Dit gebeurt binnen sKBL

December 2016

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

In de afgelopen maanden had ik meermalen contact met organisaties of personen die in het buitenland bij de instandhouding van kastelen en buitenplaatsen betrokken zijn. Een Vlaamse gespreksgenoot die hier in Wageningen onderzoek doet, maakte mij attent op het grote belang van de Natuurschoonwet (NSW) voor ons landschap. Hij verzuchtte namelijk dat in België door allerlei omstandigheden en financiële noodzaken vele kasteeldomeinen door partiële grondverkoop steeds meer versnipperen en steeds minder landgoederen nog in oorspronkelijke staat verkeren. Hij betreurde zeer dat België niet zoiets als de NSW kent. Ik vond dit voor ons positief en ook is het goed soms even stil te staan bij wat er wel is.

Voorts sprak ik op een studiedag over de inzet van vrijwilligers op KBL van de Vereinigung Schlösser, Burgen und Gärten Baden-Württemberg in Freiburg am Breisgau. Onder mijn gehoor waren talrijke direct betrokkenen rond de instandhouding en beheer van kastelen in die deelstaat. Waar de vele voordrachten op neerkwamen (11 personen die 30 minuten spraken!), is dat de inzet van vrijwilligers in Duitsland nog vrijwel in de kinderschoenen staat. Dit in tegenstelling met ons land waar wij inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met vrijwillige inzet op KBL. In Freiburg maakte mijn opmerking indruk dat hier ook op horeca-gedreven (commerciële) buitenplaatsen vrijwilligers actief zijn en reageerden de deelnemers op de grote aantallen vrijwilligers die hier op kasteelmusea werkzaam zijn. Voor ons is het wellicht zinvol meer te weten te komen over de sociale regeling die het in Duitsland mogelijk maakt om jongeren ervaring bij culturele instellingen (en kastelen) te laten opdoen.       


Een groeiend aantal vrienden.

Het Overvelde, Diepenveen
Het Overvelde, Diepenveen

Het gaat goed met sKBL. Elders in deze nieuwsbrief is opgesomd wie zich in de laatste maanden bij de stichting als donateur heeft aangemeld. Steeds vaker gebeurt het dat een kasteel, buitenplaats of een verwante organisatie zich als sympathisant aanmeldt. Onnodig te zeggen dat het werk hierdoor plezierig wordt en onze betrokkenheid aan gewicht wint. Alhoewel sKBL de voor dit jaar voorgenomen 150 donateurs net niet heeft gehaald, zijn wij heel blij met het behaalde aantal Vrienden dat in twee jaar tijd tot stand is gekomen. Indien u het werk van sKBL waardevol vindt en u bij dit erfgoed direct of indirect betrokken bent, nodig ik u van harte uit om u met uw KBL of organisatie aan te sluiten. Belangstellenden voor het behoud van onze Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen zijn van harte uitgenodigd om aan sKBL (fiscaal) te schenken. Onze status als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt zulke schenkingen bovendien belastingtechnisch aantrekkelijk.

Buitenplaatskrant

Dankzij financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Zabawas en het Elise Mathildefonds kan sKBL in het voorjaar van 2017 een speciale (nationale) buitenplaatsenkrant uitbrengen. Hiervoor werken wij samen met Uphill Battle. Zij geven de Boekenkrant uit. Voor sKBL werken Femke Overdijk en Saskia Ouwehand aan de totstandkoming van deze krant die via boekhandels en winkels van kasteelmusea en landgoederen verspreid zal worden. Het zal een aantrekkelijke presentatie worden waarin wij een brede doelgroep willen enthousiasmeren voor de Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Indien u wilt adverteren in deze krant of indien u de krant wilt bestellen om aan uw relaties ten geschenke te geven, mailt u ons dan. De kosten hiervan zijn zeer schappelijk.

Onderzoek publieksbeleving Nederlandse kasteelmusea

Oud Amelisweerd

Met de financiële middelen die het Mondriaanfonds ons ter hand heeft gesteld, aangevuld met financiële bijdrages van elf kasteelmusea en de provincie Groningen gaat in januari 2017 een landelijk onderzoek van start naar de beleving van het Nederlandse publiek rond de 55 Nederlandse KBL die min of meer museaal toegankelijk zijn. Dit onderzoek verricht sKBL in samenwerking met Bureau Effectmeting. Het onderzoek moet kasteelmusea meer zicht geven op de beweegredenen waarom mensen graag naar deze locaties komen of juist waarom ze er wegblijven. Ook onderzoeken wij of er tips, suggesties en ideeën bij het publiek bestaan om de aantrekkelijkheid van kasteelmusea te kunnen verhogen. Het onderzoek wordt landelijk uitgevoerd en gehouden onder een representatief deel van de Nederlands samenleving.

Feestelijke uitreiking Ithakaprijzen op De Vanenburg te Putten

IthakaPrijs&Stipendium_groot

Op woensdag 12 oktober 2016 werden op de Vanenburg te Putten twee Ithakaprijzen uitgereikt. Normaal gesproken wordt er jaarlijks een prijs aan een publicatie en een stipendium verstrekt. Doordat er in dit jaar geen geschikte aanvragen voor een stipendium werden ingediend, besloot de jury dit jaar om twee prijzen uit te reiken. Winnaars waren Kees van der Leer en Henk Boers voor hun publicatie Huygens’ Hofwijck (zie hier de recensie) en een prijs werd toegekend aan Martin van den Broeke voor zijn voorbeeldige studie naar de buitenplaatsen op Walcheren (zie hier de recensie).

