Overijssel

Kasteel Twickel, Ambt Delden
Kasteel Twickel, Ambt Delden

Klik hier voor informatie over de HollandCity aanpak

Provincie Overijssel
Erfgoed is een van de speerpunten in het provinciaal cultuurbeleid (Cultuurnota ‘De kracht van cultuur: creatief verleden, heden en toekomst’ 2013-2016). Landgoederen krijgen daarbij bijzondere aandacht omdat zij belangrijke culturele identiteitsdragers zijn die het vestigingsklimaat van de provincie versterken en daarmee de provinciale economie. De provincie kent met 270 historische landgoederen van vóór 1960 relatief veel landgoederen. Zij omvatten bijna 10% van de oppervlakte van Overijssel en op deze gebieden staat ook nog eens 40% van de Overijsselse bossen.
Het belang van de landgoederen heeft de provincie vertaald in specifiek beleid: de Agenda Landgoederen provincie Overijssel 2013- 2016, primair gericht op gemeenten, landgoedeigenaren en andere professioneel betrokkenen. De agenda bestaat uit onder andere onderzoeken, workshops en subsidies voor herstel en behoud. Daarnaast worden ook projecten opgezet voor de inwoners van de provincie. De agenda maakt inzichtelijk welke actuele vraagstukken er zijn voor het in stand houden en ontwikkelen van landgoederen. Hiermee kunnen landgoederen ook bijdragen aan het realiseren van provinciale doelstellingen op het terrein van onder meer natuur (Ecologische Hoofdstructuur), landschap, cultuurhistorie, water(veiligheid) en recreatie­toerisme. In het coalitieakkoord 2015-2019 van het College van Gedeputeerde Staten wordt geen specifiek beleid voor kastelen, landgoederen en buitenplaatsen vanaf 2017 aangekondigd. De verwachting is daarmee gerechtvaardigd dat de huidige Agenda Landgoederen stopt eind 2016. Ook is er geen evaluatie van het huidige beleid voorzien. Wel is de Provincie Overijssel bezig met de herziening van haar Omgevingsvisie waarin ook de positie van dit type erfgoed aan de orde komt. Deze visie zal medio 2016 gereed zijn. Zie hier alle beleidsstukken over de agenda Landgoederen.

De resultaten van het landgoederenbeleid van de Provincie Overijssel in de periode 2007-2014 zijn in 2015 samengevat in een folder. De belangrijkste kengetallen zijn als volgt.
Algemene kengetallen: 775 landgoederen (waarvan 150 historische tot 1850) hebben gezamenlijk 30.000 hectare grond, 10% van de provincie. Dit bezit betreft 8% van alle landbouwgrond.
Kengetallen van verleende subsidies: met provinciale subsidies zijn 52 landgoedversterkingsplannen gemaakt, 55 groene, 32 rode en 36 algemene herstelprojecten uitgevoerd. De herstelsubsidies bedroegen in totaal € 4,5 miljoen. Met de subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is 235 hectare landbouwgrond op landgoederen omgezet in natuur.
De volledige folder leest u hier.

Op 2 mei 2016 is de Overijsselse cultuurnota 2017-2020 verschenen: Cultuur in de schijnwerpers, verbinden, versterken en vernieuwen.  Het nieuwe cultuurbeleid is grotendeels een voortzetting van het beleid in de periode 2013-2016 en kent vier doelen waarvan er drie in meer of mindere mate erfgoed betreffen:

  • behoud en duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed;
  • in stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit;
  • vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, toekomstbestendig maken van aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling.

Het erfgoedbeleid richt zich op behoud door restauratie en herbestemming en de koppeling van materieel en immaterieel erfgoed. In het cultuurbeleid zullen thema’s die met de identiteit van Overijssel (mede) te maken hebben bijzondere aandacht krijgen in de komende periode: Hanze en Moderne Devotie, de Koloniën van Weldadigheid, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie.

Met name religieus en agrarisch erfgoed verliest ook de komende jaren haar oorspronkelijke functie. Daarom vormt herbestemming een belangrijke opgave. Zowel bij herbestemming als bij restauratie is de provincie Overijssel vooral betrokken bij (rijks)monumenten die onder de erfgoed thema’s vallen en als er aandacht is voor duurzaamheid.

Met hun landschappelijk en cultuurhistorische waarden dragen landgoederen bij aan het profiel van de provincie Overijssel. Het integrale provinciaal beleid zoals dat in de periode 2013-2016 is gevoerd zal een herkenbare plaats krijgen in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie. De provincie gaat ook onderzoeken of het landgoedconsulentschap, dat landgoedeigenaren bijstaat met kennis en kunde, moet worden voortgezet. Verder investeert de provincie in restauratiekwaliteit en behoud van vakmanschap.

