Oproep deelname Ithakaprijs en -stipendium 2016

Dit jaar werd de Ithakaprijs en Ithakastipendium voor het eerst uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Groeneveld te Baarn.  De prijs en stipendium zijn ook in 2016 beschikbaar. De jury bestaat uit Paul Schnabel (voorzitter), René Dessing (secretaris), Luydert Smit (penningmeester), Hans Marijnissen, Madeleine Maaskant en Yme Kuiper. Prijs en stipendium zijn mogelijk dankzij een genereuze (particuliere) gift.

De prijs (€ 5.000,-) is bedoeld voor personen die onderzoek publiceerden dat betrekking heeft op kastelen, historische buitenplaatsen en/of landgoederen en is ingesteld als waardering voor hen die verbindend (interdisciplinair) onderzoek naar dit type erfgoed hebben verricht.
Het stipendium (€ 5.000,-) is bedoeld voor personen die verbindend en/of interdisciplinair onderzoek willen gaan verrichten. Ook maken kans journalistieke producties of onderzoeksjournalistiek in de vorm van films en TV/radio-documentaires die kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen bij een breed publiek positief voor het voetlicht brengen.

De prijs/stipendium zullen op woensdagmiddag 12 oktober 2016 worden uitgereikt op een nog te bepalen locatie in Nederland. Voor 2016 zijn enige aanvullende (nieuwe) criteria ingesteld, die hierna zijn weergegeven.

Voorwaarden om voor prijs/stipendium in aanmerking te komen, zijn:
a. De prijs moet betrekking hebben op een publicatie of journalistieke productie die in 2015 of 2016 is verschenen. Het stipendium betreft onderzoek dat in 2016/2017 moet worden verricht. Indien deze termijn wordt overschreden, dient hierover met de secretaris van de jury in overleg worden getreden.

b. Alle inzendingen dienen voor 1 augustus 2016 te zijn ontvangen. De inzendingen voor de prijs dienen in zesvoud bij de secretaris te worden gedaan. Aanvragen voor het stipendium kunnen digitaal worden gericht aan rdessing@skbl.nl Indien de aanvraag voor het stipendium in geprinte of gedrukte vorm wordt gedaan, dient dit in zesvoud te worden ingediend. Voor tv- of filmproducties dienen de inzendingen in zesvoud in dvd-vorm te worden ingezonden.

c. De jury behoudt zich het recht voor om bij uitblijvende of ongeschikte inzendingen voor het stipendium twee prijzen toe te kennen voor verricht onderzoek of journalistieke producties. Ook kan het zijn dat de jury ervoor kiest om een stipendium van € 10.000,- toe te kennen aan een groter project. In dit geval vervalt de prijs.

d. Toegekende stipendia zullen worden uitgekeerd nadat het onderzoek is gepubliceerd of via internet openbaar beschikbaar is.

e. Kandidaten leveren tenminste één exemplaar van hun werk in. Dit kan ook digitaal. Hierna kunnen door de jury aanvullende exemplaren worden aangevraagd bij de inzenders.

f. Onderzoeksinstituten, terreinbeherende organisaties (TBO’s), omroepen en andere professionele organisaties met meer dan tien medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

g. De prijs en stipendium worden in de middag van 12 oktober 2016 uitgereikt. Indien u een inzending doet, verzoeken wij u met nadruk aanwezig te zijn op de middag waarop de prijs en het stipendium worden uitgereikt. Voorts dient u zich vooraf te realiseren dat u, indien u de prijs wint, een korte toelichting op uw boek of productie geeft tijdens de uitreiking.

h. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd en ingezonden voorstellen, publicaties/producties worden niet geretourneerd.

Voorstellen voor een stipendium mogen niet meer dan een A4 beslaan en kunnen worden gericht aan de jurysecretaris rdessing@skbl.nl

Publicaties, dvd’s en andere inzendingen kunnen worden gezonden aan:

sKBL / secretaris Ithakaprijs/stipendium
t.a.v. Drs. René W.Chr. Dessing
Herenweg 9
2105 MB HEEMSTEDE

Voor informatie en/of vragen bij voorkeur rdessing@skbl.nl