Nederland

Nederlandse KBL gerelateerde organisaties

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB)
Deze Vereniging PHB werd opgericht nadat de stichting PHB eind 2010 werd opgeheven. De stichting verrichtte bijna 40 jaar tuinonderhoud op een deel van de circa 300 aangesloten historische buitenplaatsen. Daarnaast diende de PHB de belangen van de particuliere eigenaren. Als voortzetting van dit laatste is de VPHB in 2010 opgericht. Zij bundelt krachten en kennis van particuliere eigenaren van circa 200 buitenplaatsen en spant zich in voor de belangen van particuliere beheerde KBL. Zij doet dit door het geven van algemene adviezen, het signaleren van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, het delen en verspreiden van kennis en het stimuleren van onderlinge contacten. Op deze manier bevordert de vereniging het duurzame onderhoud van buitenplaatsen. Voorts vertegenwoordigt VPHB particuliere buitenplaatsen bij het publiek en in de wereld van politiek bestuur waarvoor de samenwerking met andere organisaties wordt gezocht. VPHB is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). VPHB kent een Dagelijks Bestuur en een groep Provinciaal Bestuurders. Deze Provinciaal Bestuurders zijn aanspreekpunt voor de regionale leden en zijn gesprekspartner bij de vaststelling van het provinciale beleid. Zie: www.vphb.nl

Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB)
De stichting is opgericht in 1990 en bevordert de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen, bij voorkeur voor objecten met een rijks bescherming of die zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. Hierbij is het van belang dat het betreffende huis of kasteel min of meer nog het bezit is van particuliere eigenaren. Dat kan in de vorm van rechtstreeks particulier eigendom, maar ook bijvoorbeeld in een (familie)stichting of een NSW-vennootschap. De activiteiten van de stichting bestaan uit:

  • Voorlichting geven over particuliere historische buitenplaatsen, vooral door de uitgave van het tijdschrift Arcadië
  • Organiseren van bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen op en bij particuliere buitenplaatsen, die normaal gesproken gesloten zijn voor het publiek
  • Beschikbaar stellen van financiële middelen aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties.
    Zie: www.vriendenphb.nl

Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
De FPG is een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden (verpacht of in eigen gebruik), (oude en nieuwe) landgoederen, bossen en natuurterreinen. De ca. 1.600 leden zijn gezamenlijk eigenaar van bijna 200.000 hectare Nederlands grondgebied. De omvang van het eigendom per lid varieert van één hectare tot enkele duizenden.

De FPG heeft een landelijk kantoor en is samengesteld uit 10 Provinciale Verenigingen. Er is een kleine betaalde staf werkzaam op het hoofdkantoor. Daarnaast zijn talrijke vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van de vereniging, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak. Voorts kent de FPG commissies en werkgroepen voor grond- en pachtbeleid, landgoederen, bosbouw & natuurbeheer, grondgebonden landbouw en internationale zaken.
De FPG zet zich actief in als belangenbehartiger en bevordert al ruim honderd jaar het economisch duurzaam en maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit. Daarnaast bevordert zij de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en –beheerders door hen te voorzien van actuele informatie, adviezen, concrete producten en bijeenkomsten. Zie: www.grondbezit.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De RCE te Amersfoort is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voert het rijksbeleid uit voor archeologie, beschermde monumenten, historische landschap en roerend erfgoed. De RCE wil de zorg voor erfgoed beter laten functioneren en ziet bewustwording van betrokken partijen over de waarde van ons erfgoed als belangrijk middel. Met specialistische kennis over de zorg voor ons erfgoed brengt de rijksdienst een verbinding tot stand tussen beleid en praktijk. Eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden zijn de partners van de rijksdienst.
De rollen van de RCE bij kastelen en buitenplaatsen strekken zich uit van bevoegd gezag tot adviseur.
Bij ingrepen in archeologisch beschermde rijksmonumenten is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het vergunning verlenende instantie. Ook kan de dienst de belangrijke terreinen of gebouwen aanwijzen als (archeologisch) rijksmonument of rijksbeschermde buitenplaats. Als iemand iets wil veranderen aan gebouwde rijksmonumenten dan is daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Afhankelijk van de ingreep is de Rijksdienst verplicht de gemeente hierover te adviseren. Daarnaast kan de rijksdienst gemeenten en eigenaren terzijde staan met kennis en advies bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van plannen. Twee keer per jaar faciliteert de RCE het Platform Kastelen en buitenplaatsen, een open forum voor iedereen die betrokken is bij dit erfgoed. Centraal tijdens het platform staan kennis uitwisselen en netwerken. Naast NKS en de Rijksuniversiteit Groningen participeert sKBL ook in de stuurgroep. Zie www.cultureelerfgoed.nl (contactpersoon is Taco Hermans; t.hermans@cultureelerfgoed.nl). Te volgen op Twitter en Facebook

NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats
De NKS is het kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats. De stichting zet zich in voor het behoud van Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Daartoe wil men de kennis over dit unieke erfgoed vergroten en actief delen met anderen. De stichting organiseert talrijke activiteiten, zoals excursies, geeft wetenschappelijke publicaties en het kwartaalblad Kasteel en Buitenplaats uit, en verzorgt een beeldbank met 15.000 afbeeldingen en artikelen. Jaarlijks op tweede Pinksterdag organiseert de NKS in samenwerking met eigenaren van kastelen en buitenplaatsen de Dag van het Kasteel (2016 de negende editie). Kastelen en buitenplaatsen zijn dan, vaak met een speciaal programma, open voor publiek. De dag is er mede op gericht het publiek bewust te maken van het belang van behoud van dit erfgoed. Zie: www.kastelen.nl Te volgen op Twitter en Facebook

Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Tuinhistorisch Genootschap Cascade bestaat sinds 1987. Zij heeft als doel het stimuleren van de bestudering van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en in gebieden die in het verleden onder invloed hebben gestaan van de Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur. Experts en geïnteresseerden op dit gebied ontmoeten elkaar als donateurs en vriend rond terugkerende studiethema’s als karakteristieke kenmerken van de Nederlandse Tuinkunst, de Nederlandse beplantingsgeschiedenis en, in de toegepaste sfeer, velerlei facetten van restauratieproblematiek van ‘groene monumenten’. Het vakinhoudelijke debat speelt daarbij een belangrijke rol. Excursies en conferenties zijn de meest voorkomende activiteiten van het genootschap. KBL zijn onderdeel van deze belangstellingssferen. Zie: www.cascade1987.nl

Nederlandse Tuinenstichting
Recent wetenschappelijk onderzoek mag uitwijzen dat een groene leefomgeving belangrijk is voor het welzijn van mensen, toch gaat nog steeds hoogwaardig kwalitatieve groene ruimte verloren. Onder andere door vele bouwplannen of gebrek aan kennis. Vaak gaat het om landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen; onvervangbaar groen dat wordt bedreigd.
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, beoogt tuinen en parken in stand te houden die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. De activiteiten van NTs zijn gericht op instandhouding, herstel, beheer, onderzoek, voorlichting en kennisoverdracht. Daarmee dienen ze tevens een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor parken en tuinen. Zo verzorgt de NTs eenmalige en periodieke publicaties, organiseert excursies en biedt een actueel overzicht van tuinen die opengesteld zijn voor publiek. www.tuinenstichting.nl. Te volgen op Twitter en Facebook.

Erfgoedvereniging Heemschut (voorheen Bond Heemschut)
Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Erfgoedvereniging Heemschut is hiervan de grootste en een van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. In haar ruim honderdjarige bestaan is Heemschut in actie gekomen bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten (waaronder meerdere KBL) en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw. Cruciaal hierbij is het werk dat de provinciale Heemschut commissies verrichten. Voor Amsterdam is een aparte commissie actief. Deze monitoren de bescherming van regionale of de hoofdstedelijke monumenten.

Iedereen kan bij Heemschut bedreigingen d.m.v. een meldpuntformulier aanmelden. De betreffende provinciale commissie kijkt er naar en gaat indien nodig tot actie over. Op de website van de Stichting is een overzicht te vinden van bedreigd Nederlands erfgoed. Bond Heemschut en de RCE hebben samen met Joy Productions de MonumentenReeks ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken zo kennis met erfgoed in hun omgeving waaronder buitenplaatsen. Voorts geeft Heemschut een kwartaalblad uit. www.heemschut.nl. Te volgen op Twitter en Facebook

