Aan het einde van onze Erfgoed Deal

Op donderdag 26 oktober 2023 vond bij Figi Zeist een geslaagde bijeenkomst plaats rond de alom levende zorg op KBL en de heersende vormen van klimaatproblematiek. Tijdens deze middag in Zeist waren vooral onze Utrechtse partners aan het woord in een samenvattend programma met de opbrengsten van hetgeen de Erfgoed Deal Klimaatbestendige buitenplaatsen hen heeft gebracht. Van dit Erfgoed Dealprogramma was sKBL de trekker en penvoerder en wij werkten in nauwe samenwerking met de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht en enige andere partijen. Het Utrechts Landschap en het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) brachten op die 26ste oktober verslag van hun verrichtingen in het kader van deze Erfgoed Deal. Eerder die dag vond een excursie plaats naar het Zeisterbos waar Ivor de Baar van het Utrechts Landschap de deelnemers liet zien welke zaken waren aangepakt ter verbetering van de waterhuishouding in het Zeisterbos.

Moderator Robin Aanstoot (links) en sprekers Jemima de Brauwere en Ivor de Baat (rechts) tijdens de bijeenkomst in theater Figi in Zeist.

In de middag luisterden ruim 120 deelnemers naar presentaties van de landschapsarchitecten Marijne Kreulen en Marijne Beenhakker over hun onderzoek naar waterlopen op de Utrechtse Heuvelrug. Na afloop hiervan ontstond een levendige discussie en bleek hoe essentieel onderzoek en begrip van watertransitie, waterberging en bodemgesteldheden zijn. Interessant waren ook de bijdragen van Jemima de Brauwere en Ivor de Baat. De eerstgenoemde zag enige jaren geleden op haar goed Zuylenstein in Leersum in vijf minuten tijds een volledig en eeuwenoud sterrenbos door een enorm krachtige windhoos verloren gaan, terwijl Ivor vertelde over de betekenis en uitkomsten van deze Erfgoed Deal voor het Zeisterbos.

Grote schade aan het sterrenbos van landgoed Zuylestein in mei 2022

Inmiddels richt sKBL op onze website een kennisbank in op basis van uitkomsten van de Erfgoed Deal Klimaatbestendige Buitenplaatsen en andere nuttige informatie voor eigenaren en beheerders van KBL. Uitdrukkelijk proberen wij hierbij ook uitkomsten van onderzoek uit heel Nederland te verzamelen en aan te bieden. Deze informatie zal begin januari 2024 op www.skbl.nl beschikbaar komen en zal in een aparte nieuwsbrief worden bekend gemaakt.

Tien jaar sKBL

In februari 2014 richtte ik als nieuwbakken directeur en samen met een nieuw bestuur sKBL op. Onze belangrijkste doelstelling was en is het vergroten van het publieksbereik en de voorlichting over KBL. Dit initiatief werd gedeeltelijk ingegeven uit de toen dreigende ondergang van de Nederlandse Kastelenstichting, maar zeker ook om tegemoet te komen aan de in 2012 tijdens het Themajaar Historische Buitenplaatsen meest gehoorde klacht dat velen over het algemeen niet weten waar zich KBL bevinden, of zij al dan niet toegankelijk zijn en wat je er kunt doen. Dat werd telkens opgemerkt op de vele themajaar-bijeenkomsten in 2012. Vanaf de oprichting spant sKBL zich in om met gebruikmaking van digitale mogelijkheden alle Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen een plek op onze website te geven. In oktober 2014 en met hulp van vrijwilligers die aan het Themajaar hadden meegewerkt, konden wij weldra de eerste 350 historische buitenplaatsen plaatsen.

Herziene uitgave Nationale Gids Historische Buitenplaatsen

Bij dit werk is veel gebruikt gemaakt van de in 2012 uitgekomen Nationale Gids Historische Buitenplaatsen die Jan Holwerda en ondergetekende samenstelden. Deze gids werd destijds toegezonden aan een grote groep filatelieverzamelaars die zich had geabonneerd op een speciaal in het Themajaar verschenen serie postzegels met Nederlandse historische buitenplaatsen. Ook werd de gids voor een aantrekkelijke prijs in diverse kasteel- en buitenplaatswinkels verkocht. Deze gids wordt momenteel door Jan en mij geheel herzien en zal in het voorjaar van 2024 in het kader van het tienjarig jubileum opnieuw verschijnen. U zult hierover in een komende nieuwsbrief meer lezen.

In een volgende nieuwsbrief zullen wij ook ons programma voor 2024 toelichten. Dan vindt in ieder geval een internationale bijeenkomst plaats van betrokkenen rond de instandhouding van historische moestuinen. Natuurlijk pakken wij de organisatie van inhoudelijke studiedagen weer op, kijken wij belangstellend uit naar een dag rond stinzenplanten, zullen wij voor onze particuliere donateurs weer enige aardige programma’s organiseren en bouwen wij in het algemeen voort aan het mooie huis dat stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen heet. Rest mij u een rustige winter met fijne kerstdagen toe te wensen.

©René W.Chr. Dessing
voorzitter sKBL / +31 (0)6 22 801 668

Scroll naar boven