Erfgoedorganisaties

Per provincie wordt aangegeven welke provinciale instellingen een rol spelen bij de uitvoering van het beleid en bestuur. Klik op de desbetreffende provincie om snel te zoeken.

Friesland

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en bestaat sinds 1930. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 32.000 leden en ruim 400 vrijwilligers. Onder de 58 natuurreservaten van de vereniging bevinden zich onder andere Park Jongemastate en Park Huize Olterterp. De organisatie maakt haar terreinen toegankelijk met behulp van bezoekerscentra, wandel- en fietsroutes en uiteenlopende excursies.

Landschapsbeheer Friesland is een in 1983 opgerichte non-profit organisatie en werkt in de gehele provincie aan de zorg voor een zichtbaar, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol landschap. LBF is geen terreinbeheerder, zoals partner It Fryske Gea. Het is een kennisinstituut, adviseur, belangenbehartiger en organisator van groene diensten. Voorts spant zij zich in om mensen enthousiast te maken om zich in te zetten voor het Friese landschap. In alle projecten, initiatieven en activiteiten werkt men gericht aan het realiseren van de missie ‘Winst voor het landschap’ en het versterken we het karakteristieke Friese cultuurlandschap. 

Stichting Staten en Stinzen, opgericht in 2005, heeft als doel de bekendheid van de staten, stinzen en stadshuizen in de provincie Fryslân te vergroten. De stichting ontvangt op dit moment een tijdelijk ‘werkbudget’, maar geen permanente subsidie. Zij is dus afhankelijk van incidentele subsidies en giften. De stichting Staten en Stinzen wil de bijzondere gebouwen en landgoederen die Friesland rijk is, meer onder de aandacht brengen. Niet alleen bij de bezoekers van onze provincie, maar vooral ook bij de eigen inwoners. Men doet dit door o.a. de projecten ‘in alle staten’ en het ontwikkelen van een netwerk van routes tussen de staten. 

Steunpunt Monumentenzorg Friesland is een stichting met als doel: ‘het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân’. De stichting fungeert als platform en werkt daarnaast in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten of particuliere monumentenbezitters. De werkgebieden van het steunpunt zijn:
1. monumenten en instandhouding
2. cultuurhistorie en landschap
3. erfgoed en beleving
4. herbestemming en ontwikkeling
De doelstellingen en beleid zijn omschreven in het beleidsplan 2017-2020. De missie voor deze periode is om het integraal cultuurhistorisch kwaliteitsbeleid te blijven bevorderen en ondersteunen, zonder daarbij het monument en haar (intrinsieke) waarde te vergeten. 

Groningen

Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed. Zij geeft adviezen, organiseert ontmoetingen en cursussen. En zij ontwikkelt samenwerkingsprojecten voor instandhouding en beheer van monumenten en collecties, en ook voor de presentatie van en educatie over erfgoed. Erfgoedpartners werkt specifiek voor musea, molens, borgen en orgels, en richt zich ook op archeologie. Doelgroep is daarbij het publiek in de provincie Groningen.
Deze organisatie beheert onder meer de website voor Groninger Borgen, waar de zestien Groninger borgen en hun tuinen worden ontsloten voor cultuur- en tuinliefhebbers. Deze website is onderdeel van de zogenoemde online Collectie Groningen waarin topstukken uit Groninger collecties worden getoond. 

Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Veel van de Groningse natuurgebieden passen in de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden dat in 2018 gereed moet zijn. Het Groninger Landschap werkt hierin samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren.
Het Groninger Landschap is bezig haar positie op het gebied van het culturele erfgoed te versterken. Het accent komt daarbij te liggen op het behoud van monumenten met een landschappelijke relatie in de provincie Groningen. Landgoed Coendersborch is één van de landgoederen van deze stichting. 