De Erfgoedstem
De Erfgoedstem is een onafhankelijke website met nieuws en informatie aangaande de Nederlandse erfgoedwereld. Wekelijks wordt uit deze berichten een nieuwsbrief samengesteld. Een van de thema’s waarin dit nieuws is onderverdeeld betreft ‘kastelen en buitenplaatsen’. De Erfgoedstem is een non-profitorganisatie en bestaat voor en door de erfgoedsector. De focus van de berichtgeving in De Erfgoedstem ligt op de gebouwde omgeving. De nieuwsbrief bevat verwijzingen naar door derden gepubliceerde nieuwsartikelen en wordt gratis verspreid onder de geabonneerden. De informatie is wel gericht op professionals, experts en organisaties of particulieren die belangen in de erfgoed sector hebben. Een doel van De Erfgoedstem is het bevorderen van de gezamenlijkheid in de erfgoedsector. Ook spant de organisatie zich in voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor instandhouding en beheer van Nederlands Erfgoed. De Erfgoedstem heeft aan het begin van 2016 bijna 10.000 abonnees en wordt door talrijke organisaties ondersteund. Er wordt voor een groter bereik en stabiliteit nauw samengewerkt met monumenten.nl. www.erfgoedstem.nl. Te volgen op Twitter en Facebook

Monumenten.nl
Monumenten.nl is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds en de RCE en biedt informatie over soorten monumenten, de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, nieuws en verhalen uit de praktijk. Ook is er informatie te vinden over het monumenten- en archeologiebeleid per provincie en gemeente. Hier kunnen potentiele kopers van monumenten zich op voorhand oriënteren op de vraag wat er komt kijken bij de aankoop van een rijksmonument. Verschillende digitale publicaties gaan nader op aspecten van monumentenbezit in. www.monumenten.nl. Te volgen op Twitter

Nationaal Restauratiefonds (NRF)
Het NRF zet zich als onafhankelijke en non-profitorganisatie al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij doet dit door financiering van en kennisdeling met (potentiële) monumenteneigenaren die hun (beschermde) monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Het fonds werkt samen met overheden én erfgoedorganisaties in het belang van de monumenteigenaar. Het NRF is niet alleen het betalingskantoor van rijkssubsidies op het gebied van monumenten, maar zorgt ook voor voorfinanciering van belastingteruggave en verleent hypotheken, specifiek gericht op monumenten. Het fonds biedt gratis hulp bij financieringsvragen en procedurele vragen. Ook in herbestemmingsprojecten speelt NRF de rol van (mede)financier, kennisdeler en verbinder met overheden, ondernemers en andere financiers. www.restauratiefonds.nl. Te volgen op Twitter, Facebook en YouTube

Vereniging Natuurmonumenten
Deze organisatie werpt zich op als de vertegenwoordiger van mensen met een hart voor de natuur. Natuurmonumenten wil zoveel mogelijk mensen bereiken om met deze doelgroep de fascinatie voor de natuur te delen. Ook stimuleert zij mensen tot natuurbeleving. Omdat natuur in ons land kwetsbaar is, beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Sinds 1904 koopt zij in heel Nederland natuur aan, beheert dat en maakt het publiekstoegankelijk door activiteiten en routes. Ook nieuwe natuur wordt gecreëerd. En dit alles met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven. In hun 355 natuurgebieden van (ruim 100.00 ha.) bevinden zich 106 monumenten zoals kastelen en woonhuizen waaronder portiers- en tuinmanswoningen. Een overzicht van alle monumenten staat op de website van de organisatie. www.natuurmonumenten.nl. Te volgen op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt kenmerkend groen erfgoed in Nederland met als doel huidige en komende generaties deze natuurwaarden te laten beleven, in balans met het duurzaam benutten van deze gebieden door de samenleving. Daarmee richt de organisatie zich op een ander doel dan destijds bij haar oprichting in 1899 werd geformuleerd. Toen was bosbouw met het oog op houtproductie het doel. Staatsbosbeheer beheert 265.000 ha. bos, natuur en landschap, 1900 gebouwen en verzorgt duizenden kilometers paden en wegen. De organisatie heeft 1.000 medewerkers die worden ondersteund door ca. 5.000 vrijwilligers. Miljoenen bezoekers komen naar gebieden van Staatbosbeheer in heel Nederland. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. www.staatsbosbeheer.nl. Te volgen op Twitter, Facebook en Instagram

 

Laat een reactie achter

Scroll naar boven