door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe bevordert met kunst en cultuur de economische groei en stimuleert een goed vestigingsklimaat. Dit maakt de provincie aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. Het College van Gedeputeerde Staten bracht in juni 2016 de cultuurnota uit: ‘De verbeelding van Drenthe 2017-2021’. Het cultuurbeleid telt drie hoofdthema’s:

  • Cultuur en maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben, en waaraan mensen mee kunnen doen.
  • Cultuur, economie en ruimte: cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Cultuur en erfgoed: het vertellen en zichtbaar maken van het Verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen.

De waarde van Drents erfgoed

Met het traject ‘Erfgoedkansen voor Drenthe’ benoemt de provincie -in samenspraak met gemeenten en andere partners- prioriteiten voor concrete projecten en samenwerkingsverbanden. Eerste prioriteit is het ontwikkelen van een ‘strategisch narratief’ als basis voor het vermarkten van het Drentse erfgoed. Een strategisch narratief omvat overkoepelende verhaallijnen die als kapstokhaakjes dienen om het rijke, veelvormige Drentse erfgoed aan op te hangen. Dit hangt samen met de wens om meer eenheid te brengen in aanbod en organisatie van het erfgoedtoerisme. Het vergroot ook de kans om met erfgoed een bijdrage te leveren aan het imago en de marketing van Drenthe. 

Verder besteedt de provincie extra aandacht aan groen erfgoed en duurzame monumentenzorg (informatievoorziening over energiebesparende maatregelen). Er wordt ook ingezet op de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed. Daarnaast ontwikkelt de provincie een programma om cultuurhistorie een inspirerende rol  te laten spelen in maatschappelijke vraagstukken, zoals versterking van de sociale cohesie.

Omgevingsvisie

De provincie actualiseerde in 2018 haar Omgevingsvisie Drenthe. Die beschrijft de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. In de Omgevingsvisie worden langetermijndoelen op verschillende terreinen met elkaar verbonden. Denk aan ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur en cultuur. Eén van de kernkwaliteiten van de Omgevingsvisie betreft cultuurhistorie. Die omvat het totaal aan sporen van menselijke activiteiten boven de grond, in de stad en op het platteland, bebouwde en onbebouwde omgeving.

De Havixhorst, De Schiphorst

Drenthe mooi voor elkaar

In het coalitieakkoord laat het nieuwe college zich op het gebied van ruimtelijke ordening leiden door de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Verder wil zij een duurzame groei bevorderen en de vrijetijdseconomie stimuleren. Op sociaal en cultureel terrein zet men in op het stimuleren van een breed cultureel aanbod en een breed scala aan evenementen. Daartoe zullen onder meer musea worden ondersteund en komt er subsidie voor jaarlijkse evenementen op het snijvlak van cultuur, vrijetijd en burgerzin. Het belang van cultureel erfgoed moet zichtbaar worden in een toekomstvisie op monumenten in de provincie.

Prioriteiten erfgoed 2021-2024

In de cultuurnota Drenthe 2021-2024 Cultuur om te delen zijn brede toegankelijkheid en samenwerking  de belangrijkste accenten.  De provincie blijft investeren in behoud en ontwikkeling van het gebouwde erfgoed. De provincie gebruikt het Cultuurhistorisch Kompas als leidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen met erfgoed als componenten. Speciale aandacht krijgt de herbestemming van agrarisch erfgoed omdat de komende jaren talrijke boerderijen hun agrarische functie zullen verliezen.

De provincie faciliteert het Platform Drentse Musea dat kleine musea ondersteunt. De provincie maakt het mogelijk om de website terugindrenthe.nl als verhalenwebsite over Drenthe in stand te houden en verder te verrijken.

Scroll naar boven