Provincie Drenthe

De provincie Drenthe bevordert met kunst en cultuur de economische groei en stimuleert een goed vestigingsklimaat. Dit maakt de provincie aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. Het College van Gedeputeerde Staten bracht in juni 2016 de cultuurnota uit: ‘De verbeelding van Drenthe 2017-2021’. Het cultuurbeleid telt drie hoofdthema’s:

  • Cultuur en maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben, en waaraan mensen mee kunnen doen.
  • Cultuur, economie en ruimte: cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Cultuur en erfgoed: het vertellen en zichtbaar maken van het Verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen.

De waarde van Drents erfgoed

Met het traject ‘Erfgoedkansen voor Drenthe’ benoemt de provincie -in samenspraak met gemeenten en andere partners- prioriteiten voor concrete projecten en samenwerkingsverbanden. Eerste prioriteit is het ontwikkelen van een ‘strategisch narratief’ als basis voor het vermarkten van het Drentse erfgoed. Een strategisch narratief omvat overkoepelende verhaallijnen die als kapstokhaakjes dienen om het rijke, veelvormige Drentse erfgoed aan op te hangen. Dit hangt samen met de wens om meer eenheid te brengen in aanbod en organisatie van het erfgoedtoerisme. Het vergroot ook de kans om met erfgoed een bijdrage te leveren aan het imago en de marketing van Drenthe. 

Verder besteedt de provincie extra aandacht aan groen erfgoed en duurzame monumentenzorg (informatievoorziening over energiebesparende maatregelen). Er wordt ook ingezet op de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed. Daarnaast ontwikkelt de provincie een programma om cultuurhistorie een inspirerende rol  te laten spelen in maatschappelijke vraagstukken, zoals versterking van de sociale cohesie.

Omgevingsvisie

De provincie actualiseerde in 2018 haar Omgevingsvisie Drenthe. Die beschrijft de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. In de Omgevingsvisie worden langetermijndoelen op verschillende terreinen met elkaar verbonden. Denk aan ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur en cultuur. Eén van de kernkwaliteiten van de Omgevingsvisie betreft cultuurhistorie. Die omvat het totaal aan sporen van menselijke activiteiten boven de grond, in de stad en op het platteland, bebouwde en onbebouwde omgeving.

Drenthe mooi voor elkaar

In het coalitieakkoord laat het nieuwe college zich op het gebied van ruimtelijke ordening leiden door de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Verder wil zij een duurzame groei bevorderen en de vrijetijdseconomie stimuleren. Op sociaal en cultureel terrein zet men in op het stimuleren van een breed cultureel aanbod en een breed scala aan evenementen. Daartoe zullen onder meer musea worden ondersteund en komt er subsidie voor jaarlijkse evenementen op het snijvlak van cultuur, vrijetijd en burgerzin. Het belang van cultureel erfgoed moet zichtbaar worden in een toekomstvisie op monumenten in de provincie.