Libau, een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en is in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de organisatie die het nu is. Zij ontleent haar naam aan het pakhuis Libau, waarin het bureau is gehuisvest. Doel van de organisatie is de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe. Zij adviseert gemeentes in Groningen en Drenthe vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie.
Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen en de Monumentenwacht Groningen maken onderdeel uit van Libau. Het steunpunt begeleidt onder meer particuliere eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen bij het aanvragen van subsidie. Verder begeleidt het steunpunt vooral gemeenten bij hun monumenten- en archeologiebeleid, inclusief de rol van landgoederen en buitenplaatsen daarin. De Monumentenwacht ondersteunt eigenaren bij het beheer van hun monumenten.
In maart 2018 heeft de minister van OCW bekend gemaakt zeventien miljoen euro te bestemmen voor onderhoudskosten van rijksmonumenten in het Groninger aardbevingsgebied. Er zijn twee subsidieregelingen ingesteld, voor groot onderhoud en voor regulier onderhoud. Eigenaren en bewoners kunnen voor informatie hierover terecht bij het Erfgoedloket Groningen, dat onderdeel is van LIBAU. De regelingen staan ook op de website van de provincie Groningen.

Noordelijke Lustwarande / Nördliche Lustwarande is in beeld gekomen door onderzoek naar historische parken en tuinen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. Het blijkt dat de meeste parken en tuinen gelegen zijn op de veenflank tussen de hoger gelegen zandrug van het Drentse Plateau en het kleiweidegebied langs de Waddenkust. De ontstaansgeschiedenis van onder andere de 19de eeuwse landschapsparken, historische tuinen en parken in de regio Friesland, Groningen, Drenthe, Ostfriesland en Emsland kent veel overeenkomsten, zowel qua aanleg en architectuur als qua verhaal van opdrachtgevers en familierelaties.
Doel van het project is het inventariseren van het netwerk van het groene erfgoed en de toeristische recreatie rond dit erfgoed in de Eems-Dollard Regio (EDR). Het project is erop gericht nieuwe samenwerkingsverbanden tussen eigenaren, ondernemers, recreatieve instellingen en (groene) erfgoedbeheerders te realiseren. 

Drenthe

Drents Energieloket is 1 februari 2018 in het leven geroepen voor particuliere wooneigenaren. Particulieren kunnen hier terecht met hun vragen over duurzame maatregelen. De provincie Drenthe kende bovendien van 2014 tot en met 2017 de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, de zogenoemde Zonnelening. Deze is bedoeld voor de aanschaf en installatie van systemen voor opwekking van zonne-energie. De lening kent een looptijd van tien jaar. Een aantal gemeenten in Drenthe zet de Zonnelening voort in 2018. 

Het Drentse Landschap is een stichting die zich inzet voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed van de Provincie Drenthe. De stichting beheert ruim 8.400 hectare natuurgebied en 254 monumentale objecten. Het beheer van het culturele erfgoed is verdeeld in Landgoederen, Stichting Oude Drentse Kerken, Boerenerven en het museumdorp Orvelte. De stichting beheert zes landgoederen, ieder van gemiddeld enige honderden hectaren groot. 
Het Drentse Landschap voert met steun van landelijke fondsen en de Provincie Drenthe talrijke projecten uit. Bijvoorbeeld de restauratie van Hospice Eesingen, de Poort naar Drenthe bij Landgoed De Havixhorst, de restauratie van Huis ter Hansouwe in Peize en de herbestemming van landgoed Oldengaerde. De stichting heeft zes informatiecentra, verhuurt vakantiewoningen onder de naam Buitenleven Vakanties en beheert twee webwinkels waarvan één voor ‘Vlees van het Landschap’.  

Steunpunt Erfgoed Drenthe is opgericht om gemeenten in de provincie Drenthe te helpen de gedecentraliseerde overheidstaken op het gebied van cultuurhistorie (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor de rol van buitenplaatsen en landgoederen binnen de cultuurhistorie. Het steunpunt beoogt kennis en betrokkenheid van de gemeenten bij het cultureel erfgoed te vergroten door een platform te bieden voor kennis en uitwisseling, Een helpdesk beantwoordt vragen van gemeenten en inwoners van Drenthe. De organisatie voert verder provinciale financieringsregelingen uit voor instandhouding van provinciale monumenten en voor herbestemming van karakteristiek bezit. Het steunpunt verleent ook onbetaalde service op de gebieden monumentenzorg, herbestemming en duurzaamheid. Zo  adviseert het steunpunt ook monumenteneigenaren over energie en cultuurhistorie en organiseert het ook themabijeenkomsten.
Sinds 2013 vormen de drie noordelijke steunpunten het Kenniscentrum Herbestemming Noord om leegstand te voorkomen.
Sinds 1 april 2015 is het steunpunt ondergebracht bij Het Drentse Landschap. 

