Noord-Holland

Klik hier voor informatie over de HollandCity aanpak

Provincie Noord-Holland

Paviljoen Welgelegen, Haarlem
Paviljoen Welgelegen, Haarlem

De provincie wil het cultureel erfgoed behouden en de publieke toegankelijkheid ervan vergroten. Noord-Holland is rijk aan cultureel erfgoed. De provincie is vier werelderfgoederen rijk: de Waddenzee, de Beemster, de Stelling van Amsterdam en de Amsterdamse grachtengordel en diverse andere opmerkelijke erfgoederen, zoals de Westfriese Omringdijk, het oude polderlandschap, de dijkenstructuur en talrijke monumenten zoals molens, boerderijen, industriële, militaire en religieuze gebouwen. Zoals gezegd wil de provincie het cultureel erfgoed behouden en de publieke toegankelijkheid ervan vergroten. Dit streven richt zich ook op de industriële iconen in het landschap.

Om het landschap te sparen, moeten nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen bestaande infrastructurele verbanden worden gerealiseerd. Bij eventuele noodzakelijke uitbreiding is het van groot belang dat deze een bijdrage levert aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie schetst de provinciale visie, helpt ruimtelijke plannen op te stellen en ontheffingsaanvragen bij ‘ruimtelijke ontwikkelingen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied’ te beoordelen. Zie hiervoor de website van de provincie

Het cultuurbeleid van de Provincie Noord-Holland is tot eind 2016 gericht op drie thema’s: “Cultuur en Ruimte”, “Cultuur en Economie” en “Culturele infrastructuur”. Rode draad daarbij is behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch waardevolle landschappen met uniek cultureel erfgoed en het voor iedereen toegankelijk maken ervan.

Binnen het thema Cultuur en Ruimte gaat het om het behouden van cultureel erfgoed, ook bij ruimtelijke ontwikkeling. Er is subsidie beschikbaar voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende monumenten en er wordt herbestemming gestimuleerd. Binnen cultuur en economie vormt cultureel erfgoed onderdeel van het rijke toeristische aanbod. Om de economische waarde ervan verder te vergroten zet de provincie het instrument regionaal beeldverhaal in: het zichtbaar maken van de regionale identiteit en er beleving aan toevoegen. Op die manier wordt het erfgoedaanbod verbonden aan toeristische en economische ontwikkelingen. In het nieuwste coalitieakkoord 2015-2019 wordt het belang van erfgoed vertaald in extra middelen voor herbestemming van monumenten en voor een betere toeristische benutting ervan. Meer informatie

Op 15 maart 2016 heeft het College van Gedeputeerde Staten de concept kaders voor het cultuurbeleid 2017-2020 gepubliceerd. Najaar 2016 moeten Provinciale Staten hierover besluiten nemen. Cultuurhistorie, in relatie tot het ruimtelijk- economisch domein is al jaren een kerntaak van de provincie. Hieronder valt het beleid op het gebied van cultuurlandschap, archeologie en monumenten. Daar waar behoud van monumenten centraal stond zal dat de komende jaren benutting van monumenten worden en waar voorheen restauratie de hoofdopgave was zal nu herbestemming centraal staan. Herbestemming draagt bij aan het behoud, maar alles behouden en/of herbestemmen is onmogelijk. Sloop zal in de toekomst vaker onvermijdelijk worden. Met name in Noord-Holland Noord zal het niet altijd mogelijk zijn om een economisch rendabele bestemming te vinden voor een monument. In de Metropoolregio Amsterdam is gezien de economische groei en de aanwezige investeringskracht van de markt meer mogelijk. De legitimering om bij te dragen aan de herbestemming van monumenten kan daarmee per regio verschillen.  Op basis van de monumentenmonitor kiest de provincie voor een focus op maatschappelijk vastgoed en daarbinnen op industrieel erfgoed, religieus erfgoed en agrarisch erfgoed. Leningen komen daarbij eerder aan de orde dan subsidie. Ook verduurzaming van monumenten krijgt aandacht.

Bij de transformatie van het cultuurlandschap is het van belang dat bij ontwikkelingen cultuur, monumenten en archeologie integraal worden meegenomen in de planvorming en bij het uiteindelijke ontwerp en uitvoering.

 

Cultuurcompagnie Noord-Holland

Cultuurcompagnie Noord-Holland is een onafhankelijke stichting die voor veel partijen partner is in innovatieve, en resultaatgerichte projecten op onder andere de gebieden archeologie, monumentenzorg, publieksprojecten en recreatie. De organisatie voert een deel van het cultuurbeleid van de Provincie Noord-Holland uit.

Een onderdeel daarvan is sinds 2014 de uitvoering van het project Buitenplaatsen in Beeld in Kennemerland. Dit gebied is rijk aan buitenplaatsen, tuinen en parken die vanaf de zestiende eeuw zijn ontstaan. Daarom spelen de buitenplaatsen ook nu nog zo’n belangrijke rol in de structuur van Kennemerland. Om de beleving ervan handen en voeten te geven voert Cultuurcompagnie in opdracht van de Provincie Noord-Holland dit project uit.
Het programma bestaat uit vier onderdelen: netwerkvorming, productontwikkeling, communicatie en PR en programmering. Er is een stevig netwerk ontstaan van ondernemers, gemeenten, buitenplaatsen en groenpartijen in Kennemerland. Ook zijn er, nu voor 2015, verschillende producten, arrangementen en publieksweekenden ontwikkeld. Meer informatie is te vinden bij  Cultuurcompagnie en Buitenplaatsen in Beeld.

Als onderdeel van dit project is op 12 februari 2015 het boek De Amsterdamse buitenplaatsen, een verdwenen stadsgeschiedenis (auteur René W. Chr. Dessing) verschenen; mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

 

Landschap Noord-Holland

Leyduin, Vogelenzang
Leyduin, Vogelenzang

Stichting Landschap Noord-Holland wil met en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie behouden en verder ontwikkelen vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mensen en natuur. De organisatie beheert 96 eigen natuurgebieden, 4.448 hectare groot en beheert daarnaast gebieden voor derden zoals gemeenten, waterschappen en de provincie. Verder geeft zij adviezen, doet onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur en organiseert workshops en cursussen. De buitenplaats Huis Leyduin bij Vogelenzang is eigendom van Landschap Noord-Holland. Meer info


Contactpersonen

  • Gedeputeerde voor duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur: Jack van der Hoek
  • Provinciehuis: contactpersoon Ernst van der Kleij. 023-5143596 / 06-18609419.  kleije@noord-holland.nl