Erfgoedorganisaties Noord-Holland

Steunpunt Monumenten en Archeologie in Noord-Holland

MOOI Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit, en Stichting NMF Erfgoedadvies verzorgen gezamenlijk het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Doel van dit steunpunt is gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2017 is er een online loket actief.

In de rolverdeling tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF richt de eerstgenoemde zich op zaken die met bovengronds erfgoed te maken hebben, terwijl Stichting NMF zich met archeologie bezig houdt. MOOI Noord-Holland is vaste adviseur van Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening en behoud en ontwikkeling van cultuurlandschappen en gebouwd erfgoed. Ook ontwikkelt ze educatieve projecten over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. NMF Erfgoedadvies adviseert ook over erfgoed, geeft advies en informatie over wetten en regels rond archeologie en ontwikkelt innovatieve en resultaatgerichte erfgoedprojecten. Ook ontwikkelt NMF Erfgoedadvies innovatieve kleinere en grotere publieksprojecten met een actieve rol van het publiek.

Samen zetten beide organisaties zich in voor het borgen van cultuurlandschappen in omgevingsvisies en omgevingsplannen, en het slechten van barrières binnen de gemeenten om integrale afwegingen mogelijk te maken als de Omgevingswet in werking is getreden. 

Landschap Noord-Holland

Stichting Landschap Noord-Holland wil met en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie behouden en verder ontwikkelen vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mensen en natuur. De organisatie beheert 96 eigen natuurgebieden, 4.448 hectare groot en beheert daarnaast gebieden voor derden zoals gemeenten, waterschappen en de provincie. Verder geeft zij adviezen, doet onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur en organiseert workshops en cursussen. De buitenplaats Huis Leyduin bij Vogelenzang is eigendom van Landschap Noord-Holland