door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Aanscherping van de Natuurschoonwet

Door Mr. R.J. Nieuwland

In eerdere nieuwsbrieven heb ik het grote belang van de Natuurschoonwet (NSW) voor de Nederlandse particuliere landgoederen aangegeven.

Zoals u wellicht weet, heeft kamerlid Van Veldhoven in januari 2013 kamervragen gesteld over de golfbanen en de Natuurschoonwet. Als reactie hierop heeft de Staatssecretaris een evaluatie van de wet laten uitvoeren. VPHB en FPG hebben daarop direct een gezamenlijke fiscale werkgroep ingesteld en het Molengraaf Instituut opdracht gegeven om het advies Bedoeld en onbedoeld gebruik van de Natuurschoonwet 1928 te schrijven.

Mon Plaisir, Schuddebeurs
Mon Plaisir, Schuddebeurs

Eind oktober heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, mede namens zijn collega van Financiën, de langverwachte brief aan de Tweede Kamer gezonden over de evaluatie van de Natuurschoonwet (NSW).

De Staatssecretaris merkt in zijn brief op dat uit de evaluatie blijkt dat de NSW van groot belang is voor de instandhouding van landgoederen en daarmee voor het behoud van het op deze landgoederen voorkomende natuurschoon. Het is een nuttig instrument, maar tegelijkertijd blijkt dat op onderdelen een actualisering wenselijk is.

De belangrijkste punten uit de brief van de Staatssecretaris worden hieronder kort samengevat:

 • Aanleunende en samenwerkende landgoederen: het oppervlaktevereiste natuur en bos wordt verhoogd van 30% naar 50%. Voor aanleunende landgoederen die kleiner zijn dan 1 ha komt de mogelijkheid van rangschikking te vervallen, met uitzondering van het geval waarbij de eigenaar van het landgoed waarbij wordt aangeleund bloot eigenaar van het aanleunende landgoed is.
 • Een nieuw landgoed wordt voortaan pas gerangschikt als de natuur op het landgoed daadwerkelijk is gerealiseerd en conform het natuurinrichtingsplan en/of beplantingsplan wordt beheerd.
 • Op nieuwe en bestaande landgoederen dient natuur uit robuustere (grotere/meer aaneengesloten) eenheden te bestaan van minimaal 0,5 ha groot en 30 m breed. In waardevolle open (cultuur-)landschappen wordt de verplichte omzoming met houtopstanden gewijzigd, zodat omzoming met natuur mogelijk wordt.
 • Aanvullende, inperkende, limitatieve regels betreffende bebouwing op landgoederen wordt overwogen.
 • De rangschikking van buitenplaatsen tussen 1 en 5 ha en de daarop voorkomende opstallen wordt gekoppeld aan de status van rijksmonument van de daarop staande opstallen en de historische tuinaanleg. Het criterium aanleg van vóór 1850 vervalt voor de beoordeling of sprake is van een historische tuin.
 • Golfbanen kunnen alleen gerangschikt worden als zij echt bijdragen aan het natuurschoon. Het vereiste percentage bos en/of natuur voor golfbanen wordt verhoogd van 30% naar 50%, waarbij ook bovengemelde overige aanscherpingen van belang zijn.
 • Samenwerkende landgoederen dienen in samenhang aan het Openstellingsbesluit te voldoen, waarbij de wandelpaden op beide landgoederen aanwezig dienen te zijn en op elkaar dienen aan te sluiten. De regelgeving zal op dit punt worden aangescherpt.
 • Mogelijkheden voor een extra financiële prikkel via de NSW om openstelling van NSW-landgoederen te bevorderen ziet de Staatssecretaris vooralsnog niet.
 • Ten aanzien van buiten Nederland gelegen onroerende zaken zullen in het Rangschikkingsbesluit nadere eisen worden opgenomen waaraan deze onroerende zaken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor rangschikking.
 • Er wordt overwogen om landinrichting te vergemakkelijken door eventuele NSW-claims op de grond te verschuiven naar de nieuwe grond.
 • De gezamenlijke appartementseigenaren worden op basis van de huidige jurisprudentie als één eigenaar in de zin van de NSW beschouwd. De Staatssecretaris gaat de consequenties hiervan nader bezien.

De uitwerking van bovenstaande punten wordt verwerkt in het Rangschikkingsbesluit NSW, waarbij een ruime overgangstermijn zal worden opgenomen voor het voldoen aan de nieuwe regels.

Wordt vervolgd!

December 2016

Gerelateerde berichten:

Scroll naar boven