Friesland

Provincie Friesland

In de Omgevingsvisie komen de hoofdlijnen te staan van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving in Fryslân. Daarmee anticipeert de provincie Friesland op de Omgevingswet. Het Koersdocument Als opstap naar de provinciale Omgevingsvisie is er in 2018 een Koersdocument verschenen, in samenspraak met de Friese samenleving. Voor Fryslân 2030-2050 zet de provincie in op een sterke economie en optimale bereikbaarheid die zorgen voor welvaart en welzijn. Ze vormen de grondslag voor een vitale en leefbare regio. Economische vitaliteit genereert de middelen voor investeringen in omgevingskwaliteiten. Door de Friese economie te vergroenen en steeds meer circulair te maken, valt economische voorspoed en werkgelegenheidsgroei te koppelen aan een natuurlijke leefomgeving met veel kwaliteiten. Binnen die leefomgeving zijn er karakteristieken, zoals de verscheidenheid aan landschappen met haar kenmerkende bebouwing, waarmee mensen zich verbonden voelen, in combinatie met de ontstaansgeschiedenis ervan (cultuurhistorie en archeologie). De provinciale inspanningen voor een vitale en leefbare samenleving moeten met deze omgevingskwaliteiten verbonden zijn. De provincie wil op enkele gebieden waar veel belangen en aspecten samenkomen, maatwerk realiseren via een gebiedsgerichte aanpak. Begin 2019 moet er een ontwerp-Omgevingsvisie zijn en na de provinciale verkiezingen van begin 2019 zullen de nieuwe Provinciale Staten de definitieve Omgevingsvisie vaststellen.

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/proces-omgevingsvisie_41438/

Volgens het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap 2016-2019 moet de structuurvisie doorwerking krijgen in provinciale en gemeentelijke plannen en plannen van derden. De provincie kent een subsidieregeling voor restauratie en herbestemming van buitenplaatsen die beschermd rijksmonument zijn.

De provincie heeft bijgedragen aan het herstelprogramma Landgoederenlandschap Beetsterzwaag 2014-2016. In dat programma hebben eigenaren, bewoners, ondernemers en overheden onderzocht hoe ze de landgoederen rond Beetsterzwaag van meer gewicht kunnen laten zijn voor de lokale economie, zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en heeft de Rijksuniversiteit Groningen in 2017 een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd (titel: Landgoederengordel Beetsterzwaag: kosten en baten in beeld). Daarin wordt onder meer becijferd dat de landgoederengordel de woningen in twee gemeenten 211 miljoen euro meer waard maakt, wat billijkt dat deze gemeenten landgoedeigenaren financieel ondersteunen bij structurele tekorten.

Steunpunt Monumentenzorg Friesland
Het steunpunt Monumentenzorg Friesland is een stichting met als doel: ‘het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân’. De stichting fungeert als platform en werkt daarnaast in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten of particuliere monumentenbezitters.
De werkgebieden van het steunpunt zijn:
1. monumenten en instandhouding
2. cultuurhistorie en landschap
3. erfgoed en beleving
4. herbestemming en ontwikkeling
De doelstellingen en beleid zijn omschreven in het beleidsplan 2017-2020. De missie voor deze periode is om het integraal cultuurhistorisch kwaliteitsbeleid te blijven bevorderen en ondersteunen, zonder daarbij het monument en haar (intrinsieke) waarde te vergeten. Zie ook de website van het steunpunt.

Poptaslot, Marssum
Poptaslot, Marssum

Stichting Staten en Stinzen
De stichting Staten en Stinzen, opgericht in 2005, heeft als doel de bekendheid van de staten, stinzen en stadshuizen in de provincie Fryslân te vergroten. De stichting ontvangt op dit moment een tijdelijk ‘werkbudget’, maar geen permanente subsidie. Zij is dus afhankelijk van incidentele subsidies en giften. De stichting Staten en Stinzen wil de bijzondere gebouwen en landgoederen die Friesland rijk is, meer onder de aandacht brengen. Niet alleen bij de bezoekers van onze provincie, maar vooral ook bij de eigen inwoners. Men doet dit door o.a. de projecten ‘in alle staten’ en het ontwikkelen van een netwerk van routes tussen de staten. Deze routes en meer informatie over de stichting zijn te vinden op de website van Staten en Stinzen.

Landschapsbeheer Friesland
Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is een in 1983 opgerichte non-profit organisatie en werkt in de gehele provincie aan de zorg voor een zichtbaar, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol landschap. LBF is geen terreinbeheerder, zoals partner It Fryske Gea. Het is een kennisinstituut, adviseur, belangenbehartiger en organisator van groene diensten.
De LBF werkt met expertise, vrijwilligers en partners aan
1. cultuurhistorisch erfgoed
2. biodiversiteit
3. landschapsbeleving

Voorts spant zij zich in om mensen enthousiast te maken om zich in te zetten voor het Friese landschap. In alle projecten, initiatieven en activiteiten werkt men gericht aan het realiseren van de missie ‘Winst voor het landschap’ en het versterken we het karakteristieke Friese cultuurlandschap.
Voorbeelden van projecten zijn:
1. ‘Met bewoners werken aan behoud van uniek landschap’
2. het project ‘Terpen- en wierdenland’ en
3. “Blauwe Flits door Boerenland van Zuidoost Friesland”
Zie voor meer informatie de website LBF

It Fryske Gea
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en bestaat sinds 1930. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 32.000 leden en ruim 400 vrijwilligers. Onder de 58 natuurreservaten van de vereniging bevinden zich onder andere Park Jongemastate en Park Huize Olterterp. De organisatie maakt haar terreinen toegankelijk met behulp van bezoekerscentra, wandel- en fietsroutes en uiteenlopende excursies. Zie de website van It Fryske Gea.


Contactpersonen