Overijssel

Het Oversticht zet zich in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed in de Provincie Overijssel. De organisatie werkt voor overheden, woningbouwcorporaties, waterschappen, instellingen, natuur- en landschapsorganisaties, en ook voor particulieren. Het Oversticht onderzoekt, publiceert en adviseert niet alleen maar beheert ook een Innovatiefonds en reikt jaarlijks de Overstichtsprijs uit. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een kunstwerk. Vorig jaar ging de prijs naar de vrijwilligers van de Canadese Begraafplaats in Holten die daar een informatiecentrum hebben gerealiseerd.
Daarnaast voert Het Oversticht uiteenlopende projecten uit: van een integrale erfgoednota tot erfgoed in de buitenschoolse opvang; van waardering van karakteristieke panden en erven tot waardestellingen en het aangeven van ontwikkelmogelijkheden van complexen, terreinen en (water)wegen. Ook publieksactiviteiten zoals rondleidingen verzorgt de organisatie.
Het Oversticht draagt met andere organisaties bij aan de uitvoering van de Agenda Landgoederen Overijssel. Zo is er onder meer in samenwerking met Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) een landgoederenconsulent werkzaam. Deze ondersteunt landgoedeigenaren en gemeenten bij ruimtelijke vraagstukken. 

Landschap Overijssel, kantoor houdend op De Horte, beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseert men allerlei activiteiten om natuur & landschap te beleven. Op de website zijn naast overzichten van natuurgebieden ook fraaie plekken in Overijssel te vinden evenals activiteiten en wandel- en fietsroutes.
Op initiatief van de provincie Overijssel is de website ‘Landgoederen in Overijssel‘ gelanceerd. Het project wordt uitgevoerd door het OPG (Overijssels Particulier Grondbezit) in samenwerking met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de IJsselacademie. Op de site worden bijna alle 270 landgoederen die Overijssel rijk is, in zowel woord als beeld belicht. Op deze website vindt de gebruiker naast informatie over de geschiedenis van de landgoederen, ook wandel- en fietstips, bijzonderheden en overnachtingsmogelijkheden. De partners van dit project hebben de handen ineen geslagen om voldoende economische dragers te creëren die behoud en beheer van het erfgoed waarborgen. Een beweging vanuit een roemrijk verleden naar een duurzame toekomst.

De Overijsselse Kastelen Stichting ondersteunt kleinschalige projecten ter behoud van het unieke karakter van monumentale gebouwen en hun landgoederen. Anders dan de naam doet vermoeden beschikt de Overijsselse Kastelen Stichting niet over een eigen kasteel of havezate. Denkbaar is wel dat de stichting een gebouw verwerft om het te behoeden voor verval en dit, na verantwoorde restauratie, weer te verkopen.
De ondersteuning van de aanvragen worden bekostigd uit het rendement van het bescheiden vermogen van de Stichting. De Overijsselse Kastelen Stichting heeft de administratieve ondersteuning ondergebracht bij Het Oversticht. Aanvragen tot ondersteuning kunnen jaarlijks schriftelijk bij het Oversticht te Zwolle worden ingediend voor 1 februari en 1 september. 

Gelderland

Erfgoed Gelderland is het Gelderse kenniscentrum voor cultureel erfgoed dat instellingen verbindt en hen helpt om hun activiteiten en collecties – materiële en immateriële – op innovatieve, ondernemende en duurzame wijze te ontwikkelen en presenteren. Het centrum biedt erfgoedorganisaties advies, procesbegeleiding van transitie-, samenwerkings- of veranderingstrajecten, cursussen en workshops en uiteenlopende (publieks)projecten en activiteiten.  

Gelders Arcadië is een samenwerkingsverband tussen de vijf gemeenten Arnhem, Wageningen, Renkum, Rozendaal en Rheden. In de Veluwezoom zijn de afgelopen eeuwen zeker honderd buitenplaatsen en landgoederen ontstaan. Daardoor wordt dit gebied ook Gelders Arcadië genoemd; tevens de titel van een boek over dit gebied uit 2011.
De vijf gemeenten in deze regio werken sinds 2011 samen om dit erfgoed op verschillende manieren een sterkere positie te geven. In de periode 2011-2014 zijn verhalen verzameld, is een gebiedsvisie ontwikkeld en een belevingsprogramma uitgevoerd (Echo van de tijd).

