Provincie Friesland

Dekema State, Jelsum

Voor Fryslân 2030-2050 zet de provincie in op een sterke economie en optimale bereikbaarheid, die zorgen voor welvaart en welzijn. Beide vormen de grondslag voor een vitale en leefbare regio.

Investeren in de leefomgeving

Economische vitaliteit genereert de middelen voor investeringen in omgevingskwaliteiten. Door de Friese economie te vergroenen en steeds meer circulair te maken, vallen economische voorspoed en werkgelegenheidsgroei te koppelen aan een natuurlijke leefomgeving met veel kwaliteiten.

Binnen die leefomgeving zijn er karakteristieken waarmee mensen zich verbonden voelen. Denk aan de verscheidenheid aan landschappen met hun kenmerkende bebouwing, in combinatie met hun cultuurhistorische en archeologische ontstaansgeschiedenis.

Gebiedsgerichte aanpak

De provinciale inspanningen voor een vitale en leefbare samenleving moeten met deze omgevingskwaliteiten verbonden zijn. De provincie wil op enkele gebieden waar veel belangen en aspecten samenkomen, maatwerk realiseren via een gebiedsgerichte aanpak – zie de Omgevingsvisie Fryslan.

De winst van financiële ondersteuning

De provincie heeft inmiddels bijgedragen aan het ‘Herstelprogramma Landgoederenlandschap Beetsterzwaag 2014-2016’. Hierin hebben eigenaren, bewoners, ondernemers en overheden onderzocht hoe ze de landgoederen rond Beetsterzwaag van meer gewicht kunnen laten zijn voor de lokale economie.

Ook zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft de Rijksuniversiteit Groningen in 2017 een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd: ‘Landgoederengordel Beetsterzwaag: kosten en baten in beeld’. Hierin wordt onder meer becijferd dat de landgoederengordel de woningen in twee gemeenten 211 miljoen euro meer waard maakt. Dit rechtvaardigt de financiële ondersteuning door deze gemeenten van landgoedeigenaren bij structurele tekorten.

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

In de beleidsnota Nij Poadium 2021-2024 geeft de Provincie Friesland een overzicht van haar beleidsplannen voor cultuur, taal, erfgoed en onderwijs. Met name de programmalijn Verhaal van Friesland biedt (financiële) kansen voor de erfgoedsector.

De provincie wil meer samenwerking binnen de brede erfgoedsector stimuleren. De provincie ondersteunt daartoe de Museumfederatie, die erfgoedorganisaties ondersteunt bij professionalisering,, digitalisering en het ontwikkelen van een visie op collectietaken. De provincie wil verder cultuurhistorisch ruimtelijk erfgoed behouden en ontwikkelen, waarbij de Omgevingsvisie en de structuurvisie cultuurhistorie en landschap, Grutsk op `e Romte, leidend is. De provincie ondersteunt ook drie projecten uit de Erfgoeddeal van het IPO en het rijk, te weten Waddenkust, Regionale energie Strategie en duurzaamheid, en veenweidevisie (cultuurlandschap en archeologie). Tot slot stimuleert de provincie ook het behoud van oude planten- en dierenrassen.

Binnen de programmalijn innovatie en experiment is ook ruimte voor de museumsector om provinciale ondersteuning te krijgen voor vernieuwde initiatieven in publieksbereik. Binnen de programmalijn Grut & Grutsk maakt de provincie een doorontwikkeling van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 mogelijk. De kansen van de erfgoedsector voor toerisme hierin wil de provincie beter benutten.