door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek

Tuinhistorisch onderzoek is een dynamisch proces, wat veel eigenaren niet vaak doorlopen. Deze handreiking biedt kaders voor dit type onderzoek, voor zowel de vorm als de methode. Het rapport “Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek” is een essentieel document voor professionals betrokken bij het beheer, onderzoek en behoud van groen erfgoed. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld om het zorgvuldig omgaan met groen erfgoed verder te professionaliseren en zijn gericht op een breed scala aan belanghebbenden, waaronder eigenaren, onderzoekers, ontwerpers, toezichthouders en beheerders.  

In het rapport wordt de rijke historie van de Nederlandse tuinkunst belicht, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van tuinhistorisch onderzoek. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten die niet alleen de belevingswaarde van de tuin kunnen versterken, maar ook cruciaal zijn voor het beheer en de planning van veranderingen. Tuinhistorisch onderzoek is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en erfgoed, en is belangrijk in de context van klimaatverandering. Verder gaat het over waardestellingen, en de rol van tuinhistorisch onderzoek in beheer en in verandertrajecten. Er worden richtlijnen gegeven voor procesbeschrijving, het Plan van Onderzoek (PvO) en de uitvoering van het onderzoek. 

Wat vooral handig is, is dat een beschrijving wordt gegeven van de relatie tussen opdrachtgever (de eigenaar) en de opdrachtnemer. De rollen en verwachtingen van beide kanten worden inzichtelijk gemaakt in een tijdlijn. Dat biedt ho.  uvast aan eigenaren en beheerders om hun rol als opdrachtgever voor tuinhistorisch onderzoek goed te kunnen pakken. 

Het document is zeer relevant. Het biedt diepgaand inzicht in de historische, ecologische en culturele aspecten van tuinen en landschappen, wat essentieel is voor het ontwikkelen van duurzame en klimaatadaptieve strategieën voor het beheer van groen erfgoed. 

Deze handreiking is opgesteld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting In Arcadië. 

Gerelateerde berichten:

Scroll naar boven