Start of the sKBL International Summer School

The first edition of the sKBL International Summer School will start in 2020. Many associate England, France and Germany with beautiful castles and stretched-out rural estates. Within Europe, the Netherlands is not as often associated with this, even though contains hundreds of special castles, historic country houses and rural estates. The sKBL International Summer School wants to change this by focusing on this versatile Dutch monumental heritage with knowledgable participants of various nationalities. The organisation also aspires to create an international network of connoisseurs and professionals, which can be of great use to Dutch castles, country houses and rural estates.

The 2020 edition, which will be held from 3 to 11 July, is open for participants outside the Netherlands who are conducting professional research on topics that relate to the preservation and conservation of monumental heritage. It is important that we establish interaction between not only the participants, but also the owners of the domains to be visited. This way, knowledge, science and stories come together, and we can learn and enrich ourselves.

This (pilot) 2020 edition focuses on the historic country houses that have been built in large numbers in the area around Amsterdam in earlier centuries by merchants and aristocrats. This study programme will bring the participants to Amsterdam and to country houses in Kennemerland, the Beemster Polder, ‘s-Graveland and the Vechtstreek. Dutch experts and researchers will contribute with lectures and guided tours. Future editions may relate to the noble rural estates in Gelderland, the Noordelijke Lustwarande, castles in Limburg, the manors of Overijssel, and so forth. Furthermore, our organisation is searching for cooperation with Belgium, so that their monumental heritage can become part of this curriculum as well.

Practical points

The language used during the Summer School is English. We aim to attract as many foreign participants as possible, therefore the number of Dutch participants will be limited. In the admission assessment, the Board of Governors will ensure that the composition of the group will be well-balanced. Students are also welcome. The substantive programme also offers opportunities for discussions and reflection. The programme may be changed due to circumstances. The organisation of the Summer School does not (yet) have scholarships.

A minimum of 25 and a maximum of 40 people can participate in the Summer School. You can sign up from 1 August 2019. The application period closes on 1 April 2020. All registered participants will be notified whether or not they have been admitted before 30 April 2020. The participation fee must be paid before 31 May 2020. After 1 June 2020, free cancellation is only possible if a participant on a (possible) waiting list is willing to take a vacant place. The Board of Governors has the decisive vote in this. We do not communicate about admissions and rejections of candidates.

Due to the preparatory stage all costs are not yet fully clear, and the participation fee will be definitively announced on 1 August 2019, but will likely be around € 2,400.- and will comprise supervision, entrance fees, lectures, overnight stays, transport during the programme and most meals. The programme will start with a welcome cocktail and dinner on 3 July 2020 and ends on 11 July 2020 after breakfast.

The Board of Governors regards this 2020 edition as an opportunity to gain experience. In doing so we can change or improve the admission requirements and/or future programmes. After the programme all participants are asked to fill out an evaluation before 30 September 2020.

Admission requirements for the sKBL Summer School 2020:

 • Every participant is required to have a demonstrable professional involvement in fields that relate to the preservation or maintenance of castles, historic country houses and rural estates. This may be a scientific or other similarly professional or intellectual engagement. Other relevant (work) experience may also lead to admission. The Board of Governors of the sKBL Summer School will assess the admissions for the 2020 edition.
 • All participants are required to submit a curriculum vitae with a motivation letter (in English).
 • Every participant must be able to demonstrate that they speak English.
 • Every participant must have completed, or must be currently enrolled in, higher professional education, academic education or a similar education. The Board of Governors reserves the right to deviate from this rule.
 • Participants must be physically able to join this intensive programme.
 • The sKBL Summer School is not in any way responsible for accidents or theft during this programme. We advise every participant to take an individual travel or cancellation insurance.

Applications can be sent to:
sKBL International Summer School Board of Governors
Attn. Mr. René W.Chr. Dessing
Veerpoortdijk 105
6981 LA  DOESBURG
The Netherlands
or by e-mail: rdessing@skbl.nl stating ‘
application sKBL Intl. Summer School 2020

In 2020 start de eerste editie van de sKBL International Summer School. Velen zien Engeland, Frankrijk en Duitsland als het exclusieve domein van fraaie kastelen en uitgestrekte landgoederen. Binnen Europa wordt Nederland hier minder mee in verband gebracht, terwijl ons land toch honderden bijzondere kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) telt. De sKBL International Summer School wil dit veranderen door zich met deskundige deelnemers van uiteenlopende nationaliteiten te richten op de bestudering van dit veelzijdige Nederlandse monumentale erfgoed. Ook ambieert de organisatie een internationaal netwerk van kenners en professionals, wat nuttig kan zijn voor de Nederlandse KBL.

