Provincie Flevoland

Het inventariseren, bewaren en overleveren van het verhaal aan toekomstige generaties wordt, zoals aangegeven in de ‘Koers cultureel erfgoed, voortgezet. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte: ‘Kiezen voor Karakter’. Gedeputeerde van o.a. kunst en cultuur is Michiel Rijsberman (D66). 

Het verhaal van de pioniers

De provincie wil het bewoners en makers van kunst en cultuur mogelijk maken om het verhaal van Flevoland te vertellen, uit te dragen en er nieuwe verhalen aan toe te voegen. Bekendheid met het verhaal van de pioniers en de drooglegging van Flevoland maakt de inwoners bewust van de unieke plek waar ze wonen en leven.

Cultuurbeleid Flevoland

De provincie Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder en de Flevopolder. Beide zijn in de vorige eeuw ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee. De jonge provincie bezit logischerwijs geen historische kastelen, buitenplaatsen of landgoederen. Voor deze erfgoedcategorie heeft de provincie Flevoland dan ook geen specifiek beleid, evenmin als voor de zogenaamde ‘nieuwe’ landgoederen.

Flevoland, ruimte voor de toekomst

Duurzame energie is een belangrijke opgave in het coalitieakkoord 2019-2023, waarvoor een Regionale Energiestrategie komt. Bij nieuwe energieopwekking ligt de focus meer op windenergie en in een Regioplan Zon wordt de grootschalige opwekking van zonne-energie uitgewerkt. Een heldere ambitie in de Omgevingsvisie zorgt voor ruimtelijke ontwikkelingen, waar landschap een integraal onderdeel van vormt. Het nieuwe college zal een begin maken met de uitvoering van de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land.

Voor recreatie en toerisme rond de Oostvaardersplassen komen extra voorzieningen. Het verhaal van Flevoland dient zichtbaar te zijn in kunst, cultuur en erfgoed, natuurbeleving en recreatie en toerisme. Zo moet de Atlas Verhaal van Flevoland inspiratie zijn voor nieuwe initiatieven. Er zal een nieuw provinciaal fonds opgericht worden om artistieke en culturele ontwikkelingen te stimuleren.