De Hollandse buitenplaats

De oude buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die de huidige provinciegrenzen overstijgt. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en het patriciaat opgericht. Dit legitimeert het zichtbaar maken van deze KBL als een landelijke en/of interregionale entiteit. Dat verlangen leeft bij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In deze provincies kwam een vorm van buitenleven voor dat in grond overeenkomsten in aanleg, eigenaren en gebruiken kent. Men kan hierbij spreken van de Hollandse buitenplaatsen. Zij kwamen voor in gebieden zoals de Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, de binnenduinrand van Alkmaar tot Den Haag, de Bollenstreek en langs vele waterwegen waaronder de trekvaarten. 

Samenwerkingsproject

In 2018 startten de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een interprovinciale samenwerking. Met als doel het regionale (interprovinciale) verhaal van de Hollandse Buitenplaatsen meer bekendheid te geven. Daarbij staat een landelijk publiek, dat affiniteit heeft met cultuurhistorie en natuurwaardes, centraal . De meerwaarde van dit portaal is de mogelijkheid om meer inhoud en verdieping, inhoudelijke informatie en boeiende verhalen aan te bieden. Bovendien wordt zo een basis gelegd voor structurele en opbouwende verbindingen tussen de drie provincies én verbinding met relevante actieve partijen en buitenplaatsen in die respectieve provincies. Hiermee overstijgt dit initiatief provinciegrenzen, temeer daar deze buitens er al waren voor Nederland haar provinciestructuur verwierf.

Scroll naar boven