Jaargang 2020, die van 3 tot en met 11 juli wordt gehouden, staat open voor deelnemers die buiten Nederland professioneel onderzoek verrichten naar onderwerpen die met KBL samenhangen of die zich actief met hun behoud en beheer bezighouden. Belangrijk is dat tijdens deze Summer School niet alleen een wisselwerking ontstaat tussen de deelnemers onderling maar ook met de eigenaren van de te bezoeken domeinen. Zo komen kennis, wetenschap en verhalen samen en kunnen wij ons wederzijds verrijken en leren. 

De (pilot-)editie 2020 richt zich op de historische buitenplaatsen die in eerdere eeuwen door kooplieden en patriciaat in de wijde omtrek van Amsterdam en in grote aantallen werden aangelegd. Dit studieprogramma leidt de deelnemers naar stadspanden in Amsterdam en naar buitenplaatsen in Kennemerland, de Beemster, ’’s-Graveland en de Vechtstreek. Nederlandse experts en onderzoekers zullen met lezingen en rondleidingen een bijdrage leveren. Volgende edities kunnen betrekking hebben op de adellijke landgoederen in Gelderland, de Noordelijke Lustwarande, Limburgse kastelen, de Overijsselse havezaten, etc. Voorts zoekt onze organisatie samenwerking met België, zodat ook dat fraaie monumentale erfgoed onderdeel kan zijn van dit curriculum.    

Praktische uitgangspunten

Tijdens de Summer School is de voertaal Engels. Wij streven er naar om zoveel mogelijk buitenlandse deelnemers te trekken waardoor de cursus voor een beperkt aantal Nederlandse deelnemers toegankelijk zal zijn. Het curatorium ziet er in de toelatingsbeoordeling op toe dat de samenstelling van deelnemers evenwichtig zal zijn. Studenten zijn van harte welkom. Het inhoudelijke programma biedt ook mogelijkheid voor discussies en reflectie. Het programma kan door omstandigheden worden gewijzigd. De organisatie van de Summer School beschikt (nog niet) over studiebeurzen.

Aan deze Summer School kunnen tenminste 25 en maximaal 40 personen deelnemen. Vanaf 1 augustus 2019 kan men zich aanmelden. De inschrijvingstermijn sluit op 1 april 2020. Voor 30 april 2020 weten alle aangemelde personen of zij al dan niet zijn toegelaten. De deelnamekosten moeten voor 31 mei 2020 zijn ontvangen. Na 1 juni 2020 kan niet meer kosteloos worden geannuleerd tenzij een deelnemer op een (eventuele) wachtlijst bereid is een vrijgevallen plek in te nemen. Het curatorium heeft hierin een beslissende stem. Over toelatingen en afwijzingen van kandidaten wordt niet gecommuniceerd.

Omdat in dit voorbereidingsstadium alle programmakosten nog niet helemaal helder zijn, wordt de deelnameprijs per 1 augustus 2019 bekend gemaakt, maar ligt vermoedelijk rond € 2.400,-. Dit betreft de begeleiding, de entrees, lezingen, overnachtingen, het vervoer tijdens het programma en de meeste maaltijden. De Summer School vangt aan met een kennismakingscocktail en diner op 3 juli 2020 en eindigt op 11 juli 2020 na het ontbijt. 

Het curatorium ziet deze jaargang 2020 als een mogelijkheid om ervaring op te doen. Hierdoor kunnen de toelatingseisen en/of toekomstige programma’s worden aangepast of verbeterd. Alle deelnemers wordt na afloop gevraagd voor 30 september 2020 een schriftelijke evaluatie in te dienen. 

Voorwaarden tot deelname aan de sKBL Summer School 2020

 • Iedere deelnemer dient een aantoonbare professionele betrokkenheid te hebben met werkvelden die met de instandhouding of beheer van kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen te maken hebben. Dit kan een wetenschappelijke of andersoortige beroepsmatige of intellectuele verbintenis zijn. Andere relevante (werk)ervaringen kunnen aanleiding zijn te worden toegelaten. Voor het jaar 2020 beoordeelt het curatorium van de sKBL International Summer School over de toelatingen.
 • Alle deelnemers wordt gevraagd een (Engelse) motivatiebrief met curriculum vitae in te zenden.  
 • Iedere deelnemer moet kunnen aantonen de Engelse taal te kunnen spreken.
 • Iedere deelnemer moet hoger beroepsonderwijs, academisch onderwijs of een andersoortige hogere professionele scholing hebben afgerond of volgen. Het curatorium behoudt zich overigens wel het recht voor van deze regel af te wijken.
 • Deelnemers moeten fysiek in staat zijn aan dit intensieve programma deel te kunnen nemen.
 • De sKBL International Summer School houdt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal deze tijdens dit programma. We adviseren iedere deelnemer zelf een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor aanmeldingen of vragen:
Curatorium sKBL International Summer School
t.a.v. Drs. René W.Chr. Dessing
Veerpoortdijk 105
6981 LA  DOESBURG  
The Netherlands
of per email:
rdessing@skbl.nl o.v.v. ‘aanmelding sKBL Intl. Summer School 2020’