Overzicht fondsen

In Nederland zijn diverse fondsen die bijdragen aan het behoud van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Hier volgt een overzicht.

We stellen aanvullingen zeer op prijs. U kunt deze melden door te mailen naar info@skbl.nl

Naam Plaats/provincie Bijzonderheden
J.C. Ruigrokstichting Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer/Noordelijke Bollenstreek Het doel van de stichting is het bevorderen van de belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Dit gebeurt o.a. via het verstrekken van uitkeringen aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen.
Prins Bernard Cultuurfonds Landelijk Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren het fonds bijzondere initiatieven.
Van der Wijck – de Kempenaer Groningen Heeft onder meer de bijzondere leerstoel Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen mogelijk gemaakt.
Fonds 1818 Uitsluitend regio Den Haag/Leiden/Bollenstreek Fonds 1818 steunt jaarlijks maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie. Dit gebeurt door het doneren van geld voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen.
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Schiedam/Vlaardingen Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking. Terreinen: maatschappelijk welzijn, sport en vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid en natuur en milieu.
Stichting de Groot Fonds Primair worden projecten gehonoreerd in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, vervolgens regionale, landelijke en internationale projecten Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan charitatieve-, wetenschappelijke-, en het ANBI-instellingen, in het bijzonder instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben. In principe worden éénmalige subsidiebijdragen verstrekt in de vorm van een gift of subsidiegarantie.
J.E. Jurriaanse Stichting Hoofdzakelijk provincies Zuid-Holland en Utrecht  Stichting verstrekt steun aan projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie. Ook aan personen verstrekt de stichting in voorkomende gevallen een bijdrage voor boekuitgaven die in de hiervoor genoemde interessesfeer liggen. Er is een beperkt budget beschikbaar voor de drukkosten van proefschriften.
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten Regio Rotterdam Stichting Volkskracht Natuurmonumenten heeft als doel het aankopen, beheren en restaureren van landelijke eigendommen, zoals landgoederen, tuinen, polders en waters in Rotterdam en in de agglomeratie van Rotterdam.
Stichting Volkskracht Historische Monumenten Regio Rotterdam Stichting Volkskracht Historische Monumenten heeft als doel het aankopen, restaureren en instandhouden van monumenten die vallen onder de Monumentenwet. De stichting koopt alleen monumenten aan wanneer dit van essentieel belang is voor het behoud ervan. Wanneer blijkt dat een gebouw ook zonder de stichting behouden kan blijven, trekt de stichting zich terug. Verder moet het monument worden gebruikt voor een maatschappelijke activiteit die past binnen de doelstellingen van de stichtingen van Volkskracht. De huurder/partner van het gebouw moet deze activiteit voor langere tijd kunnen uitvoeren. Daarnaast is het wenselijk dat het gaat om een (min of meer) openbare activiteit.
Stichting H.M.A. Schadee-Fonds Regio Rotterdam Het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en omgeving, met een voorkeur voor kleinschalige projecten in cultuur en kunst (theater, muziek, literair, etc.)
Stichting Job Dura Fonds Regio Rotterdam Stichting Job Dura Fonds steunt initiatieven van particulieren, buurten, verenigingen, instellingen en projectgroepen die de stad helpen transformeren naar de wensen van nu en straks. Deze initiatieven variëren van renovaties van gebouwen, blijvende kunst en/of culturele projecten in de buitenruimte tot inrichting van speeltuinen en schoolpleinen. Stichting Job Dura Fonds steunt voornamelijk initiatieven die geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van reguliere financieringsmogelijkheden.
Stichting Daniël van der Vorm Uitsluitend regio Rotterdam De stichting steunt projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, kinderen en kennis. Projecten moeten het algemeen belang dienen en verbetering van de samenleving tot doel hebben.
Fonds Westland Westland Fonds Westland verleent financiële steun aan stichtingen en verenigingen voor concrete afgebakende projecten die ten goede komen aan de Westlandse samenleving. Doel is om de kwaliteit van de samenleving binnen de gemeente Westland te bevorderen door het verlenen van financiële steun aan projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, natuur en milieu, sport en recreatie en zorg en welzijn.
