Dit gebeurt binnen sKBL

Februari 2015

De positieve ontwikkelingen zetten zich voort
Sinds de verzending van de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd binnen sKBL. De toestroom van nieuwe Vrienden blijft voortgaan en ook zijn de gemeentes Wassenaar en Bloemendaal toegetreden tot ons netwerk. Voorts vond de eerste bijeenkomst plaats van de jury van de Ithakaprijs/stipendium en zijn de voorwaarden om mee te dingen naar deze prijs/stipendium vastgesteld. Kandidaten kunnen zich voor 1 mei aanmelden. Voor meer informatie over deze prijs/stipendium, zie de website.
Blij is de stichting met toetreding van de provincie Gelderland in ons netwerk. Hierdoor heeft sKBL nu een direct en betrokken contact met de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Al deze provincies zijn rijk aan KBL’s.

Zoals eerder werd aangekondigd, zijn onze eerste twee sKBL-excursies georganiseerd, waarover u hier in deze nieuwsbrief meer leest. Voorts is sKBL ook in gesprek met de stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB) over de organisatie van een lezing over een KBL-gerelateerd onderwerp.

Vriendenbijeenkomsten
Op 15 februari 2015 bestaat sKBL precies een jaar en is het bevredigend te constateren dat de doelstellingen van de stichting aan helderheid winnen. In onze folder, waarvan er 50.000 werden gedrukt en die door het K.F. Heinfonds is mogelijk gemaakt, worden zij als volgt omschreven:
1. sKBL ontwikkelt zich tot het landelijke netwerk dat cultuurtoeristische informatie over dit erfgoed ontsluit. Op het digitale portaal is veel praktische informatie te vinden over de Nederlandse KBL’s. Daarmee is ons cultuurgroene erfgoed nu beter en makkelijker te vinden en te gebruiken.

2. Voor direct betrokkenen (Vrienden van sKBL) biedt de stichting een platform dat de algemene belangen van dit mooie erfgoed dient. Hier kunnen zij kennis, kunde, nieuws, initiatieven en contacten opdoen. In divers overleg ontmoeten eigenaren, bestuurders en directies van KBL’s elkaar om te leren en om inzichten en ervaringen te delen.

Bijeenkomst vrienden 14-10-28 Manpad
Vriendenbijeenkomst op Huis te Manpad, Heemstede

Wat dit laatste betreft; onlangs vonden twee bijeenkomsten plaats, een op de Manpad, de andere op Eyckenstein, waarin zestig Vrienden met elkaar hebben besproken hoe sKBL zinvol vorm kan geven aan de invulling van de tweede doelstelling. Aan dit overleg namen vertegenwoordigers deel met diverse achtergronden zoals directeuren/medewerkers van kasteelmusea, particuliere eigenaren, terreinbeheerders, horecaondernemers op KBL’s en organisaties die professionele belangstelling hebben voor dit erfgoed waaronder rentmeesters, communicatie- en erfgoedspecialisten en ondernemers.

Als doelen voor de stichting noemde men: het

– verkrijgen van positieve media-aandacht voor de lusten en lasten op KBL’s,
– vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de instandhoudingsvragen,
– signaleren van trends en ontwikkelingen binnen de erfgoedsector,
– aangaan van samenwerkingen met andere (relevante) organisaties/instanties,
– zinvol invulling geven aan een interprovinciale overleg met KBL’s
– creëren van kansen voor en het vergroten van de zelfredzaamheid van KBL’s,
– nauwkeurig monitoren van het cultuurgroen erfgoed en
– kennisdeling en –uitwisseling inzake KBL.

Om deze doelen te kunnen realiseren, is onder andere besloten om voor de Vrienden van sKBL een forum te creëren waarin vragen gesteld, ervaringen gedeeld en makkelijk informatie direct kan worden uitgewisseld. Ook zullen in de toekomst jaarlijks enige studiebijeenkomsten worden georganiseerd waarop onze Vrienden visies en meningen voorgelegd krijgen die de (algemene) belangen van KBL’s aangaan. Tevens zal een Vriendenraad worden ingesteld waarin vertegenwoordigers van alle gebruiksgroepen zitting hebben.

Eyckenstein Maartensdijk
Vriendenbijeenkomst op Eyckenstein, Maartensdijk

Tot slot een dankwoord voor de actieve vrijwilligers en correspondenten van sKBL. Nieuw en welkom in onze gelederen is Frank van Emmerik. Hij richt zich vooralsnog op de het breed bekendmaken van de Ithakaprijs en geeft met anderen invulling aan de provinciepagina’s op de site van sKBL.

Onnodig te zeggen dat sKBL er naar uitziet om van 2015 een mooi en succesvol jaar te maken waarbij de belangen van de instandhouding van onze fraaie kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen centraal zal staan. Graag nodig ik u uit om met ons actief te worden voor het behoud van ons cultuurgroen erfgoed. Mocht u vragen hebben, een schenking willen doen, onze folder op uw KBL beschikbaar willen leggen, vrijwilliger op een buitenplaats of Vriend van sKBL willen worden of ons gewoon iets willen berichten of vertellen, ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl