aan landschappen met hun kenmerkende bebouwing, in combinatie met hun cultuurhistorische en archeologische ontstaansgeschiedenis.

Gebiedsgerichte aanpak

De provinciale inspanningen voor een vitale en leefbare samenleving moeten met deze omgevingskwaliteiten verbonden zijn. De provincie wil op enkele gebieden waar veel belangen en aspecten samenkomen, maatwerk realiseren via een gebiedsgerichte aanpak – zie de Omgevingsvisie Fryslan.

De winst van financiële ondersteuning

De provincie heeft inmiddels bijgedragen aan het ‘Herstelprogramma Landgoederenlandschap Beetsterzwaag 2014-2016’. Hierin hebben eigenaren, bewoners, ondernemers en overheden onderzocht hoe ze de landgoederen rond Beetsterzwaag van meer gewicht kunnen laten zijn voor de lokale economie.

Ook zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft de Rijksuniversiteit Groningen in 2017 een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd: ‘Landgoederengordel Beetsterzwaag: kosten en baten in beeld’. Hierin wordt onder meer becijferd dat de landgoederengordel de woningen in twee gemeenten 211 miljoen euro meer waard maakt. Dit rechtvaardigt de financiële ondersteuning door deze gemeenten van landgoedeigenaren bij structurele tekorten.

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

In de beleidsnota Nij Poadium 2021-2024 geeft de Provincie Friesland een overzicht van haar beleidsplannen voor cultuur, taal, erfgoed en onderwijs. Met name de programmalijn Verhaal van Friesland biedt (financiële) kansen voor de erfgoedsector.

De provincie wil meer samenwerking binnen de brede erfgoedsector stimuleren. De provincie ondersteunt daartoe de Museumfederatie, die erfgoedorganisaties ondersteunt bij professionalisering,, digitalisering en het ontwikkelen van een visie op collectietaken. De provincie wil verder cultuurhistorisch ruimtelijk erfgoed behouden en ontwikkelen, waarbij de Omgevingsvisie en de structuurvisie cultuurhistorie en landschap, Grutsk op `e Romte, leidend is. De provincie ondersteunt ook drie projecten uit de Erfgoeddeal van het IPO en het rijk, te weten Waddenkust, Regionale energie Strategie en duurzaamheid, en veenweidevisie (cultuurlandschap en archeologie). Tot slot stimuleert de provincie ook het behoud van oude planten- en dierenrassen.

Binnen de programmalijn innovatie en experiment is ook ruimte voor de museumsector om provinciale ondersteuning te krijgen voor vernieuwde initiatieven in publieksbereik. Binnen de programmalijn Grut & Grutsk maakt de provincie een doorontwikkeling van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 mogelijk. De kansen van de erfgoedsector voor toerisme hierin wil de provincie beter benutten.

Scroll naar boven