door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Contouren om cultuurhistorie

Een onderzoek naar het instrument van de buitenplaatsbiotoop in relatie tot de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap

Door Elise Holtman

Sinds enkele jaren maken de provincies Zuid-Holland en Utrecht gebruik van buitenplaatsbiotopen in hun erfgoedbeleid. Deze provincies hebben dit instrument ontwikkeld om buitenplaatsen en hun ruimtelijke context te beschermen tegen kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld stedelijke druk of een problematische instandhouding. Zij willen met het instrument de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van de buitens behouden, versterken en eventueel kwalitatief verder ontwikkelen. Het accent wordt gelegd op de belangrijkste ruimtelijke structuren en zichtrelaties, die de buitenplaats verbinden met zijn directe omgeving.

De buitenplaatsbiotoop geeft via tekst (beschrijving en toelichting) en beeld (een kaart) informatie over die onderdelen van een buitenplaats die de provincies waardevol achten en willen beschermen. Het instrument lokaliseert deze karakteristieke elementen en structuren zodat toekomstige schadelijke interventies in het terrein van de biotoop goed onderbouwd kunnen worden tegengegaan. Met de buitenplaatsbiotoop wordt dus een soort bufferzone, een ruimtelijke context, om een buitenplaats getrokken.

Medler2
Zicht op het landhuis ‘t Medler. Mei 2014. ©Elise Holtman.

De bufferwerking van het instrument, het compromis tussen geen bescherming en monumentenbescherming en de verbreding van het zicht tot de omgeving buiten de feitelijke grenzen van de buitenplaats trokken mijn interesse. De interdisciplinariteit van het onderwerp, de diversiteit aan invalshoeken en de aandacht voor het landschap trokken mij ten slotte over de streep om de buitenplaatsbiotoop tot het onderwerp van mijn masterscriptie te maken.

Welke invulling zou het instrument van de buitenplaatsbiotoop kunnen krijgen in de Graafschap en op welke manier zou dit instrument hier kunnen worden toegepast? Dat is de onderzoeksvraag die centraal stond in mijn masterscriptie.

Met de Graafschap wordt het gebied aangeduid dat in de Middeleeuwen de kern van het oude graafschap Zutphen was. In dit gebied zijn relatief veel buitenplaatsen en landgoederen tot ontwikkeling gekomen, waardoor het een bruikbaar en interessant onderzoeksobject is.

Eén van de punten die uit het onderzoek naar voren kwamen, is dat in de Graafschap buitenplaatsbiotopen vaak niet de hele lading kunnen dekken. Een groot deel van de buitenplaatsen in dit gebied maakt namelijk deel uit van een landgoed. Dit landgoed met zijn landerijen en bossen heeft net zozeer een cultuurhistorische waarde als de buitenplaats en is daar op allerlei manieren mee verbonden, zowel in ruimtelijke en visuele als in culturele en sociale zin.

Om de belangrijke cultuurhistorische samenhang tussen buitenplaats en landgoed én de cultuurhistorische waarden van beiden te waarborgen, is in dit scriptieonderzoek gezocht naar een manier om het instrument van de buitenplaatsbiotoop aan te passen, zodat het ook in een gebied als de Graafschap gebruikt kan worden. Uit deze zoektocht is de landgoedbiotoop ontstaan. In de landgoedbiotoop wordt nu het geheel van landgoed en buitenplaats samengenomen.

Daar waar het in de Graafschap gaat om een buitenplaats zonder landgoed moet natuurlijk een buitenplaatsbiotoop als equivalent van de landgoedbiotoop worden toegepast.

De Wiersse2

Zicht op het omringende landschap vanuit landhuis De Wiersse. Het gazon loopt, zorgvuldig omkaderd, over in de naburige weilanden. Mei 2014. ©Elise Holtman

Niet alleen in de collectieve, maar ook in de particuliere sector kunnen landgoedbiotopen toegepast worden. De landgoedbiotoop is een heel praktisch instrument om alle cultuurhistorische kwaliteiten van een landgoed op een heldere en overzichtelijke manier in kaart te brengen. Op deze wijze kan het instrument bijvoorbeeld gebruikt worden om een landgoedvisie op te stellen.

Keppel2
Kasteel Keppel met gracht en oude donjon.April 2014. ©Elise Holtman.

In mijn scriptie heb ik het concept van de landgoedbiotoop uiteengezet en deze getoetst aan de praktijk aan de hand van diverse casestudies. Het landgoederenlandschap rondom de Baakse beek en de landgoederen Ruurlo en de Wiersse dienden als onderzoeksobjecten voor respectievelijk een zonegerichte landgoedbiotoop en twee individuele landgoedbiotopen.

Daarnaast heb ik mij verdiept in en aanbevelingen gegeven voor, onder andere, de inhoud, begrenzing, vormgeving en toepassing van buitenplaats- en landgoedbiotopen.

Concluderend, de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap dragen in grote mate bij aan de aantrekkelijkheid en schoonheid van het landschap. Landgoed- en buitenplaatsbiotopen kunnen gebruikt worden om de cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren, de ruimtelijke context en samenhangen, de historische gelaagdheid en de identiteit en belevingswaarde van de landgoederen en buitenplaatsen te behouden. Maar ook om deze kwaliteiten te versterken en te gebruiken als inspiratiebron en uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen. Niet onder een glazen stolp maar als een levendig, gelaagd, inspirerend en motiverend landschap dat volop meedoet in deze 21ste eeuw.

Kaart Wiersse2

Landgoed De Wiersse en omgeving. Onderlaag: Google Earth. Overlay: kadastrale minuutplan van 1832. Inkleuring door Elise Holtman.

Over de auteur:

Elise Holtman (1991) studeerde Kunstgeschiedenis (majoren Architectuurgeschiedenis en Middeleeuwse & Vroegmoderne geschiedenis) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gevolgd door de master Erfgoedstudies, die ze in de zomer van 2015 afrondde. Haar passie ligt bij kastelen, landgoederen, buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Ze werkt op dit moment onder tijdelijk contract bij de afdeling Cultuurhistorie, archeologie en monumenten van de gemeente Voorst en is werkzoekend.

De scriptie is te downloaden vanaf de website van de universiteitsbibliotheek van de VU:

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/13_2092832_0.pdf

Gerelateerde berichten:

Scroll naar boven