Erfgoedorganisaties Limburg

Coöperatie Erfgoed Limburg

Op 25 januari 2019 is de Coöperatie Erfgoed Limburg van start gegaan, een samenwerkingsverband van de Limburgse erfgoedinstellingen. De organisatie is opgericht ten behoeve van haar leden, maar ook voor de ontsluiting van informatie over Limburgs erfgoed. Per 1 juli 2019 waren er 21 leden. De coöperatie werkt aan de inrichting van een centraal informatieservicepunt en ontwikkelt een verhalen- en collectiewebsite, initieert publieksgerichte projecten en zet zich in voor de erfgoedzorg. 

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg maakt deel uit van de provinciale culturele basisinfrastructuur en is een faciliterende organisatie voor onder andere het cultureel erfgoed in Limburg.  Het Huis ondersteunt vele culturele stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau actief zijn en waarbij meestal vrijwilligers het bestuur vormen. Stichting Limburgse Kastelen is daar één van. Daarnaast organiseert het Huis zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en is de organisatie een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg. De ondersteuning betreft meestal beleid, organisatie en communicatie. Onderdeel van het Huis is het Provinciaal Steunpunt Archeologie en Monumenten dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van hun wettelijke taken op deze gebieden.

Stichting Limburgse Kastelen

De Stichting Limburgse Kastelen beoogt het behoud van de Limburgse kastelen in hun historische context. Tevens behartigt de stichting de belangen van de Limburgse kastelen binnen hun landschappelijke omgeving. Om haar doel te bereiken bevordert ze enerzijds de bescherming, instandhouding en restauratie van kastelen met de nadruk op het kasteel als monument. Anderzijds stimuleert de stichting documentatie van, onderzoek naar en publicaties over de Limburgse kastelen; met de nadruk op het kasteel als (bouw)historisch fenomeen. De website van de stichting biedt basisinformatie over alle kastelen en buitenplaatsen in Limburg.

Stichting het Limburgs Landschap

Het Limburgs Landschap (sinds 1931)is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie met als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met aansluitend het verantwoord beheer ervan. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd omdat ze anders verbossen. In natuurontwikkelingsgebieden is zo weinig mogelijk menselijk ingrijpen het devies. Sinds 1931 is ruim 8100 ha natuur in bescherming genomen verdeeld over bijna 68 natuurgebieden in heel Limburg. De stichting bezit onder andere de kastelen Arcen, Goedenraad en Neercanne.

Buitengoed Geul en Maas

Buitengoed Geul en Maas is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners! Enerzijds worden worden verbindingen gelegd tussen initiatieven en betrokkenheid van vrijwilligers, bewoners en bedrijven bevorderd. Anderzijds wordt gekeken naar overkoepelende thema’s:  herbestemming van leegstaande landgoederen, ontwikkelen en duurzaam beheer van groen en landschap, participatie, toegankelijkheid en ontsluiting.