Limburg

Provincie Limburg

In Limburg zijn ongeveer 265 kastelen, variërend van onbewoonbare ruïnes tot grote buitenhuizen. In juni 2016 is het beleidskader Toekomst voor erfgoed! Beleidskader met uitvoeringsprogramma Immaterieel erfgoed 2016 t/m 2019 vastgesteld. Dit beleidskader met uitvoeringsprogramma vormt samen met het beleidskader monumenten 2016 – 2019 MoNument in beweging en het richtinggevende archeologiekader 2016 – 2019 Archeologie in de Etalage! het erfgoed-drieluik voor de komende jaren. De ambities in al deze documenten richten zich op:

  • grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid,
  • beter publieksbereik,
  • meer samenhang en maatschappelijke impact.

Dit alles vanuit een kostenefficiënte benadering. De provincie kiest voor drie actielijnen:

  • Erfgoed beleven: het fysiek en digitaal collectiebeheer én het ontsluiten ervan voor een groot publiek vormt de basis voor het gebruiken en levend houden van het (immaterieel) erfgoed (www.limburgserfgoed.nl). Het gaat om collecties, objecten, verhalen, data, informatie en kennis. Om dit te doen is bundeling van kennis nodig, van collecties op een aantal fysieke locaties, standaardisatie en toekomstbestendigheid.
  • Erfgoed op orde: met het instellen van een integraal erfgoedloket wil de provincie functies van huidige erfgoedorganisaties koppelen aan dit loket, bestaande instellingen samenbrengen, en daar de beste organisatievorm en locatie bij kiezen.
  • Erfgoed kapitaliseren: ontwikkeling van een erfgoedregeling op een aantal inhoudelijke thema’s en goede criteria zal volgens de provincie samenwerking en ondernemerschap bevorderen.

Nieuwe projecten zijn gericht op het betrekken en bereiken van meer jeugd.

Sinds februari 2016 is er een Beleidskader monumenten 2016-2019 ‘Monument in beweging’ vastgesteld. Daarin worden de volgende resultaten aangekondigd:

  • Instandhouding van monumenten door middel van restauratie en duurzame herbestemming.
  • Het publieksbereik vergroten om hiermee de kracht van het monumentaal erfgoed als verbindende factor in samenleving beter te benutten.
  • Een effectiever monumentenbeleid door middel van het vergroten van samenhang tussen partijen en beleidsvelden en programma’s gericht op het behoud, beleving en herbestemming van het monumentaal erfgoed in relatie tot gebiedsontwikkeling of een maatschappelijke opgave.

Specifiek voor de sector kastelen wil de provincie bij het Rijk aandringen op simpeler procedures van de BRIM-subsidies voor groen erfgoed om het gebruik door eigenaren te vergroten. Ook wil de provincie onderzoek hoe bijzondere interieurs kunnen worden beschermd. Tot slot wordt onderzocht hoe de Limburgse monumentensector duurzamer kan worden.

https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/erfgoed/monumenten/

 

Groot Buggenum, Grathem

Groot Buggenum, Grathem

Huis voor de Kunsten Limburg

Dit Huis maakt deel uit van de provinciale culturele basisinfrastructuur en is een faciliterende organisatie voor onder andere het cultureel erfgoed in Limburg. Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt vele culturele stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau actief zijn en waarbij meestal vrijwilligers het bestuur vormen. Stichting Limburgse Kastelen is daar één van. Daarnaast organiseert het Huis zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en is de organisatie een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg. De ondersteuning betreft meestal beleid, organisatie en communicatie. Onderdeel van het Huis is het Provinciaal Steunpunt Archeologie en Monumenten dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van hun wettelijke taken op deze gebieden. Zie de website.

 

Stichting Limburgse Kastelen

De Stichting Limburgse Kastelen beoogt het behoud van de Limburgse kastelen in hun historische context. Tevens behartigt de stichting de belangen van de Limburgse kastelen binnen hun landschappelijke omgeving. Om haar doel te bereiken bevordert ze enerzijds de bescherming, instandhouding en restauratie van kastelen met de nadruk op het kasteel als monument. Anderzijds stimuleert de stichting documentatie van, onderzoek naar en publicaties over de Limburgse kastelen; met de nadruk op het kasteel als (bouw)historisch fenomeen. De website van de stichting biedt basisinformatie over alle kastelen en buitenplaatsen in Limburg. Zie de website.

Kasteel Horn
Kasteel Horn

Stichting het Limburgs Landschap

Het Limburgs Landschap (sinds 1931)is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie met als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met aansluitend het verantwoord beheer ervan. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd omdat ze anders verbossen. In natuurontwikkelingsgebieden is zo weinig mogelijk menselijk ingrijpen het devies. Sinds 1931 is ruim 8100 ha natuur in bescherming genomen verdeeld over bijna 68 natuurgebieden in heel Limburg. De stichting bezit onder andere de kastelen Arcen, Goedenraad en Neercanne. Zie de website.

Buitengoed Geul en Maas

Buitengoed Geul en Maas is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners! Enerzijds worden worden verbindingen gelegd tussen initiatieven en betrokkenheid van vrijwilligers, bewoners en bedrijven bevorderd. Anderzijds wordt gekeken naar overkoepelende thema’s:  herbestemming van leegstaande landgoederen, ontwikkelen en duurzaam beheer van groen en landschap, participatie, toegankelijkheid en ontsluiting.Bezoek de website voor meer informatie.


Contactpersonen

Gedeputeerde voor Financiën, Sport en Cultuur Ger Koopmans (CDA). 043-3897030. gpj.koopmans@prlimburg.nl
Provinciehuis: contactpersoon Carla Dieteren, clustermanager cultuur. 043-3899910
Huis voor de Kunsten: Theo Custers. 0475-399299 / 06-25054705. tcusters@hklimburg.nl of  thg.custers@home.nl