Gelders Genootschap adviseert als onafhankelijk organisatie over ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in brede zin. Vanuit een integrale visie adviseert zij over bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, grootschalige infrastructuur, landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, over de identiteit van plekken, herstructurering van woonwijken, provinciale streekplannen en mogelijke ontwikkelingen in een gebied op lange termijn. Zo helpt de organisatie gemeenten bij visieontwikkeling op landgoederen en buitenplaatsen op hun grondgebieden.

Geldersch Landschap en Kasteelen zet zich in voor het behoud van het natuurlijke en culturele erfgoed. Dat gebeurt door een goed beheer, een zorgvuldige exploitatie en verwerving van natuurterreinen, bossen, landgoederen, cultuurhistorische objecten en monumentale panden zoals kastelen, kerken en boerderijen. Met openstelling van het bezit, educatie en voorlichting, wordt het belang van natuur, landschap en erfgoed uitgedragen.
De stichting heeft de zorg over ongeveer 150 natuurgebieden en 33 kastelen en landgoederen in Gelderland. De stichting heeft als vertrekpunt dat cultuur en natuur bij elkaar horen en hanteert twee uitgangspunten voor het beheer: 1) beheer en herstel van het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort; 2) zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving herenigen. Daarbij bezit de stichting een museumcollectie van 18.000 objecten.

Utrecht

Het Utrechts Landschap zet zich in voor het versterken en behouden van de natuur in de provincie Utrecht. De stichting heeft circa 5.800 hectare in beheer. Dit is niet alleen bos maar ook andere natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen. Het Utrechts Landschap gelooft dat een mooi landschap, rijk aan natuur en cultuur, onmisbaar is voor de Utrechtse samenleving.

Landschap Erfgoed Utrecht is een non-profit organisatie die zich op vele manieren inzet voor het culturele erfgoed en het landschap in de provincie Utrecht: door wandelpaden uit te zetten, verhalen te vertellen (UtrechtAltijd), vrijwilligers te ondersteunen, musea en boeren te helpen, nieuwe participatievormen te bedenken, onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en nog heel veel meer. Samen met ruim 13.000 vrijwilligers, partners en bedrijven zorgen zij voor het behouden en beheren van het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. Ze organiseren, brengen samen en delen kennis.

Provincie Utrecht telt heel veel organisaties die zich bezig houden met het culturele erfgoed. Op UtrechtAltijd, het onafhankelijke verhalenplatform van Landschap Erfgoed Utrecht, zijn alle organisaties verzameld.

Flevoland

Batavialand wordt hét park dat de Nederlandse mentaliteit en kracht uitdraagt, verbindend voor Nederlanders en wervend voor buitenlanders.  Batavialand wil zich ontwikkelen tot dé plek in de Nederland waar de oorsprong van ons nationale DNA, gevormd door het leven op de grens van land en water, voor het voetlicht wordt gebracht.  Het draait om kennis en kunde over de verbinding van land en water: kennis en kunde over polders, watermanagement, scheepsbouw en handel; in het verleden, het heden en in de toekomst.

Het Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties. In Het Flevolands Archief vindt u tekeningen, foto’s, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland.

Noord-Holland

MOOI Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit, en Stichting NMF Erfgoedadvies verzorgen gezamenlijk het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Doel van dit steunpunt is gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2017 is er een online loket actief.
terwijl Stichting NMF zich met archeologie bezig houdt. MOOI Noord-Holland is vaste adviseur van Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening en behoud en ontwikkeling van cultuurlandschappen en gebouwd erfgoed. Ook ontwikkelt ze educatieve projecten over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. NMF Erfgoedadvies adviseert ook over erfgoed, geeft advies en informatie over wetten en regels rond archeologie en ontwikkelt innovatieve en resultaatgerichte erfgoedprojecten. Ook ontwikkelt NMF Erfgoedadvies innovatieve kleinere en grotere publieksprojecten met een actieve rol van het publiek.
Samen zetten beide organisaties zich in voor het borgen van cultuurlandschappen in omgevingsvisies en omgevingsplannen, en het slechten van barrières binnen de gemeenten om integrale afwegingen mogelijk te maken als de Omgevingswet in werking is getreden.

