Erfgoedorganisaties Zeeland

Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. Zij biedt informatie, advies en ondersteuning en is daarmee uitvoerder van het provinciaal beleid voor cultureel erfgoed. Zo actualiseert zij voor de Provincie Zeeland de database Cultuurhistorische Hoofdstructuur met de meest recente gegevens, die van belang zijn voor de ruimtelijke plannen in de provincie. Verder ondersteunt Erfgoed Zeeland via maandelijks planoverleg Zeeuwse overheden bij de instandhouding en de ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed, ondersteunt zij het Meldpunt (bedreigd) Erfgoed Zeeland en herbergt de Monumentenwacht.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Deze stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden, waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden, in Zeeland. Dat doet zij door beheer en ontwikkeling van natuur en landschap te stimuleren, vooral gericht op de kleine landschapselementen. Zowel groene, bijvoorbeeld lange rijen knotwilgen langs een sloot, als cultuurhistorische, zoals een damhek langs een oprijlaan. Het gaat om behoud én vernieuwing, zoals nieuwe inplant. Op die manier wordt het landschap streekeigen en herkenbaar. Vrijwilligers spelen hierbij een erg grote rol. De stichting geeft advies, verstrekt subsidie, stelt inrichtingsplannen op en verzorgt wandelnetwerkprojecten.

Deze stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden, waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden, in Zeeland. Dat doet zij door beheer en ontwikkeling van natuur en landschap te stimuleren, vooral gericht op de kleine landschapselementen. Zowel groene, bijvoorbeeld lange rijen knotwilgen langs een sloot, als cultuurhistorische, zoals een damhek langs een oprijlaan. Het gaat om behoud én vernieuwing, zoals nieuwe inplant. Op die manier wordt het landschap streekeigen en herkenbaar. Vrijwilligers spelen hierbij een erg grote rol. De stichting geeft advies, verstrekt subsidie, stelt inrichtingsplannen op en verzorgt wandelnetwerkprojecten.