Op de website zijn de voorwaarden voor de prijs- en stipendiumtoekenning in 2017 recent bekend gemaakt. Aan zowel de Ithakaprijs als het -stipendium is een oorkonde en een geldbedrag (€ 5.000,-) verbonden. In de jury hebben zitting Paul Schnabel (voorzitter), René Dessing (secretaris), Madeleine Maaskant, Yme Kuiper, Luydert Smit en Hans Marijnissen (leden).

Nederlandse kastelen gaan mee in toeristische metrolijnen

verhaallijn

Al geruime tijd werkt sKBL als inhoudelijk partner samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) rond de opstart van een internationale campagne om onze Nederlandse (toegankelijke) kastelen en historische buitenplaatsen meer zichtbaar te maken. Deze activiteiten, die door de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland worden gefinancierd, zijn late vruchten van het Themajaar van de historische buitenplaatsen 2012 en meer recente inspanningen van sKBL. Het NBTC presenteert dit rijke monumentale erfgoed in zogenaamde metrolijnen. Dit zijn marketingcampagnes die gericht zijn op de promotie van Nederlandse steden en hun omgeving. Dit kan probleemloos omdat de meeste buitenlanders de reisafstanden in ons land als gering ervaren.

Een positief gevolg van deze ontwikkeling is dat direct betrokkenen overal met elkaar in gesprek zijn gegaan om verbinding te zoeken. Nu wordt steeds zichtbaarder dat digitale verbinding en samenhang ontbreekt in het aanbod van toegankelijke huizen en tuinen. Daarom onderzoekt sKBL de haalbaarheid van een Engels/Duitse website waarop buitenlandse toeristen inhoudelijke aanknopingspunten vinden om daarmee een meerdaags bezoek aan ons land te plannen. Indien hiervoor toereikende financiële middelen te vinden zijn en er voldoende ondersteuning bij de kasteelmusea, horeca-gedreven KBL en toegankelijke huizen van particuliere eigenaren te vinden is, maakt sKBL hiermee een begin in 2017. Rob Berends verricht hiervoor voor sKBL op dit moment onderzoek.

In dit kader is goed op te merken dat sKBL, samen met het Noord-Hollandse programma Buitenplaatsen in beeld, onder eigenaren en directeuren van KBL in deze provincie een behoefte onderzoek gaat doen naar de mate waarin zij mee willen werken aan het meer zichtbaar maken van dit erfgoed in de provincie Noord-Holland. In het onderzoek zal gevraagd worden naar de wijze waarop een buitenplaats al dan niet is opengesteld, op welke wijze er activiteiten te doen zijn, welke behoeftes er bestaan aan vormen van toerisme, etc.

Prins Bernhard Cultuurfonds (PBF)

logo Prins Bernhard Cultuurfonds

Velen die op en rond buitenplaatsen actief zijn, kennen het belang van het werk van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor Nederlandse KBL. Dankzij geldelijke ondersteuningen maken zij telkens publicaties, restauraties en studiedagen met betrekking tot dit erfgoed mogelijk. Voorts reiken zij jaarlijks honderdduizend euro uit aan een kasteel of buitenplaats voor onderhoud van historisch groen of voor de restauratie van interieuronderdelen. Vorig jaar kreeg landgoed Singraven bij Denekamp dit bedrag en ook in 2017 zal dit bedrag aan een buitenplaats worden uitgekeerd. Volgend jaar zetten wij onze gewaardeerde samenwerking met het Cultuurfonds voort. Zo zullen wij op vrijdag 7 april 2017 samen met de Groninger borgen en provinciale landschaps- en erfgoedorganisaties een studiedag organiseren rond het behoud, beheer en de betekenis van de prachtige Groninger borgen & borgtuinen. Alhoewel het programma nog in de steigers staat, ziet het er naar uit dat deze dag gehouden zal worden op de Piloersemaborg te Den Ham, de enige boerderijborg die er nog is. Later dit jaar zullen PBCF, de Nederlandse Tuinenstichting en sKBL een studiedag organiseren rond het begrip rentmeesterschap. Als (voorlopige) datum is vrijdag 15 september 2017 geprikt. Deze studiedagen staan open voor personen die een actieve (persoonlijke) of professionele betrokkenheid met KBL bezitten.

Indien u hierover op de hoogte gehouden wilt worden, mailt u ons dit via info@skbl.nl Wij zullen u dan tijdig informeren zodat u zich kunt aanmelden.

sKBL gaat verhuizen

Manpad6

Sinds haar oprichting in 2014 heeft sKBL Huis te Manpad in Heemstede benut als vestigingsadres. Dit was tegelijk mijn privéadres. Door onze komende verhuizing naar het mooie Gelderse Hanzestadje Doesburg, midden in het hart van het KBL-landschap, heeft sKBL vanaf 15 maart 2016 als post- en ontvangstadres:

sKBL – Veerpoortdijk 105 –  6981 LA  DOESBURG

Het e-mailadres info@skbl.nl en telefoonnummer 06 22 801 668 blijven uiteraard ongewijzigd

Heeft u een vraag, wilt u een Nederlandse KBL een voorwerp aanbieden of wilt u onze culturele ANBI stichting sKBL een schenking doen (waardoor u ons werk mede mogelijk maakt), meldt het ons. We staan u graag te woord.

Graag wens ik u een mooie kersttijd en een gezond en inspirerend 2017 toe. Wij, bestuur, directie en vrijwilligers bij sKBL, zetten ons ook volgend jaar graag in voor het verder zichtbaar maken van de wonderschone Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun onderlinge verbinding en samenhang.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl
06 22 801 668