Erfgoedorganisaties Groningen

Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen

Libau, een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en is in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de organisatie die het nu is. Zij ontleent haar naam aan het pakhuis Libau, waarin het bureau is gehuisvest. Doel van de organisatie is de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe. Zij adviseert gemeentes in Groningen en Drenthe vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie.

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen en de Monumentenwacht Groningen maken onderdeel uit van Libau. Het steunpunt begeleidt onder meer particuliere eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen bij het aanvragen van subsidie. Verder begeleidt het steunpunt vooral gemeenten bij hun monumenten- en archeologiebeleid, inclusief de rol van landgoederen en buitenplaatsen daarin. De Monumentenwacht ondersteunt eigenaren bij het beheer van hun monumenten.

In maart 2018 heeft de minister van OCW bekend gemaakt zeventien miljoen euro te bestemmen voor onderhoudskosten van rijksmonumenten in het Groninger aardbevingsgebied. Er zijn twee subsidieregelingen ingesteld, voor groot onderhoud en voor regulier onderhoud. Eigenaren en bewoners kunnen voor informatie hierover terecht bij het Erfgoedloket Groningen, dat onderdeel is van LIBAU. De regelingen staan ook op de website van de provincie Groningen

Erfgoedpartners

Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed. Zij geeft adviezen, organiseert ontmoetingen en cursussen. En zij ontwikkelt samenwerkingsprojecten voor instandhouding en beheer van monumenten en collecties, en ook voor de presentatie van en educatie over erfgoed. Erfgoedpartners werkt specifiek voor musea, molens, borgen en orgels, en richt zich ook op archeologie. Doelgroep is daarbij het publiek in de provincie Groningen.

Deze organisatie beheert onder meer de website voor Groninger Borgen, waar de zestien Groninger borgen en hun tuinen worden ontsloten voor cultuur- en tuinliefhebbers. Deze website is onderdeel van de zogenoemde online Collectie Groningen waarin topstukken uit Groninger collecties worden getoond.

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Veel van de Groningse natuurgebieden passen in de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden dat in 2018 gereed moet zijn. Het Groninger Landschap werkt hierin samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren.

Het Groninger Landschap is bezig haar positie op het gebied van het culturele erfgoed te versterken. Het accent komt daarbij te liggen op het behoud van monumenten met een landschappelijke relatie in de provincie Groningen. Landgoed Coendersborch is één van de landgoederen van deze stichting.

Noordelijke Lustwarande / Nördliche Lustwarande

De Noordelijke Lustwarande is in beeld gekomen door onderzoek naar historische parken en tuinen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. Het blijkt dat de meeste parken en tuinen gelegen zijn op de veenflank tussen de hoger gelegen zandrug van het Drentse Plateau en het kleiweidegebied langs de Waddenkust. De ontstaansgeschiedenis van onder andere de 19de eeuwse landschapsparken, historische tuinen en parken in de regio Friesland, Groningen, Drenthe, Ostfriesland en Emsland kent veel overeenkomsten, zowel qua aanleg en architectuur als qua verhaal van opdrachtgevers en familierelaties.

Doel van het project is het inventariseren van het netwerk van het groene erfgoed en de toeristische recreatie rond dit erfgoed in de Eems-Dollard Regio (EDR). Het project is erop gericht nieuwe samenwerkingsverbanden tussen eigenaren, ondernemers, recreatieve instellingen en (groene) erfgoedbeheerders te realiseren.