Noord-Holland

Klik hier voor informatie over de HollandCity aanpak

Provincie Noord-Holland

Paviljoen Welgelegen, Haarlem
Paviljoen Welgelegen, Haarlem

De provincie wil het cultureel erfgoed behouden en de publieke toegankelijkheid ervan vergroten. Noord-Holland is rijk aan cultureel erfgoed. De provincie is vier werelderfgoederen rijk: de Waddenzee, de Beemster, de Stelling van Amsterdam en de Amsterdamse grachtengordel en diverse andere opmerkelijke erfgoederen, zoals de Westfriese Omringdijk, het oude polderlandschap, de dijkenstructuur en talrijke monumenten zoals molens, boerderijen, industriële, militaire en religieuze gebouwen. Zoals gezegd wil de provincie het cultureel erfgoed behouden en de publieke toegankelijkheid ervan vergroten. Dit streven richt zich ook op de industriële iconen in het landschap.

Om het landschap te sparen, moeten nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen bestaande infrastructurele verbanden worden gerealiseerd. Bij eventuele noodzakelijke uitbreiding is het van groot belang dat deze een bijdrage levert aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie schetst de provinciale visie, helpt ruimtelijke plannen op te stellen en ontheffingsaanvragen bij ‘ruimtelijke ontwikkelingen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied’ te beoordelen. Zie hiervoor de website van de provincie

Beleid

De provincie Noord-Holland heeft voor de periode 2017-2020 een Kadernota cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. De provincie vindt de culturele infrastructuur en cultuurhistorie belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland. Zij hebben niet alleen een waarde op zichzelf, maar moeten ook in samenhang worden gezien met economie en toerisme. Zij weerspiegelen een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Een hoog niveau van culturele voorzieningen verhoogt de aantrekkelijkheid van Noord- Holland voor inwoners, bedrijven en toeristen. In relatie tot de ruimtelijke en economische kerntaken van de provincie ligt het accent van het cultuurbeleid op het versterken van de economische waarde van cultuur. Maar de provincie wil ook de intrinsieke waarde (behoud en beschermen van cultuurlandschap en monumenten) en sociale waarde (identiteit en leefbaarheid) van cultuur versterken. De provincie zet concreet in op herbestemming, onderwaterarcheologie, transformatie van het cultuurlandschap, regionale beeldverhalen en het nieuwe programma cultuureducatie met kwaliteit. Verder is er jaarlijks een budget voor restauratie van rijksmonumenten. De provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zal beter toepasbaar worden gemaakt voor partijen die werken aan veranderingen in het landschap. Beoogd wordt dat bij deze plannen cultuur, monumenten en archeologie integraal worden meegenomen. Duurzaamheid wordt een belangrijk thema in het monumentenbeleid. Lees hier de kadernota

Steunpunt Monumenten en Archeologie in Noord-Holland

Vanaf 1 januari 2017 verzorgen MOOI Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit, en Stichting NMF Erfgoedadvies op verzoek van de Provincie Noord-Holland gezamenlijk het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Doel van dit steunpunt is gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2017 is er een online loket actief: www.steunpunterfgoednh.nl.

In de rolverdeling tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF richt de eerstgenoemde zich op zaken die met bovengronds erfgoed te maken hebben, terwijl Stichting NMF zich met archeologie bezig houdt. MOOI Noord-Holland is vaste adviseur van Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening en behoud en ontwikkeling van cultuurlandschappen en gebouwd erfgoed. Ook ontwikkelt ze educatieve projecten over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. NMF Erfgoedadvies adviseert ook over erfgoed, geeft advies en informatie over wetten en regels rond archeologie en ontwikkelt innovatieve en resultaatgerichte erfgoedprojecten. Ook ontwikkelt NMF Erfgoedadvies innovatieve kleinere en grotere publieksprojecten met een actieve rol van het publiek.

Samen zetten beide organisaties zich in voor het borgen van cultuurlandschappen in omgevingsvisies en omgevingsplannen, en het slechten van barrières binnen de gemeenten om integrale afwegingen mogelijk te maken als de Omgevingswet in werking is getreden.  Zie ook https://www.mooinoord-holland.nl/ en www.nmferfgoedadvies.nl

De Hollandse Buitenplaats

Buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die ouder is dan de instelling van provinciale grenzen en daarmee overstijgen ze ook die grenzen. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en patriciaat opgericht. Dit legitimeert de inzet om de buitenplaatsen vanuit een landelijke en/of interregionale activiteit zichtbaar te maken. Een wens die bij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gezamenlijk leeft. In deze drie provincies ontstond een vorm van buitenleven, dat uit grote overeenkomsten bestond in aanleg en gebruik. Men kan hierbij voor het gemak uitgaan van de term de Hollandse buitenplaatsen waarvan er ook een groot aantal langs de Utrechtse waterwegen werd aangelegd. Het gebied omvat de Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, de binnenduinrand van Alkmaar tot Den Haag en de Bollenstreek.

Het pilotproject De Hollandse Buitenplaats heeft tot doel dit interprovinciale unieke verhaal onder de aandacht te brengen bij een breed publiek van onder andere natuurliefhebbers, cultuur- en erfgoedliefhebbers en gezinnen ((groot)ouders, kinderen). Op het digitale platform zal men informatie vinden over Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in het algemeen en het verhaal van de Hollandse buitenplaatsen in het bijzonder. Maar ook zal er actuele bezoekersinformatie en een activiteitenagenda te raadplegen zijn. In 2018 wordt hard gewerkt aan het realiseren van het platform,  zodat het in 2019 operationeel is.

Landschap Noord-Holland

Leyduin, Vogelenzang
Leyduin, Vogelenzang

Stichting Landschap Noord-Holland wil met en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie behouden en verder ontwikkelen vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mensen en natuur. De organisatie beheert 96 eigen natuurgebieden, 4.448 hectare groot en beheert daarnaast gebieden voor derden zoals gemeenten, waterschappen en de provincie. Verder geeft zij adviezen, doet onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur en organiseert workshops en cursussen. De buitenplaats Huis Leyduin bij Vogelenzang is eigendom van Landschap Noord-Holland. Meer info


Contactpersonen

  • Gedeputeerde voor duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur: Jack van der Hoek
  • Provinciehuis: contactpersoon Ernst van der Kleij. 023-5143596 / 06-18609419.  kleije@noord-holland.nl