Erfgoedorganisaties Overijssel

Het Oversticht

Het Oversticht zet zich in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed in de Provincie Overijssel. De organisatie werkt voor overheden, woningbouwcorporaties, waterschappen, instellingen, natuur- en landschapsorganisaties, en ook voor particulieren. Het Oversticht onderzoekt, publiceert en adviseert niet alleen maar beheert ook een Innovatiefonds en reikt jaarlijks de Overstichtsprijs uit. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een kunstwerk. Vorig jaar ging de prijs naar de vrijwilligers van de Canadese Begraafplaats in Holten die daar een informatiecentrum hebben gerealiseerd.

Daarnaast voert Het Oversticht uiteenlopende projecten uit: van een integrale erfgoednota tot erfgoed in de buitenschoolse opvang; van waardering van karakteristieke panden en erven tot waardestellingen en het aangeven van ontwikkelmogelijkheden van complexen, terreinen en (water)wegen. Ook publieksactiviteiten zoals rondleidingen verzorgt de organisatie.

Het Oversticht draagt met andere organisaties bij aan de uitvoering van de Agenda Landgoederen Overijssel. Zo is er onder meer in samenwerking met Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) een landgoederenconsulent werkzaam. Deze ondersteunt landgoedeigenaren en gemeenten bij ruimtelijke vraagstukken

Overijsselse Kastelen Stichting

De Overijsselse Kastelen Stichting ondersteunt kleinschalige projecten ter behoud van het unieke karakter van monumentale gebouwen en hun landgoederen. Anders dan de naam doet vermoeden beschikt de Overijsselse Kastelen Stichting niet over een eigen kasteel of havezate. Denkbaar is wel dat de stichting een gebouw verwerft om het te behoeden voor verval en dit, na verantwoorde restauratie, weer te verkopen.

De ondersteuning van de aanvragen worden bekostigd uit het rendement van het bescheiden vermogen van de Stichting. De Overijsselse Kastelen Stichting heeft de administratieve ondersteuning ondergebracht bij Het Oversticht. Aanvragen tot ondersteuning kunnen jaarlijks schriftelijk bij het Oversticht te Zwolle worden ingediend voor 1 februari en 1 september

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel, kantoor houdend op De Horte, beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseert men allerlei activiteiten om natuur & landschap te beleven. Op de website zijn naast overzichten van natuurgebieden ook fraaie plekken in Overijssel te vinden evenals activiteiten en wandel- en fietsroutes.

Op initiatief van de provincie Overijssel is de website ‘Landgoederen in Overijssel‘ gelanceerd. Het project wordt uitgevoerd door het OPG (Overijssels Particulier Grondbezit) in samenwerking met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de IJsselacademie. Op de site worden bijna alle 270 landgoederen die Overijssel rijk is, in zowel woord als beeld belicht. Op deze website vindt de gebruiker naast informatie over de geschiedenis van de landgoederen, ook wandel- en fietstips, bijzonderheden en overnachtingsmogelijkheden. De partners van dit project hebben de handen ineen geslagen om voldoende economische dragers te creëren die behoud en beheer van het erfgoed waarborgen. Een beweging vanuit een roemrijk verleden naar een duurzame toekomst.