door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Startschot groenblauwe monitor Huis Landfort

Monitoring brengt klimaateffecten op groen en blauw erfgoed in kaart

Maandag 17 mei is op Huis Landfort te Megchelen een belangrijke eerste stap gezet voor het Kennisprogramma Klimaatbestendige kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Een programma, dat als doel heeft om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor historisch groen en blauw op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) in kaart te brengen, maar ook om kennis en ervaring met mogelijke maatregelen te verzamelen en te delen. Op Huis Landfort werd die dag, in het bijzijn van de provinciepartners Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, het startschot gegeven voor de eerste meting voor de Groenblauwe monitor.

René W.Chr. Dessing, voorzitter sKBL en directeur Stichting Erfgoed Landfort, knipt het lint en lanceert de drone voor de eerste meting van de groenblauwe monitor voor Huis Landfort (Megchelen).
V.l.n.r.: Rianne Pot (beleidsmedewerker erfgoed provincie Utrecht), Paul-Robert van der Zouw (tuinbaas Huis Landfort), Hanneke Nuijten (beleidsmedewerker erfgoed / projectleider erfgoedlijn Landgoederenzone provincie Zuid-Holland), Paul Thissen (regisseur / verbinder erfgoed provincie Gelderland), Jennemie Stoelhorst (directeur sKBL) en Saskia Boom (directeur Fenicks).

“Het historisch groen en blauw rond onze KBL dreigt zwaar aangetast te worden door het veranderende klimaat”, vertelt Jennemie Stoelhorst, directeur van de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). “Op veel buitenplaatsen in het oosten van het land is het veel te droog. Hierdoor dreigen bijzondere plantensoorten verloren te gaan, maar ook monumentale bomen zullen door de lage grondwaterstanden verdwijnen. De funderingen van de hoofdhuizen en bijgebouwen kunnen gaan verzakken. Op andere plekken spelen dan weer andere problemen. Zo kampen buitenplaatsen in Zuid-Holland juist met verzilting. We moeten samen met andere partijen op zoek naar hoe onze prachtige KBL beter te wapenen tegen watertekort, maar ook wateroverlast.”

Kortom, reden genoeg voor sKBL om met de partners provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, de gemeente Zeist, Utrechts Landschap en het Utrechts Particulier Grondbezit, de handen ineen te slaan en een pilot te starten om deze klimaateffecten in beeld te brengen. “Er wordt veel gesproken over het veranderende klimaat en de gevolgen die dit heeft voor bijvoorbeeld de landbouw”, aldus Stoelhorst, “Maar we vergeten dat ook ons erfgoed beschermd moet worden tegen het veranderende klimaat. Met het programma willen we – naast het in beeld brengen van de klimaateffecten – ook zoeken naar mogelijke oplossingen voor het probleem, waarmee eigenaren en beheerders zelf aan de slag kunnen. Ook moeten we met partijen in de omgeving van de KBL nadenken hoe ons waterbeheersysteem klimaatbestendig te maken.”

Groenblauwe monitor
Aan het programma werken dertig eigenaren en beheerders mee van KBL uit de deelnemende provincies. Op iedere locatie wordt op drie manieren gemeten: via foto-opnamen vanaf de grond, via een multispectraalcamera vanuit de lucht en  via continu monitoring van de bodemdroogte via satellietbeelden. Gezamenlijk geven ze een beeld van de conditie van het groen, maar ook van de waterelementen en -systemen. De digitale monitoringstechnieken worden gecombineerd met vakkennis over historisch groen en waterbeheer, waardoor een beeld kan worden gevormd van de klimaateffecten op dit waardevolle erfgoed. 

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal en onder penvoerderschap van sKBL uitgevoerd. Techbedrijf Fenicks, specialist in de monitoring van ruimtelijk erfgoed, verzorgt de monitoring van de dertig deelnemende KBL. Het uiteindelijke doel is om, na de pilotfase, de monitoring van klimaateffecten landelijk uit te breiden en te voorzien van kennis over effectieve maatregelen in het kader van klimaatadaptatie.

Scroll naar boven