door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Flevoland

Het verhaal van de pioniers

De provincie wil het bewoners en makers van kunst en cultuur mogelijk maken om het verhaal van Flevoland te vertellen, uit te dragen en er nieuwe verhalen aan toe te voegen. Bekendheid met het verhaal van de pioniers en de drooglegging van Flevoland maakt de inwoners bewust van de unieke plek waar ze wonen en leven.

Cultuurbeleid Flevoland

De provincie Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder en de Flevopolder. Beide zijn in de vorige eeuw ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee. De jonge provincie bezit logischerwijs geen historische kastelen, buitenplaatsen of landgoederen. Voor deze erfgoedcategorie heeft de provincie Flevoland dan ook geen specifiek beleid, evenmin als voor de zogenaamde ‘nieuwe’ landgoederen.

Flevoland, ruimte voor de toekomst

Duurzame energie is een belangrijke opgave in het coalitieakkoord 2019-2023, waarvoor een Regionale Energiestrategie komt. Bij nieuwe energieopwekking ligt de focus meer op windenergie en in een Regioplan Zon wordt de grootschalige opwekking van zonne-energie uitgewerkt. Een heldere ambitie in de Omgevingsvisie zorgt voor ruimtelijke ontwikkelingen, waar landschap een integraal onderdeel van vormt. Het nieuwe college zal een begin maken met de uitvoering van de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land.

Voor recreatie en toerisme rond de Oostvaardersplassen komen extra voorzieningen. Het verhaal van Flevoland dient zichtbaar te zijn in kunst, cultuur en erfgoed, natuurbeleving en recreatie en toerisme. Zo moet de Atlas Verhaal van Flevoland inspiratie zijn voor nieuwe initiatieven. Er zal een nieuw provinciaal fonds opgericht worden om artistieke en culturele ontwikkelingen te stimuleren. 

In de Cultuurnota Ruimte voor Cultuur 2021-2024 kondigt het provinciebestuur van Flevoland aan het cultuurbeleid te willen verbinden met landelijk en gemeentelijk beleid, en tevens met andere domeinen zoals sociaal domein, vrijetijdseconomie en duurzaamheid. Het provinciebestuur wil bouwen aan de eigen culturele identiteit en infrastructuur.

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

In 2024 wil de provincie museaal beleid hebben ontwikkeld voor beheer, behoud en toegankelijkheid van kunst en erfgoed. Verder zal de provincie een subsidieregeling realiseren voor samenwerking tussen culturele partijen.

In het erfgoedprogramma Flevoland Erfgoed van de Toekomst geeft het provinciebestuur aan de komende periode nieuwe manieren van omgang met erfgoed en nieuwe vormen van integratie van erfgoed in de bestaande omgeving stimuleren. De provincie hanteert vijf thema’s voor haar beleid: Flevoland erfgoed van de toekomst, inpolderingsgeschiedenis, iconen van vernieuwing en experiment, geschiedenis van de Zuiderzee en landschap in de ondergrond.

Het beleid en de regels voor de omgang met de fysieke omgeving liggen vast in de Omgevingsverordening Flevoland, het Omgevingsprogramma Flevoland en bijbehorende beleidsregels.

Scroll naar boven