Noord-Brabant

Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk

Provincie Noord-Brabant

In november 2015 heeft de provincie Noord-Brabant De (verbeeldings)kracht van erfgoed, beleidskader Erfgoed 2016-2020 openbaar gemaakt. De provincie vindt erfgoed essentieel voor de verbeeldingskracht in de samenleving: de beste voorbereiding op de toekomst is kennis van ons verleden. Erfgoed kan ook gemeenschappen bij elkaar brengen. Omdat het de ambitie van de provincie is om de verhalen van Brabant te kunnen (blijven) vertellen, zal zij zich vooral concentreren op vier belangrijke thema’s van Brabant:

  • Bevochten Brabant,
  • Religieus Brabant,
  • Innovatief Brabant en
  • Bestuurlijk Brabant.

Deze thema’s zijn eerder al gebruikt in het beleidsprogramma voor herbestemming van grote erfgoedcomplexen, de zogenoemde Erfgoedfabriek uit de vorige beleidsperiode. De verdere invulling van de verhalen zal de komende periode plaatsvinden. Vanuit de vier verhalen legt de provincie verbindingen met hedendaagse cultuur, de samenleving, de economie, leefbaarheid, natuur, en het onderwijs- en kennisinstellingen. De vier thema’s zullen ook een verbinding krijgen de met de nieuwe Omgevingsvisie van Noord-Brabant.

Landgoederen en kastelen vormen een prominent onderdeel van het verhaalthema Bestuurlijk Brabant. De clusters van stadspaleizen, kastelen en landgoederen in en bij de steden Den Bosch (Groene Woud), Breda en Bergen op Zoom (Brabantse Wal) zijn er belangrijke voorbeelden van. Met deze  clusters wil de provincie ook de recreatieve en toeristische potentie van deze steden vergroten. Verder wil de provincie inzetten op behoud en (door)ontwikkeling van landgoederen om bij te dragen aan de vergroting van natuur en landschap. Een herbestemmingsopgave speelt maar beperkt bij kastelen en buitenplaatsen. De provincie zal structureel bijdragen aan de restauratie en het onderhoud van de topmonumenten Markiezenhof in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk.

De provincie kiest voor drie strategische rollen in de erfgoedsector: richting geven (met behulp van de vier verhaallijnen), beweging stimuleren (partijen verbinden) en ‘mogelijk maken’ (met bijvoorbeeld deregulering of subsidie).

https://www.brabant.nl/search/brabant?q=De%20kracht%20van%20erfgoed%202016-2020

 

Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is een provinciale steunfunctieorganisatie met als opdracht het erfgoedveld in Brabant te versterken. Dat gebeurt door projecten uit te voeren voor kennisuitwisseling, bijvoorbeeld in de Erfgoedacademie Brabant, in erfgoededucatie en via een project als Verhalen van Vriend en Vijand. Kwaliteitsbevordering van beheer en overdracht van erfgoed vindt plaats via subsidieregelingen voor basistaken van musea en voor regionale geschiedbeoefening. Nieuwe verbindingen worden gestimuleerd door onder andere het beheer van de portal Thuis in Brabant (objecten en verhalen).
Meer info op de website van Erfgoed Brabant

Monumentenhuis Brabant
Stichting Monumentenhuis Brabant is een provinciale steuninstelling. Ze stimuleert de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant. Daartoe adviseert zij gemeenten en faciliteert en stimuleert zij samenwerking tussen overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties (integratie van kennis in het totale monumentenbeleid). Tot slot ondersteunt zij desgewenst particuliere cultuurhistorische organisaties. Het Monumentenhuis heeft voor verschillende Brabantse landgoederen en historische buitenplaatsen cultuurhistorische analyses en waardestellend onderzoek uitgevoerd. Ook voor erfgoedtoerisme en haalbaarheidsonderzoeken, gericht op verdienmodellen ten behoeve van herbestemming en doorontwikkeling, kan het Monumentenhuis een goede samenwerkingspartner zijn. Lees meer op de website van Monumentenhuis Brabant.

Brabants Landschap
Deze stichting wil de Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veiligstellen door anderen te helpen bij natuurbeheer en door zelf natuurgebieden aan te kopen en beheren. Naast beschermen en het verbinden van natuurgebieden maakt de organisatie de natuur ook beleefbaar, dit alles met respect voor de oorspronkelijke situatie. Brabants Landschap beheert ruim 17.000 hectare natuur en houdt daarbij ook rekening met cultuurhistorische waarden. Alle gebieden zijn opengesteld voor publiek en toegankelijk via wandel- en fietspaden. De organisatie geeft op uiteenlopende manieren voorlichting over natuur- en cultuurhistorie. Belangrijke historische landgoederen maken onderdeel uit van haar natuurbeheer, bijvoorbeeld rond de kastelen Heeswijk in Heeswijk-Dinther en Nemerlaer in Haaren, en de buitenplaatsen Mattemburgh in Hoogerheide en Groot Molenbeek in Bergen op Zoom. Lees meer op de website van Brabants Landschap.


Contactpersonen

Gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur: Henri Swinkels (SP). 073-6812812. geen openbaar emailadres
Provinciehuis: contactpersoon Philip Peeters. 073-6808019. ppeeters@brabant.nl
Monumentenhuis Brabant: Harrie Maas. 0162-511833. h.maas@monumentenhuisbrabant.nl