Drenthe

Huis te Echten
Huis te Echten

Provincie Drenthe

In juni 2016 heeft het College van Gedeputeerde Staten de cultuurnota De verbeelding van Drenthe 2017-2021 uitgebracht. De provincie Drenthe bevordert met kunst en cultuur de economische groei  stimuleert een goed vestigingsklimaat en maakt de provincie hiermee aantrekkelijker voor toeristen en de inwoners.

Het Drentse cultuurbeleid  kent drie hoofdthema’s:

  • Cultuur en maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen.
  • Cultuur, economie en ruimte: cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Cultuur en erfgoed: het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen.

Om gemeenten met basiszorg te ondersteunen in behoud en ontwikkeling van het ruimtelijk erfgoed zal de provincie het Steunpunt Erfgoed Drenthe opnieuw vorm geven (Drenthe had geen apart steunpunt daarvoor, redactie). Met het traject Erfgoedkansen voor Drenthe benoemt de provincie in een samenspraak met gemeenten en andere partners prioriteiten voor concrete projecten en samenwerkingen. Een eerste prioriteit is het ontwikkelen van een Strategisch Narratief dat tot basis moet dienen voor het vermarkten van het Drentse erfgoed. Een Strategisch Narratief omvat een aantal overkoepelende verhaallijnen die de kapstokhaakjes vormen waaraan het rijke en veelvormige Drentse erfgoed opgehangen kan worden. Hiermee hangt de wens samen om tot meer eenheid en samenhang in aanbod en organisatie van het erfgoedtoerisme te komen en de hiermee samenhangende kans om met erfgoed een goede bijdrage te leveren aan het imago en de marketing van Drenthe. Behulpzaam voor dit initiatief zijn de lopende projecten Het Geheugen van Drenthe en Het Verhaal van Drenthe die de provincie blijft ondersteunen. Als “museum van provinciaal belang” krijgt onder meer Museum De Buitenplaats in Eelde provinciale subsidie.

Verder zal de provincie extra aandacht besteden aan groen erfgoed en duurzame monumentenzorg (informatievoorziening over energiebesparende maatregelen) en zet in op de nominatie in 2018 van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed. De provincie ontwikkelt een programma om cultuurhistorie een inspirerende rol  te laten spelen in maatschappelijke opgaven (versterking sociale cohesie).

http://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/68899/cultuurnota_2017-2020.pdf

Omgevingsvisie
De provincie Drenthe actualiseert in 2018 haar Omgevingsvisie Drenthe. Daarin staan de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. Langetermijn doelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur, cultuur worden in de omgevingsvisie met elkaar verbonden. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een modernisering van de huidige Omgevingsvisie, die eind 2018 moet zijn afgerond. Eén van de kernkwaliteiten van deze visie betreft cultuurhistorie: het totaal aan sporen van menselijke activiteiten boven de grond, in de stad en op het platteland, bebouwde en onbebouwde omgeving. De cultuurhistorie in Drenthe omvat dus zowel het historisch (steden)bouwkundig als het historisch landschappelijke erfgoed. Waar de provincie een belang ziet bij cultuurhistorie spreekt zij van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS). Het gaat dan om de samenhang van alle elementen, structuren en gebieden. In het Cultuurhistorisch Kompas is de CHS beschreven in 10 deelgebieden, steeds volgens dezelfde opzet: de puntsgewijze karakteristiek, een uitwerking van de achtergrond, en de ambitie. De bijbehorende kaart toont de elementen en structuren die samen de CHS vormen. Binnen de Cultuurhistorische Hoofdstructuur onderscheiden wij drie sturingscategorieën: respecteren, voorwaarden verbinden en eisen stellen.

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie2018/

Steunpunt Erfgoed Drenthe
Het steunpunt is opgericht om gemeenten in de provincie Drenthe te helpen de gedecentraliseerde overheidstaken op het gebied van cultuurhistorie (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor de rol van buitenplaatsen en landgoederen binnen de cultuurhistorie. Het steunpunt beoogt kennis en betrokkenheid van de gemeenten bij het cultureel erfgoed te vergroten door een platform te bieden voor kennis en uitwisseling, Een helpdesk beantwoordt vragen van gemeenten en inwoners van Drenthe. De organisatie voert verder provinciale financieringsregelingen uit voor instandhouding van provinciale monumenten en voor herbestemming van karakteristiek bezit. Het steunpunt verleent ook onbetaalde service op de gebieden monumentenzorg, herbestemming en duurzaamheid. Zo  adviseert het steunpunt ook monumenteneigenaren over energie en cultuurhistorie en organiseert het ook themabijeenkomsten.

Sinds 2013 vormen de drie noordelijke steunpunten het Kenniscentrum Herbestemming Noord om leegstand te voorkomen. www.herbestemmingnoord.nl

Sinds 1 april 2015 is het steunpunt ondergebracht bij Het Drentse Landschap.
Zie de website van Erfgoed Drenthe.

Havezate De Havixhorst
Havezate De Havixhorst

Drents Energieloket
Vanaf 1 februari 2018 kunnen particuliere wooneigenaren met hun vragen over duurzame maatregelen terecht bij het Drents Energieloket. www.drentsenergieloket.nl

De provincie Drenthe kende bovendien van 2014 tot en met 2017 de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, de zogenoemde Zonnelening. Deze is bedoeld voor de aanschaf en installatie van systemen voor opwekking van zonne-energie. De lening kent een looptijd van tien jaar. Een aantal gemeenten in Drenthe zet de Zonnelening voort in 2018. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland: www.snn.nl

Het Drentse Landschap
Het Drentse Landschap is een stichting die zich inzet voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed van de Provincie Drenthe. De stichting beheert ruim 8.400 hectare natuurgebied en 254 monumentale objecten. Het beheer van het culturele erfgoed is verdeeld in Landgoederen, Stichting Oude Drentse Kerken, Boerenerven en het museumdorp Orvelte. De stichting beheert zes landgoederen, ieder van gemiddeld enige honderden hectaren groot. Meer hierover op de website van het Drentse Landschap.

Het Drentse Landschap voert met steun van landelijke fondsen en de Provincie Drenthe talrijke projecten uit. Bijvoorbeeld de restauratie van Hospice Eesingen, de Poort naar Drenthe bij Landgoed De Havixhorst, de restauratie van Huis ter Hansouwe in Peize en de herbestemming van landgoed Oldengaerde. De stichting heeft zes informatiecentra, verhuurt vakantiewoningen onder de naam Buitenleven Vakanties en beheert twee webwinkels waarvan één voor ‘Vlees van het Landschap’. Bekijk hier de website.


Contactpersonen