Friesland

Provincie Friesland
Het Fries erfgoed vormt met het Friese landschap onderdeel van de ‘ziel’ van Fryslan. Buitenplaatsen en landgoederen, onder de Friese benaming ‘staten en stinzen’, behoren in de provinciale Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte tot de top tien van provinciale belangen, inclusief hun biotoop. Zowel behoud als ontwikkeling van erfgoed in ruimtelijke plannen is een provinciaal belang. Een gebiedsgerichte aanpak, stimuleren van particulier initiatief en samenwerking met andere overheden zijn de andere hoofdaccenten in de Nota Erfgoed 2010-2013, die is verlengd tot eind 2015. Zie hier de notitie.

Schierstins, Veenwouden
Schierstins, Veenwouden

Een voorbeeld van gebiedsgerichte aanpak is het herstelprogramma Landgoederenlandschap Beetsterzwaag, waarin ook met het rijk wordt samengewerkt. De komende twee jaar onderzoeken eigenaren, bewoners, ondernemers en overheden samen hoe ze de landgoederen rond Beetsterzwaag van meer gewicht kunnen laten zijn voor de lokale economie. Ook herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd en er zal een maatschappelijke kosten- en batenanalyse worden uitgevoerd. De provincie Fryslan draagt financieel bij aan het herstelprogramma van deze landgoederenzone. In het coalitieakkoord 2015-2019 van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten worden geen uitspraken over erfgoed gedaan.
Kijk hier voor de website van Provincie Friesland.

Steunpunt Monumentenzorg Friesland
Het steunpunt Monumentenzorg Friesland is een stichting met als doel: ‘het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân’. De stichting fungeert als platform en werkt daarnaast in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten of particuliere monumentenbezitters.
De werkgebieden van het steunpunt zijn:
1. monumenten en instandhouding
2. cultuurhistorie en landschap
3. erfgoed en beleving
4. herbestemming en ontwikkeling
De doelstellingen en beleid zijn omschreven in het beleidsplan 2013-2016. De missie voor deze periode is om het integraal cultuurhistorisch kwaliteitsbeleid te blijven bevorderen en ondersteunen, zonder daarbij het monument en haar (intrinsieke) waarde te vergeten;

Poptaslot, Marssum
Poptaslot, Marssum

Stichting Staten en Stinzen
De stichting Staten en Stinzen, opgericht in 2005, heeft als doel de bekendheid van de staten, stinzen en stadshuizen in de provincie Fryslân te vergroten. De stichting ontvangt op dit moment een tijdelijk ‘werkbudget’, maar geen permanente subsidie. Zij is dus afhankelijk van incidentele subsidies en giften. De stichting Staten en Stinzen wil de bijzondere gebouwen en landgoederen die Friesland rijk is, meer onder de aandacht brengen. Niet alleen bij de bezoekers van onze provincie, maar vooral ook bij de eigen inwoners. Men doet dit door o.a. de projecten ‘in alle staten’ en het ontwikkelen van een netwerk van routes tussen de staten. Deze routes en meer informatie over de stichting zijn te vinden op de website van Staten en Stinzen.

Landschapsbeheer Friesland
Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is een in 1983 opgerichte non-profit organisatie en werkt in de gehele provincie aan de zorg voor een zichtbaar, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol landschap. LBF is geen terreinbeheerder, zoals partner It Fryske Gea. Het is een kennisinstituut, adviseur, belangenbehartiger en organisator van groene diensten.
De LBF werkt met expertise, vrijwilligers en partners aan
1. cultuurhistorisch erfgoed
2. biodiversiteit
3. landschapsbeleving

Voorts spant zij zich in om mensen enthousiast te maken om zich in te zetten voor het Friese landschap. In alle projecten, initiatieven en activiteiten werkt men gericht aan het realiseren van de missie ‘Winst voor het landschap’ en het versterken we het karakteristieke Friese cultuurlandschap.
Voorbeelden van projecten zijn:
1. ‘Met bewoners werken aan behoud van uniek landschap’
2. het project ‘Terpen- en wierdenland’ en
3. “Blauwe Flits door Boerenland van Zuidoost Friesland”
Zie voor meer informatie de website LBF

It Fryske Gea
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en bestaat sinds 1930. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 32.000 leden en ruim 400 vrijwilligers. Onder de 58 natuurreservaten van de vereniging bevinden zich onder andere Park Jongemastate en Park Huize Olterterp. De organisatie maakt haar terreinen toegankelijk met behulp van bezoekerscentra, wandel- en fietsroutes en uiteenlopende excursies. Zie de website van It Fryske Gea.


Contactpersonen