door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

01 | Inleiding Ons groen erfgoed staat onder druk. Klimaatverandering en omgevingsfactoren dragen hier aan bij. Het is gebleken dat er beperkt of alleen lokaal inzicht is in de conditie van ons groen erfgoed. Het is de insteek van Erfgoed Deal Kennisprogramma klimaatrobuuste buitenplaatsen om ons groen erfgoed beter in beeld te krijgen, zodat duidelijk […]

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie, […]

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Published by Jap Sam Books A Collaboration of Delft University of Technology, Province of Gelderland, Gelders Genootschap. In the framework of KaDEr, Innocastle The province of Gelderland (the Netherlands) inherits many castles, country houses and estates. Together they form historic estate landscapes that partially determine the regional landscape character. Climate change and urbanisation have a […]

In Den Dolder ligt buitenplaats Prinsenhoeve. De eigenaar van het landgoed heeft een plan ontwikkeld voor een herinrichting op de buitenplaats. Onderdeel van het plan is het verplaatsen van een bouwvlak. Daarom is voor de herinrichting is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om het bestemmingsplan te wijzigingen, moet het plan resulteren in een verhoging […]

Het veranderende weer vraagt om het aanplanten van andere boom- en plantsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte, hitte en regen. Ook is het nodig om soorten aan te planten die een grotere bijdrage leveren aan CO-vastlegging. Dit wordt ook wel revitalisering genoemd. Deze factsheets beschrijven voor tien boomsoorten hoe die soorten een belangrijke rol […]

Erfgoed kan een belangrijke rol vervullen in klimaat-adaptatie. Op erfgoedlocaties is al decennia gepionierd op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom kan de erfgoedsector besluitvorming en besluitvormers informeren, en belangrijke oplossingen bieden als het gaat om klimaatrobuuste maatregelen. Het artikel geeft een overzicht van relevante wetenschappelijke literatuur en bespreekt meerdere case-study’s. De losse case-study’s zijn ook […]

Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken

Het doel van dit onderzoek is om kleinschalige beheer en onderhoudsmaatregelen in kaart te brengen om biodiversiteit in beken in landbouwgebied te bevorderen. De maatregelen dienen effectief en kosten-efficiënt te zijn. Op drie manieren is zijn die maatregelen in kaart gebracht: (1) er is basiskennis verzameld door met beheerders meerjarige praktijkexperimenten uit te voeren naar ecologische effecten van aangepast maaibeheer en het inbrengen van dood hout. (2) Er is geëxperimenteerd met hydraulische en waterkwaliteitseffecten bij stroombaanmaaien. (3) Er zijn interviews gedaan met betrokkenen bij waterbeheerders. 

Het onderzoek laat zien dat de effectiviteit van aangepast maaibeheer en kleinschalige maatregelen wordt bepaald door twee zaken: (1) knelpunten in de hydrologie, de morfologie, het landgebruik en de invloed hiervan op de fysisch-chemische en biologische omstandigheden in de beek. (2) De factoren spelen op een grotere ruimtelijke schaal (beek, afwateringsgebied of stroomgebied). Aangepast beheer en maatregelen werken alleen als ook knelpunten op grotere schaal worden ondervangen. Anders hebben de maatregelen weinig effect. 

Relevant is een schematisch overzicht voor de opties voor aangepast maaibeheer. De inschatting van de onderzoekers is dat de positieve effecten van extensiever maaien worden onderdrukt door andere stressoren. Die zijn: hoge nutriënten- en sliblast, gebrek aan stroming, onnatuurlijk waterpeil, laag kolonisatiepotentieel van vegetatie, en het ontbreken van vestigingsruimte voor water- en oeverplanten. 

Ook schetst het artikel richtlijnen voor het inbrengen van droog hout. Voor het succesvol inbrengen van drooghout zijn drie varianten: (1) stobben in de oever (ook kribben genoemd). (2) Configuraties van losse boomstammen. En (3) vlechtwerken of pakketten van takken en stammen. Ook hiervoor geeft het onderzoek een handig schematisch overzicht. 

Het onderzoek heet ‘Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken’. Het onderzoek is uitgegeven door VBNE en uitgevoerd door WUR, Deltares en Universiteit Antwerpen. Het onderzoek is gefinancierd door BIJ12, Ministerie LNV, Stowa, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant. 

Scroll naar boven