Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL

Terecht maken veel eigenaren van KBL zich zorgen over de gevolgen van het zich wijzigende klimaat met het oog op hun monumentale tuinen en parken. Waren in 2018 vooral korte termijn gevolgen merkbaar, in 2019 werden de gevolgen op de lange termijn meer zichtbaar. Zo verloren vele bomen aan levenskracht (vooral beuken, eiken en naaldbomen) en bedreigden de extreem lage grondwaterstanden het voortbestaan van bomen en heesters. Hierdoor namen de zorgen van veel eigenaren over de toekomst van hun (moes-)tuin, park en/of bos toe. Steeds vaker klinkt de roep om meer kennis over een passende klimaatbestendige aanpak voor parken rond kastelen en op historische buitenplaatsen. Denk hierbij aan kennisverrijking door adequate monitoring en effectmeting, droogteresistente beplanting- en bomensoorten, verbeterde bewateringssystemen en het onder controle houden en bestrijden van exoten.

Dit alles vormt voor onze stichting de reden om met diverse partners en provinciale overheden het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL te ontwikkelen. Wij doen dit met Fenicks Monumentenmonitor, Het Klimaatverbond, particuliere en institutionele eigenaren van KBL en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dit samenwerkende onderzoek heeft een meervoudig doel, te weten meer inzicht te krijgen in de landelijke omvang van de problemen zowel in geografisch, financieel als in kennis. Ook is monitoring, bewustwording en kennisverwerving van groot belang bij dit project.


Wilt u op de hoogte blijven of wilt u een bijdrage leveren aan dit programma? Neemt u dan contact op met Jennemie Stoelhorst, directeur sKBL (jstoelhorst@skbl.nl)

Scroll naar boven