Dit gebeurt binnen sKBL

7 december 2015

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Onlangs vierden twee van onze Vrienden een jubileum. Op 26 november herdacht Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen haar 75-jarig jubileum met een boeiend symposium met diverse sprekers uit binnen- en buitenland en op 28 november vierde NKS Kenniscentrum voor Kasteel & Buitenplaats haar 70-jarig jubileum. Deze laatste stichting werd direct na W.O. II opgericht om door de Staat geconfisqueerde KBL te beheren. Nu zet de stichting zich in om kennis voor het behoud en beheer van kastelen en buitenplaatsen te vergroten. Die middag presenteerde men ook een jubileumboek dat betrekking heeft op Nederlandse woontorens. Auteur is Taco Hermans.

In Amersfoort vond op 20 november een bijeenkomst plaats van het Platform Kastelen en Buitenplaatsen waarin de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen, NKS, en sKBL participeren. Centraal stond het beleid dat de twaalf provincies vormgeven rond het behoud van Nederlandse KBL. Sprekers waren onder andere Chris Kalden (voorzitter sKBL), Albert Schimmelpenninck (rentmeester Twickel) en Rob Berends namens sKBL. Hij presenteerde een inventarisatie van de wijze waarop iedere provincie haar beleid ontwikkelt. Zorgelijk is dat de positieve werking die van het Themajaar voor de historische buitenplaats uitging, langzaam lijkt te verdampen en dat het beleid van de provincies niet synchroon loopt. Zijn lezing vindt u hier.

Raadhuis de Paauw, Wassenaar
Raadhuis de Paauw, Wassenaar

Op raadhuis De Paauw te Wassenaar vond op 25 november een vergadering plaats die door de provincie Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland was georganiseerd in samenwerking met Probos. Zij adviseren in duurzaam bosbeheer, bosaanleg, etc. De bedoelding was om eigenaren en andere direct betrokkenen middelen en ideeën te bieden om de instandhouding van KBL te verbeteren of efficiënter te maken. Sprekers waren Patrick Jansen (Probos), Age Fennema (rentmeester Middachten) en ondergetekende. Mijn lezing, waarin ik onder andere pleit voor een eigen aanpak per groep van direct betrokkenen bij KBL, vindt u hier.

Op 19 november jl. vond op Kasteel Geldrop de derde en laatste bijeenkomst plaats over de inzet van vrijwilligers op buitenplaatsen. sKBL organiseerde dit in nauwe samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal namen circa 175 personen deel aan de bijeenkomsten. U kunt elders in deze nieuwsbrief uitgebreid verslag lezen van hetgeen alle sprekers op deze middagen hebben verteld. Daarmee moet het besluit om al dan niet op KBL met vrijwilligers te gaan werken voor menigeen te nemen zijn. sKBL dankt het Prins Bernhard Cultuurfonds voor deze samenwerking en Saskia Ouwehand voor het uitgebreide verslag.

Toegangshek landgoed Zuylestein
Toegangshek landgoed Zuylestein

De eerder aangekondigde sKBL werkgroep Exploitatiemogelijkheden op KBL is van start gegaan met een onderzoek naar de voor- en nadelen van kerstactiviteiten op KBL. De leden interviewden de afgelopen maanden ruim twintig KBL om hier zicht op te krijgen. Dit onderzoek leverde interessante observaties op die in deze nieuwsbrief te lezen zijn. De site www.skbl.nl biedt vrijwel dagelijks nieuwe informatie over kerstactiviteiten. U bent van harte uitgenodigd! Er valt op dit eeuwenoude en gastvrije cultuurgroene erfgoed veel te beleven.

sKBL heeft de laatste maanden tal van nieuwe Vrienden gemaakt te weten:

  • Kasteel Aerwinkel, Posterholt
  • Landgoed Beerschoten, De Bilt
  • Landgoed Klarenbeek te Klarenbeek (nabij Apeldoorn)
  • Havezate Mensinge te Roden
  • WING, partner in ruimte en ontwikkeling en gevestigd te Wageningen
  • Groene Heritage, adviesgroep voor groen erfgoed
  • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap te Delft
  • Stichting Het Limburgs Landschap te Arcen
  • Kasteelberg Spreeuwenstein te Ouddorp.
Spreeuwenstein
Spreeuwenstein

Wat de laatstgenoemde Vriend betreft, soms blijft de plek waar een kasteel, woontoren, (ring-)burcht of motte heeft gestaan als een beschermde archeologische plek voortbestaan. Dit is het geval met het nu verdwenen mottekasteel Spreeuwenstein dat in Ouddorp stond maar waar ondergronds van alles bewaard is. Spreeuwenstein meldde zich als nieuwe Vriend van sKBL aan omdat archeologische plekken natuurlijk ook tot het type erfgoed behoren waarvoor sKBL zich inspant. Om die reden is op de website een nieuwe categorie Vrienden ingericht namelijk archeologische KBL-locaties . Eens zien hoeveel objecten ons land kent in deze groep.

Verheugend nieuws is dat meerdere uitgevers in de weken voorafgaande aan het St. Nicolaas- en kerstfeest talrijke boeken hebben uitgegeven die betrekking hebben op KBL. In deze nieuwsbrief treft u 15 nieuwe publicaties aan te weten biografieën, boeken met verhalen, buitenplaatsen, tafelcultuur, woontorens, atlassen, etc.

Heeft u een vraag, wilt u vrijwilliger worden van sKBL of van een KBL, meld het ons.

Rest mij nog u namens het sKBL-bestuur, redactie en vrijwilligers een mooi Kerstfeest en een goed, gezond en voorspoedig 2016 toe te wensen.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl