Evaluatie ‘Erfgoed Telt!’ nu beschikbaar

In 2017 hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Het ministerie geeft antwoord op de vraag: Hoe kan het financieel instrumentarium optimaal worden ingericht om de restauratie, het
onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van erfgoed zo efficiënt mogelijk te ondersteunen? Ook sKBL heeft in dit project geparticipeerd. Doel van dit project ‘Erfgoed Telt!’ is een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering. Het rapport schetst een beeld van de manier waarop de Rijksoverheid helpt om monumenten in stand te houden en waar aanpassingen gewenst zijn. . Bekijk hier het rapport.