International Summer School

logo_skbl-sschool_klein

The preparations for the foundation of the sKBL International Summer School have recently begun. This initiative focuses on the study of Dutch castles and historic country houses by an international group of professional researchers, (museum) curators, historic garden experts, interior connoisseurs, and anyone with a relevant professional background who wants to learn more about this monumental heritage of the Netherlands. We will explicitly seek collaboration with Dutch owners of castles and rural estates. The initiative is based on the Attingham Summer School, which has been providing comprehensive knowledge programmes and excursions in England for many years. Many English owners are happy to contribute to the realisation of the excursion programme, as receiving a group of experts has often proven to result in many fruitful moments for both the guests as well as the host or hostess.

The programme, which will be offered every year and will presumably take ten days, will be open for academics with professional activities relevant to castles, country houses and rural estates (research, consultancy, etc.). Those who have practical professional knowledge of maintaining and preserving castles, historic country houses and rural estates will also be able to sign up. Since the organisation will assume that the summer school will be a success, selection criteria for admission to the courses will apply. Considering the reception possibilities of many of the Dutch country houses, the maximum number of participants will be limited to 40 people per course.

The Board of Governors consists of ir. Julia Hennig (architect at the Central Government Real Estate Agency), prof. dr. Johan de Haan (head curator at Het Loo Palace) and drs. René W.Chr. Dessing (director of sKBL). Members for a Committee of Recommendation and an Advisory Board are currently being appointed. In addition, the Board is exploring possibilities to make funds available for those who may be unable to join because of financial limitations. The first courses are expected to start in 2018, focusing on the historic Amsterdam country houses. The Summer School will take place in English. For any questions, remarks and/or requests, please send an e-mail to rdessing@skbl.nl.

 

Wester Amstel klein                                                                                                                                           Wester-Amstel, Amstelveen

De sKBL Internationale Summer School

Onlangs zijn de voorbereidingen voor de oprichting van de sKBL International Summer School van start gegaan. Dit initiatief richt zich op de bestudering van onze Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen door een internationaal gezelschap van professionele onderzoekers, (museum)conservatoren, historisch groenexperts, interieurkenners en een ieder die vanuit een relevante professionele achtergrond kennis wil opdoen van ons Nederlandse monumentale erfgoed. Uitdrukkelijk zal de samenwerking worden gezocht met Nederlandse eigenaren van kastelen en buitenplaatsen. Dit initiatief baseert zich op de Engelse Attingham Summer School. Die organisatie biedt in Engeland en al sedert jaren intensieve kennisprogramma’s en excursies aan. Veel Engelse eigenaren werken met plezier mee aan de realisatie van het excursieprogramma, daar telkens blijkt dat het ontvangen van een groep experts voor zowel de deelnemers als voor de gastheer/vrouw verrijkende momenten opleveren.

Het programma, dat jaarlijks zal worden aangeboden en vermoedelijk telkens een lengte van tien dagen zal hebben, zal toegankelijk zijn voor academici met voor KBL relevante professionele activiteiten (onderzoek, advisering, etc.). Ook voor hen die praktische professionele kennis bezitten die het beheer en behoud van KBL ten dienste is, zullen zich kunnen aanmelden. Omdat de organisatie van deze summerschool ervan uitgaat succesvol te zullen zijn, gelden selectiecriteria voor toelating tot de cursus. Gezien de ontvangstmogelijkheden op veel Nederlandse buitenplaatsen zal het maximale aantal deelnemers per cursus onder de 40 personen blijven.

De leden van het curatorium zijn ir. Julia Hennig (architect Rijksvastgoedbedrijf), prof. dr. Johan de Haan (hoofdconservator Paleis Het Loo) en drs. René W.Chr. Dessing (directeur sKBL). Op dit moment worden leden voor een comité van aanbeveling en Raad van Advies aangezocht. Voorts onderzoekt het curatorium de mogelijkheid om beurzen beschikbaar te kunnen stellen voor hen die wegens financiële beletselen niet kunnen deelnemen. Onder een voorbehoud wordt er naar gestreefd om het eerste cursusjaar in 2018 van start te laten. Dat jaar zal het programma betrekking hebben op de Amsterdamse historische buitenplaatsen. De voertaal van de Summer School wordt Engels. Voor vragen, opmerkingen en/of verzoeken mailt u rdessing@skbl.nl

 

Scroll naar boven