Themadossier Beleid

Bij het in stand houden en beheren van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen spelen overheden een rol. Vanuit de verschillende overheden is beleid geformuleerd waarin bepaald wordt hoe met onze leefomgeving om te gaan. In dit themadossier vindt u informatie over rijks-, provincie- en gemeentelijk beleid.

Informatie

Rijksbeleid

Informatie volgt. 

Gemeentelijk beleid

Nederland telt ruim 700 kastelen en historische buitenplaatsen. Voor lokale overheden zijn deze (rijks)monumenten van grote betekenis. Zij zijn vaak beeldbepalend en zij vertegenwoordigen een toeristische en economische waarde. Dit laatste beginnen steeds meer gemeentes in toenemende mate in te zien. Tegelijk brengt dit erfgoed ook lasten en plichten met zich mee zoals het (toezicht op) behoud en beheer en de uitvoering van de Omgevingswet. Hierbij komen ook de gevolgen van het decentraliseren van beleid rond KBL. Dit werkt vaak niet in het voordeel van dit erfgoed. Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen bezitten een sterke onderlinge verbondenheid en vormen vaak regionale zones, die gemeentelijke en/of provinciale grenzen overschrijden. De meeste KBL zijn immers ouder dan de Nederlandse provincies. Interprovinciale en gemeentelijke samenwerking is onontbeerlijk en in wederzijds belang. Bovendien voorkomt het dat het afzonderlijke beleid rond de instandhouding van KBL in de twaalf provincies te ver uit elkaar groeit.

Provinciaal beleid

Per provincie wordt aangegeven hoe zij hun KBL bedienen met betrekking tot beleid en wet- en regelgeving.

Provincie Friesland
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Provincie Overijssel
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg


Provinciale organisaties

Per provincie wordt aangegeven welke provinciale instellingen een rol spelen bij de uitvoering van het beleid en bestuur.

Nieuws omtrent Beleid

Provincies gaan voor klimaat, duurzaamheid en natuur

Door Rob Berends In het afgelopen half jaar sloten politieke partijen in alle provincies coalitieakkoorden over de koers van het provinciaal bestuur tot aan de nieuwe verkiezingen van Provinciale Staten in 2023. Welke aanknopingspunten zitten er in die akkoorden voor de Nederlandse KBL en welke KBL-belangen zullen de provincies in de komende jaren gaan dienen? […]

Lees verder…


Evaluatie ‘Erfgoed Telt!’ nu beschikbaar

In 2017 hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Het ministerie geeft antwoord op de vraag: Hoe kan het financieel instrumentarium optimaal worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van erfgoed zo efficiënt mogelijk te onders

lees meer


Interprovinciale samenwerking rond Hollandse buitenplaatsen

sKBL start begin 2018 met een interprovinciaal pilotproject rond De Hollandse buitenplaatsen en hierbij wordt samengewerkt met de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Het opmerkelijke project richt zich op het verbindende verhaal dat samenhangt met verleden en heden van buitenplaatsen in deze drie provincies. Alle komen min of meer voort uit een overeenkomen

lees meer


Resultaten van vier jaar specifiek buitenplaatsenbeleid in provincie Utrecht

Door Rob Berends De provincie Utrecht heeft ondergetekende gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de uitkomsten van haar vierjarig buitenplaatsenbeleid. Met behulp van een schriftelijke enquête en interviews met 14 stakeholders zijn duurzame effecten naar voren gekomen van dat beleid. De Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen De provincie Utrecht telt

lees meer


Reacties op Rijksbegroting

(image) Huis Doorn De rijksbegroting die op Prinsjesdag 2016 is gepresenteerd heeft veel reacties losgemaakt  binnen het netwerk van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. sKBL maakt zich zorgen over de wijze waarop overheden geven en nemen, heersen en verdelen en vooral weinig structureel en met w

lees meer


Nieuw provinciaal cultuurbeleid

Door Rob Berends augustus 2016 Van de elf provincies met kastelen, (historische) buitenplaatsen en landgoederen stelden acht provincies nieuw cultuurbeleid vast voor de komende vier jaar. In geval van Utrecht ging dit al dit jaar in werking maar bij de meeste andere starten de programma’s in 2017. Naar verwachting komen Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland dit naja

lees meer


FPG verzet zich tegen nieuwe Aanvullingswet grondeigendom

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu wil onteigening door de overheid makkelijker maken. Dat blijkt uit de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom die op 1 juli 2016 is gepubliceerd. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) verzet zich tegen deze verslechtering van de rechtspositie van eigenaren. “Toetsing door Kroon moet blijven” Met de Aanvulling

lees meer


Contouren om cultuurhistorie

Een onderzoek naar het instrument van de buitenplaatsbiotoop in relatie tot de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap Door Elise Holtman Sinds enkele jaren maken de provincies Zuid-Holland en Utrecht gebruik van buitenplaatsbiotopen in hun erfgoedbeleid. Deze provincies hebben dit instrument ontwikkeld om buitenplaatsen en hun ruimtelijke context te beschermen t

lees meer