Landschap Noord-Holland wil met en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie behouden en verder ontwikkelen vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mensen en natuur. De organisatie beheert 96 eigen natuurgebieden, 4.448 hectare groot en beheert daarnaast gebieden voor derden zoals gemeenten, waterschappen en de provincie. Verder geeft zij adviezen, doet onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur en organiseert workshops en cursussen. De buitenplaats Huis Leyduin bij Vogelenzang is eigendom van Landschap Noord-Holland.

Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland is sinds 1999 uitvoerder van het provinciaal cultuurbeleid en ondersteunt het (historische) erfgoedveld. Netwerktaken en belevingstaken staan centraal. Het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie, gericht op gemeenten, eigenaren en particulieren, is er onderdeel van. Het erfgoedhuis zorgt ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en -gebruikers hun erfgoed beter en gemakkelijker kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken. 
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt nauw samen met het Zuid-Hollands Landschap, onder andere bij de specifieke website over buitenplaatsen. Het Erfgoedhuis zelf verzamelt onder andere informatie over landgoederenzones: nieuws, verhalen, toeristische gegevens en een database over buitenplaatsen.

Zuid-Hollands Landschap bestaat sinds 1934 en is een natuurbeschermingsorganisatie in de provincie Zuid-Holland. Zij koopt natuurgebieden aan om ze veilig te stellen, onderhoudt ze en maakt ze voor iedereen toegankelijk. Hierbij gesteund door beschermers, donateurs, vrijwilligers en bedrijfsvrienden. Naast het reguliere natuurbeheer voert de stichting veel grote en kleine projecten uit, zoals het herstel van Landgoed Ockenburgh in Den Haag of de restauratie van een oude tuinmuur.

Zeeland

Erfgoed Zeeland is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. Zij biedt informatie, advies en ondersteuning en is daarmee uitvoerder van het provinciaal beleid voor cultureel erfgoed. Zo actualiseert zij voor de Provincie Zeeland de database Cultuurhistorische Hoofdstructuur met de meest recente gegevens, die van belang zijn voor de ruimtelijke plannen in de provincie. Verder ondersteunt Erfgoed Zeeland via maandelijks planoverleg Zeeuwse overheden bij de instandhouding en de ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed, ondersteunt zij het Meldpunt (bedreigd) Erfgoed Zeeland en herbergt de Monumentenwacht.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden, waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden, in Zeeland. Dat doet zij door beheer en ontwikkeling van natuur en landschap te stimuleren, vooral gericht op de kleine landschapselementen. Zowel groene, bijvoorbeeld lange rijen knotwilgen langs een sloot, als cultuurhistorische, zoals een damhek langs een oprijlaan. Het gaat om behoud én vernieuwing, zoals nieuwe inplant. Op die manier wordt het landschap streekeigen en herkenbaar. Vrijwilligers spelen hierbij een erg grote rol. De stichting geeft advies, verstrekt subsidie, stelt inrichtingsplannen op en verzorgt wandelnetwerkprojecten.

Noord-Brabant

Brabants Landschap wil de Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veiligstellen door anderen te helpen bij natuurbeheer en door zelf natuurgebieden aan te kopen en beheren. Naast beschermen en het verbinden van natuurgebieden maakt de organisatie de natuur ook beleefbaar, dit alles met respect voor de oorspronkelijke situatie. Brabants Landschap beheert ruim 17.000 hectare natuur en houdt daarbij ook rekening met cultuurhistorische waarden. Alle gebieden zijn opengesteld voor publiek en toegankelijk via wandel- en fietspaden. De organisatie geeft op uiteenlopende manieren voorlichting over natuur- en cultuurhistorie. Belangrijke historische landgoederen maken onderdeel uit van haar natuurbeheer, bijvoorbeeld rond de kastelen Heeswijk in Heeswijk-Dinther en Nemerlaer in Haaren, en de buitenplaatsen Mattemburgh in Hoogerheide en Groot Molenbeek in Bergen op Zoom.

Erfgoed Brabant is een provinciale steunfunctieorganisatie met als opdracht het erfgoedveld in Brabant te versterken. Dat gebeurt door projecten uit te voeren voor kennisuitwisseling, bijvoorbeeld in de Erfgoedacademie Brabant, in erfgoededucatie en via een project als Verhalen van Vriend en Vijand. Kwaliteitsbevordering van beheer en overdracht van erfgoed vindt plaats via subsidieregelingen voor basistaken van musea en voor regionale geschiedbeoefening. Nieuwe verbindingen worden gestimuleerd door onder andere het beheer van de portal Thuis in Brabant (objecten en verhalen).

