Ruim 1 miljoen voor Landgoederenzone Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zet zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 in voor het behoud van erfgoed en van landschappen met grote cultuurhistorische waarde. De provincie beschermt deze erfgoederen, tracht ze beleefbaar te maken en streeft ernaar dat ze door velen worden benut.  Zo draagt dit cultuurgroene erfgoed bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In dat kader heeft de provincie het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015’ vastgesteld.

Hierbij richt de provincie zich op 7 erfgoedlijnen in de provincie Zuid-Holland. Een daarvan is de Landgoederenzone.
De Landgoederenzone bestaat uit de buitenplaatsen, landgoederen en kastelen (complexen en elementen en gerelateerde objecten) langs de binnenduinrand, op de strandwallen tussen Monster tot en met Noordwijkerhout en Hillegom en langs de trekvaarten Vliet en Haarlemmertrekvaart. Deze zijn voorzien van ruimtelijke bescherming, zoals landgoed- of kasteelbiotoop en maken veelal deel uit van een landgoederenzone (CHS).