De Hollandse buitenplaatsen

Buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die ouder is dan de instelling van provinciale grenzen en waarmee zij de bestaande provinciale begrenzingen overstijgen. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en het patriciaat opgericht. Dit legitimeert de inzet om de samenhang en verbinding tussen deze buitenplaatsen vanuit een landelijke en/of interregionale activiteit meer zichtbaar te maken. Een wens die bij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gezamenlijk leeft. In deze drie gebieden ontstonden in aanleg en gebruik overeenkomende vormen van buitenleven. sKBL gebruikt hierbij de term de Hollandse buitenplaatsen. Een deel daarvan werd langs Utrechtse waterwegen  aangelegd. Verder omvat dit gebieden de Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, de binnenduinrand van Alkmaar tot Den Haag en de Bollenstreek.

Kleurrijke verhalen

Deze monumentale locaties spreken velen tot de verbeelding. Vaak gaat hun oorsprong eeuwen terug, is hun bewoningsgeschiedenis en inrichting bijzonder, vertegenwoordigen zij belangrijke groene waarden en genieten velen er van de historische tuin- en parkaanleg met tal; van monumentale gebouwen. De vele kleurrijke verhalen die met buitenplaatsen samenhangen, spreken uiteenlopende groepen mensen aan. De aanwezige natuur is voor menig liefhebber van flora en fauna een wezenlijk element. Door het vergroten van hun zichtbaarheid in de samenleving wordt de bekendheid daarmee uitgebreid. De verspreiding van deze kennis en verhalen zorgen ervoor dat het erfgoed beleefbaar wordt en belangrijk om te worden bewaard voor latere generaties.

Interprovinciale samenwerking

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht zoeken samenwerking met sKBL voor het realiseren van een interprovinciaal pilotproject over deze Hollandse Buitenplaatsen. Historische buitenplaatsen zijn in deze provincies aangemerkt als monumentale structuren met een  groot provinciaal belang. Een pilotproject dat als voornaamste doel heeft dit erfgoed meer onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Daarbij spelen verhalen over deze markante buitenplaatsen en hun onderlinge samenhang een grote rol.

Dit project komt mede tot stand dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincies Zuid-Holland (Erfgoedlijn Landgoederenzone), Noord-Holland en Utrecht.

Scroll naar boven