Omgevingsfonds Midden-Delfland Regio Midden-Delfland Het Recreatieschap Midden-Delfland beheert het Omgevingsfonds Midden-Delfland (voorheen het DOP NOAP-fonds). Het wordt ingezet om de leefomgeving in Midden-Delfland te verbeteren. Activiteiten die bijdragen aan een betere kwaliteit van milieu, natuur, cultuurwaarden en beleving van het gebied Midden-Delfland worden gestimuleerd. De activiteiten moet vallen binnen het werkingsgebied van het recreatieschap en de beoogde doelstellingen. De doelstellingen vallen onder 4 subsidiecategorieën: milieu (bodem, water, lucht, geluid), natuur (flora, fauna, ecologie), cultuur (landschap, cultuurhistorie, archeologie, kunst in de buitenruimte) of beleving (toegankelijkheid, informatie- en recreatievoorzieningen, educatie).
Bouwfonds Cultuurfonds Landelijk Bouwfonds Cultuurfonds richt zich op de ondersteuning van projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.
Janivo Stichting Landelijk Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. Projecteisen: gericht op sociaal maatschappelijke onderwerpen (bijv. aankoop/restauratie van monumenten); innovatief karakter afgestemd op een breed en groot publiek; of tot stand te brengen met en door mensen met een beperking.
VSBfonds Landelijk VSBfonds steunt projecten door te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Doel is om de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Het fonds wil o.a. bevorderen dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven. Financiële steun is er daarom bijv. voor projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek.
Fonds21 (voorheen SNS Reaal Fonds) Landelijk Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Ook biedt Fonds 21 telkens wisselende programmaregelingen, gericht op actuele thema’s. Binnen Kunst & Cultuur bevordert Fonds 21 initiatieven van professionele kunstinstellingen om een groter of juist een ander publiek te bereiken. Ook is er aandacht voor educatieprojecten, bijzondere projecten en experimenten voor kleiner publiek.
DeltaPORT Donatiefonds Omgeving havengebied Rotterdam Het DeltaPORT Donatiefonds (initiatief van Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs) steunt instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.
K.F.Hein Fonds Regio Utrecht Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het Fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer dan lokaal belang.
K.F. Hein Fonds Monumenten Regio Utrecht In 1996 werd ter uitbreiding van de activiteiten van het K.F. Hein Fonds het K.F. Hein Fonds Monumenten opgericht. Dit fonds stelt zich ten doel monumenten en beeldbepalende panden in de regio Utrecht aan te kopen, te restaureren en te verhuren aan instellingen die werkzaam zijn op de aandachtsgebieden van het K.F. Hein Fonds.
Carel Nengerman Fonds Provincie Utrecht “De stichting heeft ten doel het bevorderen van natuur en cultuur. Zij doet dit door het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen en/of instellingen, die op deze gebieden actief zijn.
bijdragen van €500-€1500 per project”
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds Landelijk Het Fonds stimuleert diverse culturele doelen van landelijke betekenis, waaronder het uitbrengen van belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies; restauratie van rijksmonumenten zoals belangrijke kerken, orgels en kunstvoorwerpen; wetenschappelijke seminars i.h.k.v. de KNAW en van Nederlands cultuurbehoud; evt. andere culturele en wetenschappelijke doelen ter beoordeling van het bestuur.
Bolhuisfonds Het Bolhuisfonds richt zich op projecten en onderwerpen in Groningen, Friesland en Drenthe, of die voor Noord-Nederland van belang zijn. Het Bolhuisfonds ondersteunt projecten op het gebied van de architectuur en de beeldende kunsten waarbij een vorm van onderzoek is verricht, en die publiek worden gemaakt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar architectuur: gebouwen, steden en dorpen en (cultuur)landschappen. ‘Beeldende kunsten’ worden door het Bolhuisfonds opgerekt zodat ook de toegepaste kunsten erbij horen, en de z.g. ‘materiële cultuur’ (de culturele of historische dimensie van gebruiksvoorwerpen). Het fonds stimuleert (het publiek maken van) onderzoek, zoals archiefwerk, veldwerk, kunsthistorische materieel-technische analyse, bouwhistorisch onderzoek of interviews voor de ‘oral history’.
Mondriaan Fonds Landelijk Het Mondriaan Fonds biedt diverse bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied  van beeldende kunst en cultureel erfgoed.
Stichting Gansoord Landelijk Het fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten ter behoud en restauratie van cultuurhistorisch erfgoed en stimuleert en ondersteunt vakmanschap.

 

Laat een reactie achter

Scroll naar boven