De provincie Overijssel zal Overijsselaars stimuleren om met cultuur kennis te maken, mee te doen en hun eigen mogelijkheden te leren ontdekken en ontplooien. De middelen daartoe zijn cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Met deze programma’s ondersteunt de provincie scholen, gemeenten, culturele instellingen, verenigingen en groepen mensen en individuele talenten die, al dan niet samen, cultuur willen maken.

Vindplaats op website: http://www.jijenoverijssel.nl/4866/spot-on-cultuur-in-de-schijnwerpers

Het Oversticht
Het Oversticht zet zich in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed in de Provincie Overijssel. De organisatie werkt voor overheden, woningbouwcorporaties, waterschappen, instellingen, natuur- en landschapsorganisaties, en ook voor particulieren. Het Oversticht onderzoekt, publiceert en adviseert niet alleen maar beheert ook een Innovatiefonds en reikt jaarlijks de Overstichtsprijs uit. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een kunstwerk. Vorig jaar ging de prijs naar de vrijwilligers van de Canadese Begraafplaats in Holten die daar een informatiecentrum hebben gerealiseerd.
Daarnaast voert Het Oversticht uiteenlopende projecten uit: van een integrale erfgoednota tot erfgoed in de buitenschoolse opvang; van waardering van karakteristieke panden en erven tot waardestellingen en het aangeven van ontwikkelmogelijkheden van complexen, terreinen en (water)wegen. Ook publieksactiviteiten zoals rondleidingen verzorgt de organisatie.
Het Oversticht draagt met andere organisaties bij aan de uitvoering van de Agenda Landgoederen Overijssel. Zo is er onder meer in samenwerking met Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) een landgoederenconsulent werkzaam. Deze ondersteunt landgoedeigenaren en gemeenten bij ruimtelijke vraagstukken. Meer informatie over Het Oversticht is te vinden op hun website.

Overijsselse Kastelen Stichting
De Overijsselse Kastelen Stichting ondersteunt kleinschalige projecten ter behoud van het unieke karakter van monumentale gebouwen en hun landgoederen. Anders dan de naam doet vermoeden beschikt de Overijsselse Kastelen Stichting niet over een eigen kasteel of havezate. Denkbaar is wel dat de stichting een gebouw verwerft om het te behoeden voor verval en dit, na verantwoorde restauratie, weer te verkopen.

De ondersteuning van de aanvragen worden bekostigd uit het rendement van het bescheiden vermogen van de Stichting. De Overijsselse Kastelen Stichting heeft de administratieve ondersteuning ondergebracht bij Het Oversticht. Aanvragen tot ondersteuning kunnen jaarlijks schriftelijk bij het Oversticht te Zwolle worden ingediend voor 1 februari en 1 september.

www.overijsselsekastelenstichting.nl

De Horte, Dalfsen
De Horte, Dalfsen

Landschap Overijssel
Landschap Overijssel, kantoor houdend op De Horte, beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseert men allerlei activiteiten om natuur & landschap te beleven. Concrete voorbeelden hiervan zijn:
• onderhoud en herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden.
• kennisbank
• stimulans van de natuur op plekken waar kansen liggen. Zo ontwikkelen pionierssoorten zich voorspoedig op het bedrijventerrein Eeserwold bij Steenwijk.
Op de website van Landschap Overijssel zijn naast overzichten van natuurgebieden ook fraaie plekken in Overijssel te vinden evenals activiteiten en wandel- en fietsroutes.

 

Op 25 november 2014 is de nieuwe website ‘Landgoederen in Overijssel‘ actief geworden. Een initiatief van de provincie Overijssel. Het project wordt uitgevoerd door het OPG (Overijssels Particulier Grondbezit) in samenwerking met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de IJsselacademie. Hoewel de site nog in de opbouwfase is, zullen straks alle bijna 270 landgoederen die Overijssel rijk is, in zowel woord als beeld op deze site worden belicht. Op deze website vindt de gebruiker naast informatie over de geschiedenis van de landgoederen, ook wandel- en fietstips, bijzonderheden en overnachtingsmogelijkheden. De partners van dit project hebben de handen ineen geslagen om voldoende economische dragers te creëren die behoud en beheer van het erfgoed waarborgen. Een beweging vanuit een roemrijk verleden naar een duurzame toekomst.


Contactpersonen