Monumentenhuis Brabant is een provinciale steuninstelling. De stichting stimuleert de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant. Daartoe adviseert zij gemeenten en faciliteert en stimuleert zij samenwerking tussen overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties (integratie van kennis in het totale monumentenbeleid). Tot slot ondersteunt zij desgewenst particuliere cultuurhistorische organisaties. Het Monumentenhuis heeft voor verschillende Brabantse landgoederen en historische buitenplaatsen cultuurhistorische analyses en waardenstellend onderzoek uitgevoerd. Ook voor erfgoedtoerisme en haalbaarheidsonderzoeken, gericht op verdienmodellen ten behoeve van herbestemming en doorontwikkeling, kan het Monumentenhuis een goede samenwerkingspartner zijn. 

Limburg

Het Limburgs Landschap is sinds 1931 een particuliere natuurbeschermingsorganisatie met als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met aansluitend het verantwoord beheer ervan. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd omdat ze anders verbossen. In natuurontwikkelingsgebieden is zo weinig mogelijk menselijk ingrijpen het devies. Sinds 1931 is ruim 8100 ha natuur in bescherming genomen verdeeld over bijna 68 natuurgebieden in heel Limburg. De stichting bezit onder andere de kastelen Arcen, Goedenraad en Neercanne.

Huis voor de Kunsten Limburg maakt deel uit van de provinciale culturele basisinfrastructuur en is een faciliterende organisatie voor onder andere het cultureel erfgoed in Limburg.  Het Huis ondersteunt vele culturele stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau actief zijn en waarbij meestal vrijwilligers het bestuur vormen. Stichting Limburgse Kastelen is daar één van. Daarnaast organiseert het Huis zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en is de organisatie een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg. De ondersteuning betreft meestal beleid, organisatie en communicatie. Onderdeel van het Huis is het Provinciaal Steunpunt Archeologie en Monumenten dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van hun wettelijke taken op deze gebieden.

Limburgs Erfgoed, een samenwerkingsverband van de Limburgse erfgoedinstellingen, is op 25 januari 2019 opgericht ten behoeve van haar leden, maar ook voor de ontsluiting van informatie over Limburgs erfgoed. Per 1 juli 2019 waren er 21 leden. De coöperatie werkt aan de inrichting van een centraal informatieservicepunt en ontwikkelt een verhalen- en collectiewebsite, initieert publieksgerichte projecten en zet zich in voor de erfgoedzorg. 

Naar Buitengoed is voortgekomen uit het project ‘Landgoederenzone’, dat een aantal prachtige landgoederen tussen Maastricht-Noord en Valkenburg a/d Geul met elkaar verbond. Later werd het project herdoopt in het Buitengoed Geul & Maas: het gebied tussen Borgharen en Maastricht-Noord tot aan Schin op Geul, dwars door het Geuldal. Beide projecten waren initiatieven van de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Na veel enthousiasme van ondernemers is in 2019 de – unieke en inmiddels succesvolle – transitie van dit initiatief in gang gezet: de overdracht van het project van overheid naar ondernemers. Met de transformatie van het Buitengoed Geul & Maas tot ‘Naar Buitengoed’ krijgt het project zijn definitieve vorm. Niet de afbakening van gebied is meer leidend, en evenmin – hoewel nog steeds heel belangrijk – de prachtige landgoederen. Vanaf nu staat het actief ‘naar buiten’ gaan vanuit de erfgoederen centraal. Het ‘Naar Buitengoed’ wordt dé plek om buiten actief bezig te zijn.

Stichting Limburgse Kastelen beoogt het behoud van de Limburgse kastelen in hun historische context. Tevens behartigt de stichting de belangen van de Limburgse kastelen binnen hun landschappelijke omgeving. Om haar doel te bereiken bevordert ze enerzijds de bescherming, instandhouding en restauratie van kastelen met de nadruk op het kasteel als monument. Anderzijds stimuleert de stichting documentatie van, onderzoek naar en publicaties over de Limburgse kastelen; met de nadruk op het kasteel als (bouw)historisch fenomeen. De website van de stichting biedt basisinformatie over alle kastelen en buitenplaatsen in Limburg.

Scroll naar boven